Materjalid

Soovitused Viva Grass töövahendi rakendamiseks talu tasandil (ingl k)

Soovitused Viva Grass töövahendi rakendamiseks talu tasandil on välja töötatud Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendi testimise tulemuste põhjal kahes projektis osalenud talus ning paljude projekti jooksul toimunud huvirühmade arutelude põhjal. Soovituste eesmärk on tutvustada laiemale ringile talupidajatele rohumaade mitmekülgseid kasutamisvõimalusi ja näidata Viva Grass töövahendi abil rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja nende muutumist sõltuvalt valitud majandamisstrateegiast.

KUI PALJU MAKSAB ROHUMAA? Rohumaade pakutavate hüvede hindamine ja visualiseerimine uuendusliku GIS töövahendi abil

Kui palju maksab rohumaa? 

Selle intrigeeriva küsimusega kutsume teid kaasa mõtlema rohumaade teemal nii ökoloogia kui ka turumajanduse seisukohast. Tahaksime, et näeksite rohumaid mitte üksnes kaunite niitudena, vaid ka erilise teenusepakkujana. Seda võiks võrrelda näiteks mobiiliteenuse pakkujaga, kes pakub meile hämmastavaid ja mõnikord raskesti ettekujutatavaid teenuseid. Ka rohumaad pakuvaid meile palju erinevaid teenuseid: need on kasutuses karjamaadena ning koduks paljudele loomadele ja taimedele. Samuti varustavad rohumaad meid toiduga, moodustavad kauneid kultuurmaastikke, seovad CO2, kaitsevad üleujutuste eest ja puhastavad vett. Need on meie tuleviku jaoks olulised tegurid. Rohumaad aitavad meil toime tulla kliimamuutuste väljakutsetega. 

Tõenäoliselt jääksime ellu ka mobiilivõrguta, aga kas ka ilma rohumaade pakutavate teenusteta? Võimalik, et leiaksime lahendused – kuid nende hind võib olla nii kõrge, et keegi meist ei taha seda maksta. 

Rohumaad vajavad säilimiseks hooldamist. Need on kultuurmaastikud, mis on tekkinud inimese ja looduse koostoimel. Kuid rohumaade pindala on vähenemas, kuna nende hooldamine ei ole enam majanduslikult kasumlik. Kuidas tagada, et rohumaade panus inimeste heaolusse säiliks meie ja ka järgnevate põlvkondade jaoks? Kuidas toetada rohumaade hooldust ja muuta see sotsiaal-majanduslikult jätkusuutlikuks? Kas teame rohumaade tegelikku väärtust? Milline on rohumaade pakutavate teenuste hind? Kuidas hinnata selliste hüvede rahalist väärtust, nagu näiteks jalutuskäik niidul päikeseloojangu ajal või võimalus nautida rändel peatuvate tuhandete hanede kontserti? Osa inimeste jaoks on need väärtused väga olulised, kuid samas teistele ei tähenda midagi… 

Need on küsimused, mis me endale esitasime ja milliele püüdsime vastuseid leida LIFE Viva Grass projekti käigus. See brošüür annab ülevaate projekti peamistest tulemustest, sh Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendist. Ja võib-olla leiate ka vastuse sellele mitte kõige lihtsamale küsimusele „Kui palju maksab rohumaa?“. 

Sotsiaal-majandusliku mõju hindamise peamised järeldused (ingl k)

See brošüür sisaldab projekti tegevuste sotsiaal-majandusliku mõju hindamise peamisi järeldusi.  Hindamine põhineb indikaatormeetodil, mis võimaldab aja jooksul jälgida muutusi asjaomastes ruumilistes ja haldusüksustes. Samuti arutleme erinevate põllumajandusmaa majandamisvõimaluste vahelise kompromissi üle, et demonstreerida ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamist rohumaade elujõulise majandamise planeerimisel.

Keskkonnamõjude seire peamised järeldused (ingl k)

LIFE Viva Grass projektialadel tehti ka taastamistöid hüljatud rohumaade seisundi parandamiseks. Seetõttu tuli projektis süstemaatiliselt seirata ja hinnata ka projektitegevuste otsest ja kaudset keskkonnamõju nendele rohumaadele. 2015. aastal koostati esialgne keskkonnaaruanne, mis kirjeldab olukorda vahetult enne projektitegevuste elluviimist. See sisaldas teavet projektialade looduslike omaduste, maakatte ja -kasutuse kohta ning mulla ja taimestiku väliuuringute tulemusi. Projekti lõppfaasis tehti kordushindamine, et hinnata muutusi ja rohumaade taastamise tulemusi. See brošüür võtab kokku projekti tegevuste keskkonnamõju hindamise peamised järeldused.

Inimeste arusaam rohumaade ökosüsteemidest ja nende teenustest (ingl k)

Selle brošüüriga tahame rõhutada, kui oluline on inimeste teadlikkus ja arusaam rohumaade ökosüsteemidest ning nende teenustest. Kuna projekt hõlmas hulgaliselt tegevusi huvirühmade teavitamiseks, kaasamiseks ja nendega konsulteerimiseks, et edendada rohumaade mitmekülgset kasutamist, kajastame selles brošüüris projektis kasutatud lähenemist ja inimeste teadlikkuse osas saavutatud tulemusi.

Kurese loodushoiutalu majandamiskava

Kurese loodushoiutalu asutas 2004. a Urmas Vahur, kelle eesmärgiks oli küla põlise põllumajandusmaastiku ilme, loopealsete ja niitude loodushoidlik taastamine ning pärandkultuuriobjektide heakorrastamine. 2016. a vahetus talu omanik – uueks peremeheks sai Egon Mirme (OÜ Saare Rantso, MTÜ Kurese), kes jätkab Urmas Vahuri poolt alustatud taastamis- ja hooldamistegevusi, kuid soovib samal ajal arendada ka talu jätkusuutlikkust lihaveisekasvatusele üleminekuga ja võimaluse korral ka turismitegevuse arendamisega. Urmas Vahur osaleb endiselt Kurese tegemistes, seda nii giidi kui ka arheoloogiliste väljakaevamiste ja loopealsete taastamise korraldajana. 2017. a seisuga hooldatakse Kuresel ca 180 ha poollooduslikke kooslusi (alvarid, aru- ja sooniidud ning puiskarjamaad) ja plaanis on taastada veel 80 ha loopealseid.

Kurese loodushoiutalu oli üks LIFE Viva Grass projekti pilootala, kus projekti raames rajati puurkaev ja kariloomade jootmissüsteem, hinnati ökosüsteemiteenuseid ja sotsiaal-majanduslikku olukorda, püstitati Kurese poollooduslikke kooslusi ja nende ökosüsteemiteenuseid tutvustav infostend ning koostati käesolev majandamiskava.

LIFE Viva Grass soovitused ökosüsteemipõhiseks planeerimiseks ja rohumaade majandamiseks (ingl k)

Soovituste aluseks on LIFE Viva Grass projektis tehtud poliitikate ja parimate praktikate analüüs, Viva Grass töövahendi testimise kogemused projekti üheksal pilootalal (sh talu, kohaliku omavalitsuse ja piirkonna tasandil) ning projekti käigus toimunud arutelud huvirühmadega. Soovituste eesmärk on parandada rohumaade elurikkuse säilitamiseks vajalike otsustus- ja valitsemisprotsesside terviklikkust, optimeerides looduskaitse- ja maaelupoliitika vahelist koordineerimist ning rakendades ökosüsteemipõhist lähenemist maakasutuse ja ruumilises planeerimises.   Soovitused on suunatud nii Balti riikide pädevate asutuste poliitikakujundajatele kui ka praktikutele.

INTEGREERITUD PLANEERIMINE JA VIVA GRASS TÖÖVAHEND

See brošüür annab lühikese ülevaate integreeritud planeerimisest, mis võtab arvesse nii ökoloogilisi kui ka sotsiaal-majanduslikke aspekte, ja ka sellest, miks on kasulik arvestada ökosüsteemiteenustega (ehk looduse panusega inimese heaolusse) erinevates poliitikavaldkondades, maakasutuse korraldamisel ja arengu planeerimisel.

Samuti tutvustame ja kutsume kasutama Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit (Viva Grass töövahendit), mis on LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud ekspertsüsteem, toetamaks integreeritud lähenemist maastiku- ja ruumiplaneerimises ning rohumaade jätkusuutlikku majandamist. Samas ei ole töövahend mõeldud üksnes planeerijatele ja otsustajatele, vaid annab teavet ka laiemale kasutajate ringile, keda huvitavad erinevate rohumaatüüpide pakutavad ökosüsteemiteenused.

SOOVITUSED SAAREMAA VALLA KOHTA: Rohevõrgustiku kavandamine kohalikul tasandil

Rohumaadel on rohevõrgustikus võtmeroll. Vähemintensiivselt majandatavaid rohumaid, nagu püsirohumaad ja poollooduslikud niidud, iseloomustab kõrge reguleerivate ja toetavate ökosüsteemiteenuste (ÖST) pakkumine, sh nt tolmeldamine, elupaikade pakkumine võtmeliikidele ja globaalne kliimaregulatsioon süsiniku sidumise kaudu taimestikus ja mullas. Paljude ökosüsteemiteenuste pakkumine ehk multifunktsionaalsus on põhjus, miks rohumaad on Eesti rohelise võrgustiku oluline osa.

Käesolevad soovitused on koostatud projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste majandamiseks” (LIFE Viva Grass 2014-2019, projekt nr LIFE13 ENV/LT/000189, www.vivagrass.eu) raames, mille üks pilootala oli Lümanda vald, mis projekti elluviimise ajal laienes kogu Saaremaad hõlmavaks Saaremaa vallaks, seetõttu on ka soovitused koostatud Saaremaa valla kohta. Selle dokumendi eesmärk on: anda ülevaade Saaremaa valla rohumaade ulatusest ja seisundist; hinnata ökosüsteemiteenuste ulatust, seisundit ja pakkumist olemasoleva Saare maakonna rohevõrgustiku (RV) piirides ja sellest väljaspool; pakkuda välja stsenaariumid rohumaade liitmiseks rohevõrgustikuga maakonna RV integreerimisel Saaremaa valla üldplaneeringusse.

Saaremaa vald panustas Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendisse kohaliku omvalitsuse perspektiivist ja testis töövahendit, rakendades seda oma strateegilise planeerimise protsessides, täpsemalt kasutades töövahendi abil saadud tulemusi RV kavandamisel üldplaneeringu koostamise raames. Saaremaa valla huvi on säilitada valla loodusväärtused ja saada rohkem teadmisi rohumaadega seotud majanduskasvu potentsiaali kohta kohaliku kogukonna jaoks.

SOOVITUSED LÄÄNE MAAKONNA KOHTA Viva Grass töövahendi rakendamine rohevõrgustiku planeerimisel ja biomassi energia tootmiseks kasutamise võimaluste hindamisel

Rohumaadel on rohevõrgustikus võtmeroll. Vähemintensiivselt majandatavaid rohumaid, nagu püsirohumaad ja poollooduslikud niidud, iseloomustab kõrge reguleerivate ja toetavate ökosüsteemiteenuste (ÖST) pakkumine, sh nt tolmeldamine, elupaikade pakkumine võtmeliikidele ja globaalne kliimaregulatsioon süsiniku sidumise kaudu taimestikus ja mullas. Paljude ökosüsteemiteenuste pakkumine ehk multifunktsionaalsus on põhjus, miks rohumaad on Eesti rohelise võrgustiku oluline osa.

Käesolevad soovitused on koostatud projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste majandamiseks” (LIFE Viva Grass 2014-2019, projekt nr LIFE13 ENV/LT/000189, www.vivagrass.eu) raames, mille üks pilootala oli Lääne maakond. Selle dokumendi eesmärk on: Anda ülevaade Lääne maakonna rohumaade ulatusest ja seisundist; Hinnata ökosüsteemiteenuste ulatust, seisundit ja pakkumist olemasoleva Lääne maakonna rohevõrgustiku (RV) piirides ja sellest väljaspool; Pakkuda välja stsenaariumid rohumaade liitmiseks rohevõrgustikuga maakonna RV integreerimisel valdade üldplaneeringutesse; Rohumaa biomassi põhiste energiaallikate hindamine

Käsitletud on Lääne maakonda selle administratiivse reformi eelsetes piirides.

NIIDUD INIMESTE ELATISE JA HEAOLU ALLIKANA

Selles trükises kirjeldame innustavaid näiteid Balti riikidest, mis annavad aimu erinevatest viisidest, kuidas on rohumaid võimalik kasutada sotsiaalse ja majandusliku kasu saamiseks. Loodetavasti aitame sellega kaasa niitude väärtustamisele ja säilimisele.

MIDA NIIDUD MEILE ANNAVAD? SISSEJUHATUS ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTESSE

Niitude käsitlemine üksnes loomasööda pakkujana või ainult liigirikka elupaigana on üsna kitsarinnaline. Niidud pakuvad meile märksa mitmekesisemaid hüvesid, kuigi me ei pruugi oma kiire elutempo juures seda märgata. Teadlased nimetavad loodusest saadavaid hüvesid ökosüsteemiteenusteks. Trükise eesmärk on tutvustada lugejale ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni, keskendudes eelkõige rohumaadele. Loodetavasti aitab see brošüür Sul avastada niitude uusi aspekte, millest võib-olla teadsid ennegi, kuid ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd, minnes järgmine kord niidule, saad seda vaadata värske pilgu ja uute mõtetega!

PLK-st biomassi ja energia tootmise potentsiaal Lääne maakonnas

Analüüs on valminud sisendina Läänemaa Ettevõtluse Arengukava jaoks.

20 AASTAT POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE MAJANDAMIST LÜMANDAS (ingl k)

Aruanne võtab kokku rohumaade majandamise kahekümne aasta praktikad endises Lümanda vallas. Analüüs tugineb erinevate huvigruppide – näiteks maaomanike, talunike, looduskaitsjate, turismisektoris tegutsejate, poliitikute ja planeerijate – intervjuudele. Lisaks analüüsiti piirkonna sotsiaal-majanduslikke näitajaid, poollooduslike rohumaade seisundit ja nende majandamisega seonduvaid strateegilisi dokumente. Aruandest leiab ka ülevaate pikaajalistest meetmetest, mida Lümandas poollooduslike koosluste majandamisel rakendatud on.

POLIITIKATE JA SEADUSANDLIKU RAAMISTIKU MÕJU ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMIDE SÄILIMISELE BALTI RIIKIDES (ingl k)

Riiklike poliitikate ja seadusandliku raamistiku analüüs, mille eesmärgiks on hinnata rohumaade majandamise tingimusi, rohumaade ja nendega seotud ökosüsteemide teenuste ning elurikkuse säilimise tingimusi Balti riikides. Välja on toodud kitsaskohad, aga ka ettepanekuid poliitikakujundamiseks ja seadusandluse muutmiseks. Tehtud analüüs pakub kontseptuaalset alust rohumaade jätkusuutliku majandamise korraldamiseks riiklikul tasandil.

PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK SEISUND (ingl k)

Siit leiab ülevaate iga projekti pilootala esialgse sotsiaal-majandusliku seisundi kohta. Lisaks aga ka võimalikud arengustsenaariumid projekti tegevuste mõjusid arvesse võtmata.

ÜLEVAADE BALTI RIIKIDE ROHUMAADE MAJANDAMISEGA SEONDUVATE ANDMETE KOGUDEST (ingl k)

Siit leiab ülevaate kolmes Balti riigis kättesaadavatest andmekogudest ja analüüsi nende kasutamise võimalustest projekti tervikliku planeerimisvahendi jaoks.

BROŠÜÜR “ROHUMAADE JÄTKUSUUTLIK MAJANDAMINE – KOGEMUSED, VÄLJAKUTSED ja VÕIMALUSED” (ingl k)

Brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities” võtab kokku LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid väärtuslike pool-looduslike koosluste majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Brosüüri koostamisel kasutati LIFE Viva Grass projekti õppereisidel Suurbritanniasse, Rootsi, Saksamaale, Austriasse, Sloveeniasse ja Balti riikidesse ning intervjuudest rohumaade majandamisega tegelenud projektidega kogutud teavet ja ka 2015. a mais Lätis toimunud rahvusvahelise konverentsi “Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe” materjale.

INTEGREERITUD PLANEERIMISE TÖÖVAHENDI RAAMISTIK (ingl k)

Siit leiab esialgse kirjelduse Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendi raamistikust: ülesehitus, operatsiooniline loogiga, ökosüsteemiteenuste hindamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid, väljundid jmt. Lõplik tulemus võib siinkirjeldatust erineda!

EELARUANNE “PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE KESKKONNASEISUND” (ingl k)

Eelaruandest leiab andmeid ja informatsiooni projekti pilootalade keskkonnaseisundi kohta enne projekti tegevusi. Siit leiab ülevaate alade looduslikest eripäradest, elurikkusest ja maa-alade kasutusest. Lisaks leiab eelaruandest ülevaate proovide ja analüüside tegemisest ning tulemustest.