Integrētais plānošanas rīks

Viva Grass Integrētais plānošanas rīks sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanā un ilgtspējīgā zālāju apsaimniekošanā. Tas veicina zālāju ekosistēmas pakalpojumu integrēšanu plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sasaistot zālāju biofizikālos rādītājus (piemēram, zemes kvalitāti, reljefu, zemes lietojuma veidu) ar ekspertu vērtējumu par ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī  sociālekonomisko kontekstu.

Rīks bāzēts tiešsaistes ĢIS vidē un piedāvā lietotājiem:

  • novērtēt zālāju sniegto ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciālu un mijiedarbības lietotāja definētā teritorijā, kā arī
  • izstrādāt uz ekosistēmu balstītus zālāju apsaimniekošanas un plānošanas scenārijus.

Viva Grass rīks ir testēts deviņās projekta pilotteritorijās trīs Baltijas valstīs (divas zemnieku saimniecības, četras pašvaldības, divas aizsargājamās teritorijas un viens reģions), katrā no šīm teritorijām ir atšķirīgs telpiskais un tematiskais mērogs, kā arī atšķirīga datu pieejamība. Tādējādi Viva Grass rīks demonstrē ekosistēmas pakalpojumu informācijas piemērojamību dažādos plānošanas mērogos un kontekstos.

Rīkā ietverta informācija par zemes lietojuma veidu (dabiskie, ilggadīgie un kultivētie zālāji, aramzeme), dati par dabas apstākļiem (zemes kvalitāte un reljefs) un ekspertu sniegtais novērtējums zālāju ekosistēmu pakalpojumiem dažādos zālāju tipos, kas kalpo par pamatu ekosistēmu pakalpojumu izplatības kartēm. Turklāt  Viva Grass Integrētais plānošanas rīks piedāvā iespēju telpiski attēlot ekosistēmu pakalpojumu kopas, nodrošinājuma mijiedarbību, kā arī “karstos” un “aukstos” punktus, kas palīdz pieņemt lēmumu par piemērotāko zālāja izmantošanas veidu – gan no dabas, gan cilvēku skatu punkta.

Neliels video (angļu valodā) sniegs ieskatu – kas ir plānošanas rīks un kādas iespējas tas piedāvā.

 


Rīka moduļi

Viva Grass Integrētajam plānošanas rīkam ir 3 moduļi: Viva Grass Pārlūks, Viva Grass BioEnerģija un Viva Grass Plānotājs, katrs notiem izstrādāts citai mērķgrupai un atšķirīgam lēmumu pieņemšanas kontekstam.

 


Datu produkti

Integrētais plānošanas rīks ietver arī dažādus datu produktus. Informācija par tiem pagaidām pieejama angļu valodā.  

A long list of useful and reusable datasets, which we call “Data products of the Tool“, were created when developing “Viva Grass Integrated Planning Tool” and it’s 3 modules. Those datasets themselves are valuable results, since they incorporate  new information and loads of know-how from researches, spatial analysis, ecosystem service assessment, data analysis and visualization; and they can be widely reused or adapted for related research, analyses and planning solutions.

Comprehensive information datasets related to grasslands, ecosystem services and visualization of various GIS data can be found in the galleries bellow. Data covers three Baltic countries – Lithuania, Latvia and Estonia.  The provided data can help to implement integrated planning and ecosystem service approaches in various planning processes.

Viva Grass basemap

It is the main dataset of “Viva Grass tool”, the foundation map , on which we base all our analysis, which includes information about grasslands or arable land and it’s ecosystem services in 3 Baltic States. In this dataset  you will find information about land use, land quality, relief, ecosystem services of the exact plot, also some additional information like recommendations for management, information about semi-natural grassland belonging to habitats according to Annex I list and etc.

All land plots in “Viva Grass basemap“ are classified into 40 categories according: current land-use, relief features and land quality. These 3 factors are considered the main ones which determine the delivery of ecosystem services.

You can download/use the “Viva Grass  basemap“ either as the final product (which is a dataset and maps ) or in a form of a matrix (a spreadsheet), which you can adapt and edit according to your needs.

Viva Grass basemap

Viva Grass basemap

Viva Grass data management tools

It is all the knowledge (logics, methodology and tools) used for data preparation and better data visualization in “Viva Grass tool”. Data management tools can be used either better to understand the construction of the “Viva Grass tool”, in simple words saying – our recipe, how we made it, or to inspire you for your further scientific research in the fields of ecosystem services, GIS tool development, GIS application in nature conservation and etc.

You can either use the same logics as scientists of “LIFE Viva Grass” project used or adapt it according to your needs. In the following files you can find a detailed descriptions, how we came up with some concrete results.

Derivative data products

Those are visually expressed datasets, that the project team developed when analyzing different grassland management scenarios and use-cases of “Viva Grass Tool”. They provide a wider context and help analyze ecosystem service-based information about grasslands easier and from different perspectives. They all were specially prepared or adapted by “LIFE Viva Grass” team. Most of them are based on “Viva Grass basemap”, and all of them visually demonstrate special data distribution. These datasets are final products, you cannot edit them, but they provide a certain visual expression, which could broaden your analysis and give it a different perspective angle.

These datasets can help you make grassland-related planning solutions easier.

Percentage of permanent grasslands from all agricultural land

Percentage of permanent grasslands from all agricultural land

Bundles of ecosystem services

Bundles of ecosystem services

Trade-offs of ecosystem services

Trade-offs of ecosystem services

Coldspots/hotspots of ecosystem services

Coldspots/hotspots of ecosystem services

Biomass potential

Biomass potential

Bio-energy potential

Bio-energy potential

Recommended grazing pressure

Recommended grazing pressure

District heating energy demands

District heating energy demands

Hotspots aggregation layer

Hotspots aggregation layer

Contextual data related to ecosystem service assessment

It is a list of external datasets, that we use in the tool in order to give a broader context for the analysis and help  solve problems related to grassland management. Our team didn’t develop those datasets – they are taken from various sources. Most of the datasets are open and can be found in national geoportals or can be requested directly from data owners. However, we collected them into this data gallery in order for you to find grassland-related data easier.

We have used the contextual data in “Viva Grass tool” in two ways: we have inserted it in the tool, made some links with other data to produce the concrete practical use of our “Viva Grass tool” or simply as separate layers to give some context to the primary data.

We encourage you to use this data as well as the data we created (derivative data products, Viva Grass basemap) in order to have a more comprehensive and integrated analysis.


 

 

TERMS USED IN THE TOOL

 

Using “Viva Grass Integrated Planning Tool” requires to understand the concept of ecosystem services and to know some other terms. Here you can find explanations of terms used in the 3 modules of the Tool. Continue Reading