Integreeritud planeerimise töövahend

Integreeritud planeerimise töövahend

 

 

Viva Grass integreeritud planeerimise töövahend (Viva Grass töövahend) toetab rohumaade jätkusuutliku kasutamisega seotud otsuste tegemist ja planeerimist. See võimaldab arvesse võtta rohumaade ökosüsteemiteenuseid planeerimis- ja otsustusprotsessides, seostades biofüüsikalised rohumaade andmed (nt mulla kvaliteet, reljeef, maakasutus/elupaigatüübid) ökosüsteemiteenuste eksperthinnangutega ja ka sotsiaal-majandusliku kontekstiga. Töövahend asub online GIS keskkonnas ja võimaldab kasutajatel:

  • Hinnata rohumaade ökosüsteemiteenuste pakkumist kasutaja valitud aladel ja ökosüsteemiteenuste omavahelisi seoseid ning muutumist sõltuvalt maakasutusest;
  • Luua ökosüsteemipõhiseid rohumaade kasutuse ja planeeringustsenaariume.

Viva Grass töövahendit testiti üheksal pilootalal Balti riikides (kahes talus, neljas vallas, kahel kaitsealal ja ühes maakonnas), mis erinesid ruumilise ja temaatilise skaala ning andmete kättesaadavuse poolest. Seega demonstreerib Viva Grass töövahend ökosüsteemiteenustega seotud informatsiooni rakendatavust erinevate planeerimistasandite ja kontekstide puhul.

Töövahend koostab maakasutuse (poollooduslikud, püsi- ja kultuurrohumaad, põllumaa) ja looduslike tingimuste (maa kvaliteet, reljeef) andmete ning erinevate rohumaatüüpide ökosüsteemiteenuste eksperthinnangute põhjal ökosüsteemiteenuste levikukaardid. Lisaks visualiseerib Viva Grass töövahend ka omavahel seotud ökosüsteemiteenuste rühmad (bundles), kompromissid (trade-offs), nn „kuumad punktid“ ehk ökosüsteemiteenuste koondumiskohad (hotspots) ja „külmad punktid“ ehk madala ökosüsteemiteenuste väärtusega alad (coldspots), mis aitab teha otsuseid rohumaade parimaks kasutamiseks nii looduse kui ka inimeste seisukohast. Viva Grass integreeritud planeerimise töövahend sisaldab andmeid kogu Eesti, Läti ja Leedu territooriumi kohta, mis tähendab, et seda saab kasutada mistahes asukoha puhul neis riikides. Töövahendi kasutusvõimalused ei piirdu kirjeldatud näidetega (vt täpsem info e-õppe platvormilt) – seda on võimalik rakendada erinevates planeerimis- ja otsustusolukordades.


 

Töövahendi moodulid

 

Viva Grass töövahendil on kolm erinevatele kasutajagruppidele ja otsustusprotsessidele mõeldud rakendust ehk moodulit: Viva Grass Viewer, Viva Grass BioEnergy ja Viva Grass Planner.

 


 

Töövahendi andmetooted

 

Viva Grass töövahendi ja selle kolme mooduli väljatöötamise käigus loodi rida andmekogumeid (ehk nn “andmetooteid”), mis on kasutatavad ka eraldi. Need andmekogumid on juba iseenesest väärtuslikud tulemused, kuna sisaldavad uut infot ja teadmisi uuringutest, ruumianalüüsist, ökosüsteemiteenuste hindamisest, andmeanalüüsist ja visualiseeringutest ning neid on võimalik kasutada või kohandada edasistes uuringutes, analüüsides või planeerimisprotsessides.  

Ulatuslikud rohumaade, ökosüsteemiteenuste ja GIS andmete visualiseeringutega seotud andmekogumid leiate allpool. Andmed hõlmavad kolme Balti riiki – Eesti, Läti ja Leedu. Andmekogumid on abiks integreeritud planeerimise rakendamisel ja rohumaade ökosüsteemiteenuste  arvessevõtmisel erinevates planeerimisprotsessides. 

Viva Grass aluskaart

See on Viva Grass töövahendi põhiline andmekiht, aluskaart, millel põhinevad kõik analüüsid, mis sisaldab teavet Balti riikide rohumaade või põllumaade ja nende ökosüsteemiteenuste kohta. Sellest andmekihist saate teavet maakasutuse, maa boniteedi, reljeefi/maapinna kalde, konkreetse maatüki ökosüsteemiteenuste kohta, samuti täiendavat informatsiooni, nagu näiteks majandamissoovitused, poollooduslike rohumaade Natura elupaigatüüp jne. 

Iga maatükk Viva Grass aluskaardil klassifitseerub ühte 40 kategooriast (sh 30 rohumaatüüpi ja 10 põllumaatüüpi), mis põhinevad praegusel maakasutusel, maapinna kaldel ja maa boniteedil. Neid kolme peetakse peamisteks teguriteks, mis määravad ökosüsteemiteenuste pakkumise. 

Viva Grass aluskaarti saab alla laadida/kasutada lõpp-produktina (st andmekogu ja kaardid) või maatriksina/tabelina, mida on võimalik kohandada ja muuta vastavalt vajadusele. 

 

Viva Grass andmehaldus (metoodika)

See tähendab kogu teavet (loogika, metoodika ja vahendid), mida kasutati andmete ettevalmistuseks ja paremaks visualiseerimiseks Viva Grass töövahendis. Teave andmehalduse kohta aitab paremini mõista Viva Grass töövahendi ülesehitust – see on nö meie retsept, kuidas me seda tegime – ja see võib ka olla inspiratsiooniks edasiste teadusuuringute kavandamisel, mis seonduvad ökosüsteemiteenuste, GIS töövahendite arendamise või GIS rakendamisega looduskaitses vms. 

Võite kasutada LIFE Viva Grass projektis kasutatud loogikat või kohandada seda vastavalt oma vajadustele. Järgnevad failid annavad teavet LIFE Viva Grass projektis kasutatud metoodikate kohta. 

Tuletatud andmekihid

Need on visuaalselt väljendatud andmekihid, mis on loodud projektimeeskonna poolt erinevate rohumaade majandamise stsenaariumide ja Viva Grass töövahendi näidisrakenduste arendamise käigus. Need annavad teavet laiema konteksti kohta ja aitavad analüüsida rohumaade ökosüsteemiteenuste andmeid eri vaatenurkadest. Need kõik on loodud või kohandatud LIFE Viva Grass projektimeeskonna poolt. Enamik neist põhineb Viva Grass aluskaardil ja kõik näitavad visuaalselt teatud ruumiandmeid. Need andmekihid on lõpp-produktid, mida ei saa muuta, kuid need annavad visuaalse info, mis võib laiendada teie analüüsi või anda sellele erineva/täiendava vaatenurga. 

Need andmekihid on abiks rohumaadega seonduvate planeeringulahenduste väljatöötamisel. 

 

 

 

Ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud kontekstuaalsed andmed

See hõlmab väliseid andmeid, mida kasutatakse Viva Grass töövahendis, et anda analüüsile laiem kontekst ja aidata lahendada rohumaade majandamisega seotud probleeme. Need andmekogumid ei ole projektimeeskonna loodud, vaid saadud erinevatest allikatest. Enamik neist andmetest on avalikud ja leitavad riiklikest geoportaalidest või saab neid küsida andmete omanikelt. Koondasime siia info nende allikate kohta, et hõlbustada rohumaadega seotud andmete leidmist. 

Viva Grass töövahendis on kontekstuaalseid andmeid kasutatud kahel moel: 1) lisades need töövahendisse ja seostades muude andmetega mingi konkreetse töövahendi rakenduse loomise eesmärgil VÕI 2) eraldi andmekihtidena, et anda täiendav kontekst algandmetele. 

Julgustame kasutama nii neid kui ka LIFE Viva Grass projektimeeskonna loodud andmekihte (tuletatud andmekihid, Viva Grass aluskaart), et viia läbi erinevaid aspekte arvessevõtvaid terviklikumaid analüüse. 

 

 


 

 

Töövahendis kasutatud terminid

Viva Grass integreeritud töövahendi kasutamiseks on vajalik mõista ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni ja teada ka mõningaid muid termineid. Siit leiate selgitused töövahendis kasutatud terminitele. Loe edasi