Viva Grass pamatkarte

Viva Grass basemapTā ir galvenā “Viva Grass rīka” datu kopa, pamatkarte, uz kuras tiek balstīta visu turpmākā analīze, tā ietver informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un tās sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem (EP) trijās Baltijas valstīs. Šajā datu kopā jūs atradīsiet informāciju par zemes izmantošanas veidu, zemes kvalitāti, reljefu, ekosistēmu pakalpojumiem konkrētā zemes gabalā, kā arī papildu informāciju, piemēram, apsaimniekošanas ieteikumus, informāciju par daļēji dabiskiem zālājiem, to piederību biotopiem u.c.

Viva Grass Pamatkartes izveidē izmantotā metodika balstās uz konceptu, ka iespējamo EP nodrošinājumu nosaka dabas kapitāla raksturlielumu mijiedarbība, kas ietver gan biotiskās un abiotiskās sastāvdaļas, gan cilvēku ieguldījumus un pārvaldības stratēģijas. Tādējādi, Viva Grass Pamatkarte ir trīs ģeogrāfisko datu kopu telpiskās pārklāšanās rezultāts:

(1) zemes kvalitāte (zemas, vidējas, augstas kvalitātes augsnes un organiskās augsnes)

(2) nogāze slīpums (līdzena, maiga un stāva nogāze)

(3) apsaimniekošanas režīms (daļēji dabiski, pastāvīgi un kultivēti zālāji, aramzeme)

Telpisko datu kopu apstrādē tika iegūtas 30 zālāju klases un 10 papildu aramzemes klases.

Basemap in “Viva Grass Viewer”

Izpētiet datus

Ja vēlaties iegūt neapstrādātu datu failu, pieprasiet to, nospiežot zemāk esošo pogu.

Pieprasīt neapstrādātos datus