Integrated planning tool-EE

Terviklik planeerimisvahend

Planeerimisvahend pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise toetamiseks on GIS-põhine veebirakendus, mis aitab hinnata pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste väärtust, pakkuda/analüüsida ressursikasutus- ja majandamismeetmeid ning hinnata taastamispotentsiaali. Planeerimisvahend põhineb olemasolevatel andmekogudel, samas võimaldab sisestada alapõhiseid lisaandmeid.

planeerimisvahend

Projekti meeskond on kokku pannud planeerimisvahendi esimese loogilise raamistiku, viinud läbi ökosüsteemiteenuste hindamise projektis osalevate pilootaladel ja paigutanud saaud info valmivasse rakendusse. Hetkel võimaldab töövahend arvutada, kuidas muutuvad mingi ala ökosüsteemiteenused maakasutuse muutudes.

ecosystem-service-assesment-map-tool

Hetkel on planeerimisvahendi tarbeks arendamisel ja programmeerimisel mitu moodulit, mis peaksid planeerijatele ja keskkonnaspetsialistidele andma agregeeritud informatsiooni rohumaade majandamise planeerimiseks. Väljatöötatavad moodulid hõlmavad analüüsiprotsesse ja probleeme, millega erinevad rohumaade majandamisega tegelevad planeerimistasandid kokku puutuvad.

Näiteks võimaldavad mõned väljatöötatavad moodulid hooldatavate rohumaade prioriseerimist vastavalt nende füüsikalistele omadustele ning asukohale. Viimane võtab arvesse ka piirkonna sotsiaal-majanduslikke näitajaid. Saadud tulemusi võib kasutada mitmel moel, näiteks piiratud ressursside tingimustes määratleda suurema taastamispotentsiaaliga alasid või hinnata konkreetse piirkonna poollooduslike koosluste biomassi ja energiatootmise potentsiaali.

Planeerimisvahend saab olema avatud ligipääasuga veebirakendus, mida on võimalik kasutada nii maaomanikul kui ka professionaalsel planeerijal, kohaliku omavalitsuse spetsialistil, looduskaitseeksperdil ja teistel huvitatud osapooltel, kes ühel või teisel moel poollooduslike koosluste majandamisega kokku puutuvad. Töövahend on mõeldud avatud süsteemina, mis ei vaja spetsiaalse tarkvara olemasolu. Lisaks eelprogrammeeritud kihtidele ja arvutusmudelitele on rakendusse võimalik sisestada ka oma andmekogumeid ja kaardikihte, neid analüüsida ning vajalikke väljundeid genereerida.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


+ 2 = five