Materjalid

NIIDUD INIMESTE ELATISE JA HEAOLU ALLIKANA

grasslands-for-human-wellbeing-EE

Selles trükises kirjeldame innustavaid näiteid Balti riikidest, mis annavad aimu erinevatest viisidest, kuidas on rohumaid võimalik kasutada sotsiaalse ja majandusliku kasu saamiseks. Loodetavasti aitame sellega kaasa niitude väärtustamisele ja säilimisele.

VivaGrass_sots-maj_broshyyr

 

MIDA NIIDUD MEILE ANNAVAD? SISSEJUHATUS ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTESSE

cover-how-grasslands-benefit-human

Niitude käsitlemine üksnes loomasööda pakkujana või ainult liigirikka elupaigana on üsna kitsarinnaline. Niidud pakuvad meile märksa mitmekesisemaid hüvesid, kuigi me ei pruugi oma kiire elutempo juures seda märgata. Teadlased nimetavad loodusest saadavaid hüvesid ökosüsteemiteenusteks. Trükise eesmärk on tutvustada lugejale ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni, keskendudes eelkõige rohumaadele. Loodetavasti aitab see brošüür Sul avastada niitude uusi aspekte, millest võib-olla teadsid ennegi, kuid ei pööranud sellele tähelepanu. Nüüd, minnes järgmine kord niidule, saad seda vaadata värske pilgu ja uute mõtetega!

Eestikeelne trükis SIIN

Ingliskeelne trükis SIIN

PLK-st biomassi ja energia tootmise potentsiaal Lääne maakonnas

Capture

Analüüs on valminud sisendina Läänemaa Ettevõtluse Arengukava jaoks.

Annex 7.2.3_Deliverable B.2.1

20 AASTAT POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE MAJANDAMIST LÜMANDAS (ingl k)

assesment-lumanda-grasslands-picture

Aruanne võtab kokku rohumaade majandamise kahekümne aasta praktikad endises Lümanda vallas. Analüüs tugineb erinevate huvigruppide – näiteks maaomanike, talunike, looduskaitsjate, turismisektoris tegutsejate, poliitikute ja planeerijate – intervjuudele. Lisaks analüüsiti piirkonna sotsiaal-majanduslikke näitajaid, poollooduslike rohumaade seisundit ja nende majandamisega seonduvaid strateegilisi dokumente. Aruandest leiab ka ülevaate pikaajalistest meetmetest, mida Lümandas poollooduslike koosluste majandamisel rakendatud on.

vivagrass_lymanda_final-report_corrected

 

 

POLIITIKATE JA SEADUSANDLIKU RAAMISTIKU MÕJU ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMIDE SÄILIMISELE BALTI RIIKIDES (ingl k)

Analysis of the policies and regulatory framework influencing maintenance of grassland ecosystems in the Baltic States

Riiklike poliitikate ja seadusandliku raamistiku analüüs, mille eesmärgiks on hinnata rohumaade majandamise tingimusi, rohumaade ja nendega seotud ökosüsteemide teenuste ning elurikkuse säilimise tingimusi Balti riikides. Välja on toodud kitsaskohad, aga ka ettepanekuid poliitikakujundamiseks ja seadusandluse muutmiseks. Tehtud analüüs pakub kontseptuaalset alust rohumaade jätkusuutliku majandamise korraldamiseks riiklikul tasandil.

7.2.5_Policy assessment_Syntesis report_October2016_Final

 

 

PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK SEISUND (ingl k)

report-socio-economic-impact

Siit leiab ülevaate iga projekti pilootala esialgse sotsiaal-majandusliku seisundi kohta. Lisaks aga ka võimalikud arengustsenaariumid projekti tegevuste mõjusid arvesse võtmata.

Report on initial socio-economic situation and baseline scenarious

 

 

 

ÜLEVAADE BALTI RIIKIDE ROHUMAADE MAJANDAMISEGA SEONDUVATE ANDMETE KOGUDEST (ingl k)

consolidated-data-report

Siit leiab ülevaate kolmes Balti riigis kättesaadavatest andmekogudest ja analüüsi nende kasutamise võimalustest projekti tervikliku planeerimisvahendi jaoks.

Consolidated data availability report for grassland management

 

 

 

BROŠÜÜR “ROHUMAADE JÄTKUSUUTLIK MAJANDAMINE – KOGEMUSED, VÄLJAKUTSED ja VÕIMALUSED” (ingl k)

grassland-management-baltics

Brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities” võtab kokku LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid väärtuslike pool-looduslike koosluste majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Brosüüri koostamisel kasutati LIFE Viva Grass projekti õppereisidel Suurbritanniasse, Rootsi, Saksamaale, Austriasse, Sloveeniasse ja Balti riikidesse ning intervjuudest rohumaade majandamisega tegelenud projektidega kogutud teavet ja ka 2015. a mais Lätis toimunud rahvusvahelise konverentsi “Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe” materjale.

The brochure “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities”

TERVIKLIKU PLANEERIMISVAHENDI RAAMISTIK (ingl k)

Logic framewrok of integrated planning tool on sustainable grassland management

Siit leiab esialgse kirjelduse tervikliku planeerimisvahendi raamistikust: ülesehitus, operatsiooniline loogiga, ökosüsteemiteenuste hindamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid, väljundid jmt. Lõplik tulemus võib siin kirjeldatust erineda!

Logic framewrok of integrated planning tool on sustainable grassland management copy

 

 

 

EELARUANNE “PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE KESKKONNASEISUND” (ingl k)

EX-ANTE-REPORT-LIFE-VIVAGRASS

Eelaruandest leiab andmeid ja informatsiooni projekti pilootalade keskkonnaseisundi kohta enne projekti tegevusi. Siit leiab ülevaate alade looduslikest eripäradest, elurikkusest ja maa-alade kasutusest. Lisaks leiab eelaruandest ülevaate proovide ja analüüside tegemisest ning tulemustest.

Ex-ante report on the initial status of the environment

 

 

 

SOTSIAALMAJANDUSLIKE MÕJUDE HINDAMISE METODOLOOGIA (ingl k)

methodology-socio-economic-impact
Tagamaks ühtset lähenemist kõigil pilootaladel, töötas meeskord välja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise metodoloogia, mis võtab arvesse nii statistikat kui üldist teadlikkust. Leiate siit põhimõistete definitsioonid, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid ja põhilised sammud, mida hindamise tulemuste rakendamisel peaks ette võtma.

 

 

 

PROJEKTI VOLDIK

zole

LIFE Viva Grass voldik annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevustest ja pilootaladest ning tutvustab rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja nende väärtust.

VivaGrass_EE_WEB 2015.06.17