Termini

Agricultural land use/ Lauksaimniecības zemju izmantošana

Lauksaimniecības zemes izmantošanas veids, kur “kultivēti zālāji” ir monokultūras vai jauktas kultūras zālāji bijušās aramzemēs, mēsloti un uzarti vismaz vienu reizi piecos gados; “ilggadīgie zālāji” vismaz 5 gadus nav arti, un sugu sastāvā ir dabiskas sugas; “daļēji dabiskas pļavas” ir sugām bagātas ilggadīgas pļavas ar biotopu kodu.

Bundles and tradeoffs/ Kopas un kompromisi

Ekosistēmas pakalpojumu kopas ir savstarpēji saistīti ekosistēmas pakalpojumi, kas parasti izpaužas kopā laikā un/ vai vietā. Viena pakalpojuma palielinājums šādā kopā parasti nozīmē to, ka arī pārējie kopā esošie pakalpojumi palielinās. LIFE Viva Grass analizē trīs zālāju ekosistēmas pakalpojumu kopas:

“Dzīvotņu” kopa ietver 4 ekosistēmas pakalpojumus: ārstniecības augi, apputeksnēšana un sēklu izplatīšanās, dzīvotņu uzturēšana un globālā klimata regulācija. Piemēram, sugām bagātā zālājā mēs, visticamāk, atradīsim arī daudz tādu augu sugu, kam ir medicīniska vērtība. Uz bioloģiskās daudzveidības palielināšanu vērstas zālāju apsaimniekošanas prakses, kas samazina vai pilnībā izslēdz uzaršanu un mēslošanu, nodrošina dzīvotnes apputeksnētājiem, kā arī veicina tādus ekosistēmas pakalpojumus, kā klimata regulēšanu. Zālāji, kas pieder pie „Dzīvotņu” kopas, sekmē bioloģiskās daudzveidības un ar to saistītos ekosistēmas pakalpojumus.
“Produktivitātes” kopa ietver 4 ekosistēmas pakalpojumus: Mājlopi un to produkti, lopbarība, biomasa enerģijas ieguvei un kultūraugi. Visi šie ekosistēmas pakalpojumi saistīti ar paaugstinātu biomasas ražošanu. Tādējādi, palielinoties vienam šīs kopas pakalpojumu, parasti palielinās arī citi. Tomēr biomasa enerģijas ražošanai ne tikai ir atkarīga no produktivitātes, bet arī no zālāju veidojošo sugu enerģētiskās vērtības. Zālāji, kas pieder pie „Produktivitātes” kopas, galvenokārt ir nozīmīgi apgādes pakalpojumu nodrošināšanai.
3.“Augsnes” kopa ietver 5 ekosistēmas pakalpojumus, kas saistīti ar augsnes lomu ekosistēmas procesos: erozijas kontrole, saldūdens ķīmiskās kvalitātes regulēšana, bioremedācija, ekosistēmas nodrošinātā filtrācija/ uzglabāšana/ akumulēšana, kā arī dēdēšanas process un tā ietekme uz augsnes auglību. Tādējādi zālāji, kas pieder pie “Augsnes” kopas, sniedz būtisku ieguldījumu dažādu vidi regulējošo pakalpojumu nodrošināšanā.
Kompromisi ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumā parādās brīdī, kad daži ekosistēmas pakalpojumi tiek sniegti uz citu „rēķina”. Tas nozīmē, ka viena pakalpojuma nodrošinājuma palielināšanās varētu samazināt citu pakalpojuma nodrošinājumu. Ļoti uzskatāms piemērs zālāju kontekstā ir nodrošinājuma mijiedarbība starp biomasas ražošanu un bioloģisko daudzveidību un dzīvotņu uzturēšanu: zālāja produktivitātes palielināšana parasti nozīmē saimniekošanas intensifikāciju, kas ietver mēslošanu, uzaršanu un noteiktu graudzāļu sugu sēklu piesēšanu. Šāda intensīvās apsaimniekošanas prakse novienkāršo zālāja struktūru un samazina sugu skaitu tajā, tādējādi tiek zaudētas dzīvotnes putniem un kukaiņiem, kā arī mazinās vairāku vidi regulējošo pakalpojumu nodrošinājums.

Classification/ Klasifikācija

Klasifikācijas logrīks ir īpaši paredzēta funkcija Viva Grass rīka Plānotāja modulī. Tas ļauj lietotājam klasificēt atlasītos lauksaimniecībā izmantojamās zemes blokus vai lietotāja augšupielādētos datus, izmantojot atlasītos atribūtus un to vērtības. Procesa secība:

1. Noklikšķiniet uz “Jauna klasifikācija”/ “New classification”; 2. Noklikšķiniet uz “Pievienot …”/ “Add...”; 3. Uzrakstiet izteiksmi, atlasot lauku (piemēram, “Dzīvotņu uzturēšana”), min. un maks. vērtības un darbību, kas raksturos vēlamo klasi. Piemēram, habitm < 3 UN habitm < 5 un noklikšķiniet uz “Tests”. Ja izteiksme ir pareiza, blakus pogai “Pārbaudīt” jūs redzēsiet, cik bloki pieder jūsu definētajai klasei; 4. Piešķiriet klasei nosaukumu un displeja krāsu; 5. Nospiediet “Ok”; 6. Atkārtojiet visu no soļa “2”, lai izveidotu tik daudz klašu, cik vēlaties; 7. Skatiet kartē redzamos rezultātus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bloki, kas pieder vienai klasei, nevar vienlaikus piederēt citai klasei. To var izdarīt, mainot vai modificējot izteiksmi. Kad klasificēšana ir pabeigta, rezultātus var lejupielādēt kā ZIP failu (“Lejupielāde”). Tiks ģenerēta daudzstūra formēšana ar papildu atribūtu “KLASE”. Var mainīt definētās klases un to izteiksmes un teritoriju (telpiskais filtrs), saglabāt un atjaunināt jau saglabāto analīzi. Ņemiet vērā, ka saglabātā analīze tiek rādīta visiem jūsu organizācijas dalībniekiem. Saglabātā analīze ietver tikai klašu definīcijas un izteiksmes, bet neietver reālos datus vai teritorijas definīciju (telpisko filtru). Ja jūs vai cits organizācijas dalībnieks jau ir konfigurējis klases un saglabājis klasifikācijas kārtulu, varat atlasīt šo konfigurāciju no saraksta pirmajā solī. Tiks nodrošinātas konfigurētās klases. Noklikšķinot uz “Atvērt”, jūs tiksit novirzīts uz klasifikācijas rezultātu lapu (7. solis) ar piemērotām klasēm uz jūsu teritoriju (telpisko filtru).

District heating plants/ Centralizētās siltumapgādes iekārtas

Esošo centralizētās siltumapgādes uzņēmumu pašreizējā atrašanās vietu. Centralizētās siltumapgādes iekārtas ir centrālās katlumājas, kas sadala siltumu starp mājsaimniecībām noteiktā rajonā. Izņēmuma gadījums ir Lihula katlu rūpnīca Igaunijā, kas siltuma ražošanai spēj izmantot sienu, kas palikusi no pļaujamām dabiskām pļavām Matsalu Nacionālajā parkā.

Ecosystem services/ Ekosistēmas pakalpojumi

Ekosistēmu pakalpojumi ir ieguvumi, ko ekosistēma sniedz cilvēkiem. Tie ietver apgādes (preces, ko tieši var izmantot cilvēks), regulējošos (priekšrocības, kas gūtas no procesiem dabā) un kultūras (nemateriālos) pakalpojumus. Apzīmējumā ir norādīts izvēlētā ekosistēmas pakalpojuma piegādes potenciāls, kas izteikts relatīvā skalā no 1 (ļoti zems) līdz 5 (ļoti augsts), kur 0 norāda, ka pakalpojums nav sniegts. Pakalpojumi tika vērtēti pēc ekspertu vērtējuma metodes.

Grassland blocks: Biomass potential/ Zālāju bloks: biomasas potenciāls

Ar biomasas potenciālu saprot augu biomasas ražu, ko mēra kā sausnu. Katram zālāju veidam tiek piešķirta unikāla vidējā biomasas potenciāla vērtība pēc vairāku zālāju paraugu ņemšanas visā Igaunijā. Paraugi tika savākti no jūnija līdz augustam, lielākoties jūlija pirmajā pusē.

Grassland blocks: Bioenergy potential/ Zālāju bloks: bioenerģijas potenciāls

Bioenerģijas potenciālu aprēķina, pamatojoties uz kopējās biomasas siltumspēju un dažādu funkcionālo grupu sauso svaru dabisko zālaugu veidos. Bioenerģijas potenciālu zālājos saprot kā enerģijas ražošanas potenciālu, to sadedzinot. Katram daļēji dabiskajam zālāju tipam tiek piešķirta unikāla vidējā Bioenerģijas potenciāla vērtība.

Grassland blocks: Recommended grazing pressure/ Zālāju bloks: ieteicamas noganīšanas apjoms

Ganīšanas intensitāte ir atkarīga no pļavas īpašībām, augsnes auglības, mitruma, un tā var atšķirties katru gadu. Adekvāta vai rekomendēta ganību intensitāte palielina pļavas dabisko vērtību, kā arī augu barības vērtību. Tomēr jāpatur prātā, ka tās ir tikai orientējošas vērtības, jo pļavas veida īpašības mainās ģeogrāfiski un gadu no gada. Šīs ieteicamās ganību intensitātes vērtības ir apkopotas no vairākiem avotiem, galvenokārt no biotopu apsaimniekošanas ieteikumiem un aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plāniem.

Hotspots and coldspots/ "Karstie" un "aukstie" punkti

“Karstie” un “aukstie” punkti ekosistēmu pakalpojumu kontekstā norāda uz vietām, kur ekosistēmas pakalpojumu skaits ir vai nu ar zemu vai augstu vērtību. “Aukstie” punkti ir teritorijas ar lielu skaitu pakalpojumu, kam ir zema vai ļoti zema vērtība; savukārt “karstie” punkti tieši pretēji – attēlo lielu skaitu pakalpojumu ar augstu vai ļoti augstu vērtību. Lietotājs var apskatīt visu lauku novērtējumu kopainu pēc “karsto” un “auksto” punktu skalas vai arī izvēlēties novērtējumu tikai pēc atbilstības “karstajiem” vai tikai “aukstajiem” punktiem. “Karstie” punkti var būt pakļauti lauksaimniecības intensifikācijas riskam labvēlīgo agroekoloģisko apstākļu dēļ, savukārt “aukstie” punkti novērojami tajās lauksaimniecības zemēs, kuru izmantošana nav piemērota to agroekoloģiskajiem apstākļiem

Prioritization/ Prioritizācija

“Prioritizācijas logrīks” ir speciāla funkcija Viva Grass Plānotājs modulī. Tas ļauj lietotājam piešķirt prioritāti atlasītiem lauksaimniecības zemes izmantošanas blokiem vai lietotāja augšupielādētiem datiem, izmantojot atlasītos atribūtus un definējot katra atribūta svaru. Procesa secība ir aprakstīta tālāk: 1. Noklikšķiniet uz “Jauna prioritāte”/ “New prioritization”. 2. Atlasiet skaitliskos atribūtus, kas attiecas uz vērtēšanu, noklikšķiniet uz “Tālāk”/ “Next”; 3. Definējiet katra atribūta svaru, kamēr kopējā svaru summa ir vienāda ar 100; 4. Svara indeksus un rangus aprēķina automātiski, ja svara summa ir vienāda ar 100. Kartē tiek parādīti prioritātes noteikšanas rezultāti, kas sadalīti 5 grupās. Uz katra sarindotā daudzstūra tiek parādīta ranga etiķete.
Kad ir pabeigta prioritāšu noteikšana, rezultātus var lejupielādēt kā ZIP failu (“Lejupielāde”). Tiks ģenerēti daudzstūra formas atribūti ar izvēlētiem svēruma atribūtiem, papildu “RANK” un “INDEX” atribūti.
Var mainīt svērtos atribūtus, svarus un teritoriju (telpiskais filtrs), saglabāt un atjaunināt jau saglabāto analīzi. Ņemiet vērā, ka saglabātā analīze tiek rādīta visiem jūsu organizācijas dalībniekiem. Saglabātā analīze ietver tikai raksturlielumu svara konfigurāciju, bet neietver reālos datus vai teritorijas definīciju (telpisko filtru).
Ja jūs vai cits organizācijas dalībnieks jau ir konfigurējis prioritātes pakāpi un saglabājis prioritātes kārtulu, varat atlasīt šo konfigurāciju no saraksta pirmajā solī. Tiks norādītas konfigurētās prioritātes. Noklikšķinot uz “Atvērt”, jūs tiksit novirzīts uz prioritātes rezultātu lapu (4. solis) ar attiecinātu svaru uz jūsu teritoriju (teritorijas filtrs).

Recommendations/ Rekomendācijas

Īsa vispārēja informācija par ieteikumiem pārvaldības iespējām, kuros uzsvērti svarīgi ekosistēmu pakalpojumi, pamatojoties uz to vērtībām un apkopoto informāciju. Ieteikumi sniedz vispārēju izpratni par vidi un raksturo zemes bloku priekšrocības.

Settings/ Iestatījumi

Iestatījumu logrīks ietver datu pārvaldības rīkus, kurus var izmantot modulī Viva Grass Plānotāja modulī, lai konfigurētu organizācijas datus. Instrumenti ir šādi:

1. Lietotāja atribūti — ļauj lietotājam pievienot 20 pielāgotus atribūtus slānim Grassettle Block, kuru vēlāk var izmantot, palaižot logrīkus Prioritization vai Classification;
2. Augšupielāde — ļauj lietotājam augšupielādēt lejupielādētās Viva Grass pamatkartes (sk. rīku “Datu lejupielāde no pamatkonta”) datus vai augšupielādēt savus datus modulī “Viva Grass Planner”;
3. Datu lejupielāde no pamatkonta — ļauj lietotājam lejupielādēt datus no Viva Grass bāzes punkta, izvēloties noteiktu apgabalu. Lejupielādētos datus sākotnēji var augšupielādēt (sk. rīku “Augšupielādēt”) plānotāja modulī vai konfigurēt uz darbvirsmas programmatūras un pēc tam augšupielādēt modulī “Viva Grass Planner”;
4. Slāņa iestatījumi - ļauj lietotājam konfigurēt, kādi organizācijas slāņi būtu jāskata modulī “Viva Grass Planner”. Tas arī ļauj lietotājam pievienot modulī ārējos slāņus.

Widgets: Bio-energy demands/ Logrīks: Bioenerģijas pieprasījums

Bio enerģijas pieprasījuma slānis ir apkopots 1 kvadrātkilometra režģī. Bioenerģijas pieprasījumu uzskata par pieprasījumu pēc enerģijas, ko izmanto centralizētajā siltumapgādē. Bioenerģijas pieprasījuma līmeni aprēķina, pamatojoties uz dzīvokļu, izmantojot centralizēto siltumapgādi, un vidējo centralizētā siltuma pieprasījumu uz vienu dzīvokli.