Integrētais plānošanas rīks

Viva Grass Integrētais plānošanas rīks sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanā un ilgtspējīgā zālāju apsaimniekošanā. Tas veicina zālāju ekosistēmas pakalpojumu integrēšanu plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sasaistot zālāju biofizikālos rādītājus (piemēram, zemes kvalitāti, reljefu, zemes lietojuma veidu) ar ekspertu vērtējumu par ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī  sociālekonomisko kontekstu.

Rīks bāzēts tiešsaistes ĢIS vidē un piedāvā lietotājiem:

  • novērtēt zālāju sniegto ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciālu un mijiedarbības lietotāja definētā teritorijā, kā arī
  • izstrādāt uz ekosistēmu balstītus zālāju apsaimniekošanas un plānošanas scenārijus.

Viva Grass rīks ir testēts deviņās projekta pilotteritorijās trīs Baltijas valstīs (divas zemnieku saimniecības, četras pašvaldības, divas aizsargājamās teritorijas un viens reģions), katrā no šīm teritorijām ir atšķirīgs telpiskais un tematiskais mērogs, kā arī atšķirīga datu pieejamība. Tādējādi Viva Grass rīks demonstrē ekosistēmas pakalpojumu informācijas piemērojamību dažādos plānošanas mērogos un kontekstos.

Rīkā ietverta informācija par zemes lietojuma veidu (dabiskie, ilggadīgie un kultivētie zālāji, aramzeme), dati par dabas apstākļiem (zemes kvalitāte un reljefs) un ekspertu sniegtais novērtējums zālāju ekosistēmu pakalpojumiem dažādos zālāju tipos, kas kalpo par pamatu ekosistēmu pakalpojumu izplatības kartēm. Turklāt  Viva Grass Integrētais plānošanas rīks piedāvā iespēju telpiski attēlot ekosistēmu pakalpojumu kopas, nodrošinājuma mijiedarbību, kā arī “karstos” un “aukstos” punktus, kas palīdz pieņemt lēmumu par piemērotāko zālāja izmantošanas veidu – gan no dabas, gan cilvēku skatu punkta.

Neliels video (angļu valodā) sniegs ieskatu – kas ir plānošanas rīks un kādas iespējas tas piedāvā.


Rīka moduļi

Viva Grass Integrētajam plānošanas rīkam ir 3 moduļi: Viva Grass Pārlūks, Viva Grass BioEnerģija un Viva Grass Plānotājs, katrs notiem izstrādāts citai mērķgrupai un atšķirīgam lēmumu pieņemšanas kontekstam.

 


Datu produkti

Izstrādājot Viva Grass Integrētās plānošanas rīku un tā 3 moduļus, tika izveidots garš saraksts ar noderīgām un atkārtoti lietojamām datu kopām, ko mēs saucam par rīka datu produktiem. Šīs datu kopas pašas par sevi ir vērtīgi rezultāti, jo tajās ir iekļauta jauna informācija no pētījumiem, telpiskā analīze, ekosistēmu pakalpojumu novērtējums, datu analīzes un vizualizācijas, un tās var plaši izmantot atkārtoti vai pielāgot dažādiem pētījumiem, analīzēm un plānošanas risinājumiem.

Plašus informatīvus datus par zālājiem, ekosistēmu pakalpojumiem un dažādu ĢIS datu vizualizāciju var atrast zemāk esošajos aprakstos. Dati aptver trīs Baltijas valstis: Lietuvu, Latviju un Igauniju. Sniegtie dati var palīdzēt īstenot integrētas plānošanas un ekosistēmu pakalpojumu pieejas dažādos plānošanas procesos.

Viva Grass pamatkarte

Šī ir galvenā Viva Grass rīka datu kopa, pamatkarte, uz kuras mēs balstām visu savu analīzi, kas ietver informāciju par zālājiem vai aramzemi un tās ekosistēmas pakalpojumiem 3 Baltijas valstīs. Šajā datu kopā jūs atradīsiet informāciju par zemes izmantošanu, zemes kvalitāti, atvieglojumiem, ekosistēmas pakalpojumiem konkrētā zemes gabalā, arī papildu informāciju, piemēram, ieteikumus apsaimniekošanai, informāciju par daļēji dabiskiem zālājiem, kas pieder biotopiem, saskaņā ar I pielikumu utt.

Visus zemes gabalus Viva Grass pamatkarte iedala 40 kategorijās atkarībā no tā, kāda ir pašreizējā zemes izmantošana, reljefa iezīmes un zemes kvalitāte. Šie 3 faktori tiek uzskatīti par galvenajiem, kas nosaka ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu.

Jūs varat lejupielādēt/izmantot Viva Grass pamatkarti kā gala produktu (kas ir datu kopa un kartes) vai matricas (izklājlapas) formā, kuru varat pielāgot un rediģēt atbilstoši savām vajadzībām.

 

Viva Grass datu apstrādes rīki 

Tās ir visas zināšanas (loģika, metodika un rīki), ko izmanto datu sagatavošanai un labākai datu vizualizācijai Viva Grass rīkā. Datu pārvaldības rīkus var izmantot, lai labāk saprastu Viva Grass rīka uzbūvi, vienkāršos vārdos sakot – mūsu sagatavota “recepte”, kā mēs to izgatavojām, vai arī lai iedvesmotu jūs tālākiem zinātniskiem pētījumiem ekosistēmu pakalpojumu jomā, ĢIS rīku izstrādei, ĢIS pielietojumam dabas saglabāšanā un tml.

Ir iespēja izmantot vai nu to pašu loģiku, ko izmanto LIFE Viva Grass projekta zinātnieki, vai arī pielāgot to atbilstoši savām vajadzībām. Zemāk esošajos failos (angļu valodā) var atrast detalizētus aprakstus, kā mēs ieguvām konkrētus rezultātus.

Derivatīvie datu produkti

Tās ir vizuāli izteiktas datu kopas, kuras projekta komanda izstrādāja, analizējot dažādus zālāju apsaimniekošanas scenārijus un Viva Grass rīka izmantošanas gadījumus. Tie sniedz plašāku kontekstu un palīdz analizēt uz ekosistēmu pakalpojumiem balstītu informāciju par zālājiem un no dažādām perspektīvām. Tos visus speciāli sagatavoja vai adaptēja LIFE Viva Grass projekta komanda. Lielākā daļa no tiem ir balstīti uz Viva Grass pamatkarti, un tie visi vizuāli demonstrē dažādus datus. Šīs datu kopas ir galaprodukti, jūs nevarat tos rediģēt, bet tās nodrošina noteiktu vizuālo izteiksmi, kas var paplašināt analīzi un piešķirt tai atšķirīgu perspektīvu, kā arī var palīdzēt atvieglot ar zālājiem saistītus plānošanas risinājumus.

Kontekstuālie dati, kas attiecas uz ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanu 

Tas ir ārējo datu kopu saraksts, ko mēs izmantojam šajā rīkā, lai sniegtu plašāku kontekstu analīzei un palīdzētu atrisināt problēmas, kas saistītas ar zālāju apsaimniekošanu. Mūsu komanda neizstrādāja šīs datu kopas – tās tiek ņemtas no dažādiem avotiem. Lielākā daļa datu kopu ir atvērtas, un tās var atrast nacionālajos ģeoportālos, vai arī tās var pieprasīt tieši no datu īpašniekiem. Tomēr mēs tos apkopojām šajā datu galerijā, lai jūs varētu vieglāk atrast ar zālājiem saistītos datus.

Mēs esam izmantojuši kontekstuālos datus Viva Grass rīkā divējādi: esam to ievietojuši rīkā, veidojuši dažas saites ar citiem datiem, lai iegūtu Viva Grass rīka konkrētu praktisko pielietojumu, vai vienkārš esam izmantojuši šos datus kā atsevišķus slāņus, lai piešķirtu kādu kontekstu primārajiem datiem.

Mēs iesakām izmantot šos datus, kā arī mūsu izveidotos datus (derivatīvos datu produktus, Viva Grass pamatkarti), lai iegūtu vispusīgāku un integrētāku analīzi.


 

 

RĪKĀ LIETOTIE TERMINI

 

Izmantojot Viva Grass rīku, ir jāizprot ekosistēmu pakalpojumu jēdziens un jāzina daži citi termini. Šeit var atrast rīkā izmantoto anglisko terminu skaidrojumus latviešu valodā, lai labāk varētu izprast rīka piedāvātās iespējas un risinājumus. Continue Reading