Materjalid

NIIDUD INIMESTE ELATISE JA HEAOLU ALLIKANA

Selles trükises kirjeldame innustavaid näiteid Balti riikidest, mis annavad aimu erinevatest viisidest, kuidas on rohumaid võimalik kasutada sotsiaalse ja majandusliku kasu saamiseks. Loodetavasti aitame sellega kaasa niitude väärtustamisele ja säilimisele.

MIDA NIIDUD MEILE ANNAVAD? SISSEJUHATUS ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTESSE

Niitude käsitlemine üksnes loomasööda pakkujana või ainult liigirikka elupaigana on üsna kitsarinnaline. Niidud pakuvad meile märksa mitmekesisemaid hüvesid, kuigi me ei pruugi oma kiire elutempo juures seda märgata. Teadlased nimetavad loodusest saadavaid hüvesid ökosüsteemiteenusteks. Trükise eesmärk on tutvustada lugejale ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni, keskendudes eelkõige rohumaadele. Loodetavasti aitab see brošüür Sul avastada niitude uusi aspekte, millest võib-olla teadsid ennegi, kuid ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd, minnes järgmine kord niidule, saad seda vaadata värske pilgu ja uute mõtetega!

PLK-st biomassi ja energia tootmise potentsiaal Lääne maakonnas

Analüüs on valminud sisendina Läänemaa Ettevõtluse Arengukava jaoks.

20 AASTAT POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE MAJANDAMIST LÜMANDAS (ingl k)

Aruanne võtab kokku rohumaade majandamise kahekümne aasta praktikad endises Lümanda vallas. Analüüs tugineb erinevate huvigruppide – näiteks maaomanike, talunike, looduskaitsjate, turismisektoris tegutsejate, poliitikute ja planeerijate – intervjuudele. Lisaks analüüsiti piirkonna sotsiaal-majanduslikke näitajaid, poollooduslike rohumaade seisundit ja nende majandamisega seonduvaid strateegilisi dokumente. Aruandest leiab ka ülevaate pikaajalistest meetmetest, mida Lümandas poollooduslike koosluste majandamisel rakendatud on.

POLIITIKATE JA SEADUSANDLIKU RAAMISTIKU MÕJU ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMIDE SÄILIMISELE BALTI RIIKIDES (ingl k)

Riiklike poliitikate ja seadusandliku raamistiku analüüs, mille eesmärgiks on hinnata rohumaade majandamise tingimusi, rohumaade ja nendega seotud ökosüsteemide teenuste ning elurikkuse säilimise tingimusi Balti riikides. Välja on toodud kitsaskohad, aga ka ettepanekuid poliitikakujundamiseks ja seadusandluse muutmiseks. Tehtud analüüs pakub kontseptuaalset alust rohumaade jätkusuutliku majandamise korraldamiseks riiklikul tasandil.

PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK SEISUND (ingl k)

Siit leiab ülevaate iga projekti pilootala esialgse sotsiaal-majandusliku seisundi kohta. Lisaks aga ka võimalikud arengustsenaariumid projekti tegevuste mõjusid arvesse võtmata.

ÜLEVAADE BALTI RIIKIDE ROHUMAADE MAJANDAMISEGA SEONDUVATE ANDMETE KOGUDEST (ingl k)

Siit leiab ülevaate kolmes Balti riigis kättesaadavatest andmekogudest ja analüüsi nende kasutamise võimalustest projekti tervikliku planeerimisvahendi jaoks.

BROŠÜÜR “ROHUMAADE JÄTKUSUUTLIK MAJANDAMINE – KOGEMUSED, VÄLJAKUTSED ja VÕIMALUSED” (ingl k)

Brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities” võtab kokku LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid väärtuslike pool-looduslike koosluste majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Brosüüri koostamisel kasutati LIFE Viva Grass projekti õppereisidel Suurbritanniasse, Rootsi, Saksamaale, Austriasse, Sloveeniasse ja Balti riikidesse ning intervjuudest rohumaade majandamisega tegelenud projektidega kogutud teavet ja ka 2015. a mais Lätis toimunud rahvusvahelise konverentsi “Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe” materjale.

TERVIKLIKU PLANEERIMISVAHENDI RAAMISTIK (ingl k)

Siit leiab esialgse kirjelduse tervikliku planeerimisvahendi raamistikust: ülesehitus, operatsiooniline loogiga, ökosüsteemiteenuste hindamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid, väljundid jmt. Lõplik tulemus võib siin kirjeldatust erineda!

EELARUANNE “PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE KESKKONNASEISUND” (ingl k)

Eelaruandest leiab andmeid ja informatsiooni projekti pilootalade keskkonnaseisundi kohta enne projekti tegevusi. Siit leiab ülevaate alade looduslikest eripäradest, elurikkusest ja maa-alade kasutusest. Lisaks leiab eelaruandest ülevaate proovide ja analüüside tegemisest ning tulemustest.

SOTSIAALMAJANDUSLIKE MÕJUDE HINDAMISE METODOLOOGIA (ingl k)
Tagamaks ühtset lähenemist kõigil pilootaladel, töötas meeskord välja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise metodoloogia, mis võtab arvesse nii statistikat kui üldist teadlikkust. Leiate siit põhimõistete definitsioonid, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid ja põhilised sammud, mida hindamise tulemuste rakendamisel peaks ette võtma.
PROJEKTI VOLDIK

LIFE Viva Grass voldik annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevustest ja pilootaladest ning tutvustab rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja nende väärtust.