Viva Grass aluskaart

Viva Grass basemapSee on Viva Grass töövahendi põhiandmestik, aluskaart, millel põhinevad kõik analüüsid ja mis sisaldab teavet rohumaade või põllumaade ning nende ökosüsteemiteenuste kohta kolmes Balti riigis. Selles andmestikus leiate info maakasutuse, boniteedi, reljeefi ja konkreetsete maatükkide ökosüsteemiteenuste kohta, lisaks täiendavat teavet, nagu näiteks hooldussoovitused ja info Natura 2000 elupaigatüübi kohta poollooduslike rohumaade puhul.

Viva Grass aluskaardi koostamise metoodika põhineb kontseptsioonil, mille kohaselt ökosüsteemiteenuste pakkumise potentsiaali määrab looduskapitali atribuutide (sh nii elus- kui ka eluta komponendid) ning inimmõju ja juhtimisstrateegiate koosmõju. Sellest tulenevalt on Viva Grass aluskaart kolme geoandmestiku kombinatsioon:

(1) Boniteet (madala, keskmise ja kõrge boniteediga mullad ning hüdromorfsed mullad)

(2) Maapinna kalle (tasane maapind, nõrk ja järsk kalle)

(3) Majandamisrežiim (poollooduslik, püsirohumaa, kultuurrohumaa, põllumaa)

Ruumiandmete töötlemisel saadi 30 rohumaaklassi ja lisaks 10 põllumaaklassi.

Basemap in “Viva Grass Viewer”

 

Vaata andmeid

Kui vajate toorandmeid, küsige neid, vajutades allolevat nuppu.

Küsi toorandmeid