Materjalid

KUI PALJU MAKSAB ROHUMAA? Rohumaade pakutavate hüvede hindamine ja visualiseerimine uuendusliku GIS töövahendi abil

Kui palju maksab rohumaa? 

Selle intrigeeriva küsimusega kutsume teid kaasa mõtlema rohumaade teemal nii ökoloogia kui ka turumajanduse seisukohast. Tahaksime, et näeksite rohumaid mitte üksnes kaunite niitudena, vaid ka erilise teenusepakkujana. Seda võiks võrrelda näiteks mobiiliteenuse pakkujaga, kes pakub meile hämmastavaid ja mõnikord raskesti ettekujutatavaid teenuseid. Ka rohumaad pakuvaid meile palju erinevaid teenuseid: need on kasutuses karjamaadena ning koduks paljudele loomadele ja taimedele. Samuti varustavad rohumaad meid toiduga, moodustavad kauneid kultuurmaastikke, seovad CO2, kaitsevad üleujutuste eest ja puhastavad vett. Need on meie tuleviku jaoks olulised tegurid. Rohumaad aitavad meil toime tulla kliimamuutuste väljakutsetega. 

Tõenäoliselt jääksime ellu ka mobiilivõrguta, aga kas ka ilma rohumaade pakutavate teenusteta? Võimalik, et leiaksime lahendused – kuid nende hind võib olla nii kõrge, et keegi meist ei taha seda maksta. 

Rohumaad vajavad säilimiseks hooldamist. Need on kultuurmaastikud, mis on tekkinud inimese ja looduse koostoimel. Kuid rohumaade pindala on vähenemas, kuna nende hooldamine ei ole enam majanduslikult kasumlik. Kuidas tagada, et rohumaade panus inimeste heaolusse säiliks meie ja ka järgnevate põlvkondade jaoks? Kuidas toetada rohumaade hooldust ja muuta see sotsiaal-majanduslikult jätkusuutlikuks? Kas teame rohumaade tegelikku väärtust? Milline on rohumaade pakutavate teenuste hind? Kuidas hinnata selliste hüvede rahalist väärtust, nagu näiteks jalutuskäik niidul päikeseloojangu ajal või võimalus nautida rändel peatuvate tuhandete hanede kontserti? Osa inimeste jaoks on need väärtused väga olulised, kuid samas teistele ei tähenda midagi… 

Need on küsimused, mis me endale esitasime ja milliele püüdsime vastuseid leida LIFE Viva Grass projekti käigus. See brošüür annab ülevaate projekti peamistest tulemustest, sh Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendist. Ja võib-olla leiate ka vastuse sellele mitte kõige lihtsamale küsimusele „Kui palju maksab rohumaa?“. 

LIFE Viva Grass soovitused ökosüsteemipõhiseks planeerimiseks ja rohumaade majandamiseks

Soovituste aluseks on LIFE Viva Grass projektis tehtud poliitikate ja parimate praktikate analüüs, Viva Grass töövahendi testimise kogemused projekti üheksal pilootalal (sh talu, kohaliku omavalitsuse ja piirkonna tasandil) ning projekti käigus toimunud arutelud huvirühmadega. Soovituste eesmärk on parandada rohumaade elurikkuse säilitamiseks vajalike otsustus- ja valitsemisprotsesside terviklikkust, optimeerides looduskaitse- ja maaelupoliitika vahelist koordineerimist ning rakendades ökosüsteemipõhist lähenemist maakasutuse ja ruumilises planeerimises.   Soovitused on suunatud nii Balti riikide pädevate asutuste poliitikakujundajatele kui ka praktikutele.

INTEGREERITUD PLANEERIMINE JA VIVA GRASS TÖÖVAHEND

See brošüür annab lühikese ülevaate integreeritud planeerimisest, mis võtab arvesse nii ökoloogilisi kui ka sotsiaal-majanduslikke aspekte, ja ka sellest, miks on kasulik arvestada ökosüsteemiteenustega (ehk looduse panusega inimese heaolusse) erinevates poliitikavaldkondades, maakasutuse korraldamisel ja arengu planeerimisel.

Samuti tutvustame ja kutsume kasutama Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit (Viva Grass töövahendit), mis on LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud ekspertsüsteem, toetamaks integreeritud lähenemist maastiku- ja ruumiplaneerimises ning rohumaade jätkusuutlikku majandamist. Samas ei ole töövahend mõeldud üksnes planeerijatele ja otsustajatele, vaid annab teavet ka laiemale kasutajate ringile, keda huvitavad erinevate rohumaatüüpide pakutavad ökosüsteemiteenused.

NIIDUD INIMESTE ELATISE JA HEAOLU ALLIKANA

Selles trükises kirjeldame innustavaid näiteid Balti riikidest, mis annavad aimu erinevatest viisidest, kuidas on rohumaid võimalik kasutada sotsiaalse ja majandusliku kasu saamiseks. Loodetavasti aitame sellega kaasa niitude väärtustamisele ja säilimisele.

MIDA NIIDUD MEILE ANNAVAD? SISSEJUHATUS ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTESSE

Niitude käsitlemine üksnes loomasööda pakkujana või ainult liigirikka elupaigana on üsna kitsarinnaline. Niidud pakuvad meile märksa mitmekesisemaid hüvesid, kuigi me ei pruugi oma kiire elutempo juures seda märgata. Teadlased nimetavad loodusest saadavaid hüvesid ökosüsteemiteenusteks. Trükise eesmärk on tutvustada lugejale ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni, keskendudes eelkõige rohumaadele. Loodetavasti aitab see brošüür Sul avastada niitude uusi aspekte, millest võib-olla teadsid ennegi, kuid ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd, minnes järgmine kord niidule, saad seda vaadata värske pilgu ja uute mõtetega!

PLK-st biomassi ja energia tootmise potentsiaal Lääne maakonnas

Analüüs on valminud sisendina Läänemaa Ettevõtluse Arengukava jaoks.

20 AASTAT POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE MAJANDAMIST LÜMANDAS (ingl k)

Aruanne võtab kokku rohumaade majandamise kahekümne aasta praktikad endises Lümanda vallas. Analüüs tugineb erinevate huvigruppide – näiteks maaomanike, talunike, looduskaitsjate, turismisektoris tegutsejate, poliitikute ja planeerijate – intervjuudele. Lisaks analüüsiti piirkonna sotsiaal-majanduslikke näitajaid, poollooduslike rohumaade seisundit ja nende majandamisega seonduvaid strateegilisi dokumente. Aruandest leiab ka ülevaate pikaajalistest meetmetest, mida Lümandas poollooduslike koosluste majandamisel rakendatud on.

POLIITIKATE JA SEADUSANDLIKU RAAMISTIKU MÕJU ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMIDE SÄILIMISELE BALTI RIIKIDES (ingl k)

Riiklike poliitikate ja seadusandliku raamistiku analüüs, mille eesmärgiks on hinnata rohumaade majandamise tingimusi, rohumaade ja nendega seotud ökosüsteemide teenuste ning elurikkuse säilimise tingimusi Balti riikides. Välja on toodud kitsaskohad, aga ka ettepanekuid poliitikakujundamiseks ja seadusandluse muutmiseks. Tehtud analüüs pakub kontseptuaalset alust rohumaade jätkusuutliku majandamise korraldamiseks riiklikul tasandil.

PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK SEISUND (ingl k)

Siit leiab ülevaate iga projekti pilootala esialgse sotsiaal-majandusliku seisundi kohta. Lisaks aga ka võimalikud arengustsenaariumid projekti tegevuste mõjusid arvesse võtmata.

ÜLEVAADE BALTI RIIKIDE ROHUMAADE MAJANDAMISEGA SEONDUVATE ANDMETE KOGUDEST (ingl k)

Siit leiab ülevaate kolmes Balti riigis kättesaadavatest andmekogudest ja analüüsi nende kasutamise võimalustest projekti tervikliku planeerimisvahendi jaoks.

BROŠÜÜR “ROHUMAADE JÄTKUSUUTLIK MAJANDAMINE – KOGEMUSED, VÄLJAKUTSED ja VÕIMALUSED” (ingl k)

Brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities” võtab kokku LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid väärtuslike pool-looduslike koosluste majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Brosüüri koostamisel kasutati LIFE Viva Grass projekti õppereisidel Suurbritanniasse, Rootsi, Saksamaale, Austriasse, Sloveeniasse ja Balti riikidesse ning intervjuudest rohumaade majandamisega tegelenud projektidega kogutud teavet ja ka 2015. a mais Lätis toimunud rahvusvahelise konverentsi “Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe” materjale.

TERVIKLIKU PLANEERIMISVAHENDI RAAMISTIK (ingl k)

Siit leiab esialgse kirjelduse tervikliku planeerimisvahendi raamistikust: ülesehitus, operatsiooniline loogiga, ökosüsteemiteenuste hindamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid, väljundid jmt. Lõplik tulemus võib siin kirjeldatust erineda!

EELARUANNE “PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE KESKKONNASEISUND” (ingl k)

Eelaruandest leiab andmeid ja informatsiooni projekti pilootalade keskkonnaseisundi kohta enne projekti tegevusi. Siit leiab ülevaate alade looduslikest eripäradest, elurikkusest ja maa-alade kasutusest. Lisaks leiab eelaruandest ülevaate proovide ja analüüside tegemisest ning tulemustest.

SOTSIAALMAJANDUSLIKE MÕJUDE HINDAMISE METODOLOOGIA (ingl k)
Tagamaks ühtset lähenemist kõigil pilootaladel, töötas meeskord välja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise metodoloogia, mis võtab arvesse nii statistikat kui üldist teadlikkust. Leiate siit põhimõistete definitsioonid, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid ja põhilised sammud, mida hindamise tulemuste rakendamisel peaks ette võtma.
PROJEKTI VOLDIK

LIFE Viva Grass voldik annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevustest ja pilootaladest ning tutvustab rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja nende väärtust.