Par projektu

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (akronīms LIFE Viva Grass) mērķis: atbalstīt zālāju bioloģisko daudzveidību un tās sniegtos ekosistēmas pakalpojumus, veicinot ekosistēmas pieejas izmantošanu plānošanā un sekmējot ekonomiski pamatotu zālāju apsaimniekošanu.  Projektā izstrādātais Integrētais plānošanas rīks demonstrē zālāju ekosistēmas pakalpojumu potenciālu, palīdz izprast zālāju vērtību gan no socilaekonomiskās, gan ekoloģiskās perspektīvas, sniedz iespējas salīdzināt dažādu zālāju veidus un novērtēt to apsaimniekošanas iespējas, kā arī palīdz pieņemt lēmumus par zemes apsaimniekošanu atbilstoši vietas apstākļiem.

Aktivitātes

  • Zālāju ekosistēmas pakalpojumu novērtējums noteiktās projekta teritorijās reģionālā, pašvaldības, aizsargājamās teritorijas un lauku saimniecības mērogā.
  • Integrētā plānošanas rīka izstrāde, ietverot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un sociālekonomisko aspektu iekļaušanu dabas aizsardzības politikā.
  • Ilgtermiņa scenāriju izstrāde zālāju apsaimniekošanai.
  • Dažādu mērķgrupu apmācība par Integrētā plānošanas rīka pielietošanu nacionālajā, reģionālajā, aizsargājamo teritoriju un lauku saimniecību mērogā.

Projektā ir 9 pilotteritorijas (3 Latvijā, 3 Lietuvā un 3 Igaunijā), kas kopumā aizņemt 465 000 hektārus, un tās attiecīgi ir arī dažādi apsaimniekojamas (neliela zemnieku saimniecība, aizsargājamā teritorija, pašvaldība).

Projekta īstenošanas laiks: 06/2014-04/2019

Vides problēma, tās svarīgums Latvijas un Eiropas Savienības vides politikas kontekstā

Zālāju platību un to bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir aktuāla tendence visā Eiropas mērogā, tādēļ tās saglabāšana un atjaunošana ir starp Eiropas Savienības dalībvalstu prioritātēm. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam izvirza mērķus novērst turpmāku bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, kā arī nodrošināt ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu uzturēšanu, kā arī palielināt lauksaimniecības ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Dabisko zālāju samazināšanās galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību.

Projekts demonstrē daudzveidīgas zālāju izmantošanas iespējas kā pamatu lauku teritoriju ilgtspējīgai attīstībai un stimulu vietējai ekonomikai.

Zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi (saskaņā ar kopējo starptautisko ekosistēmas pakalpojumu klasifikāciju (angļu val. CICES/ Common International Classification of Ecosystem Services):

Viva Grass Euras

Apgādes pakalpojumi – lopbarība, biomasa enerģijai, ārtniecības augi, ģenētiskie resursi

Visi regulējošie pakalpojumi – ūdens plūsmas regulācija, augsnes aizsardzība, barības vielu noplūdes mazināšana, apputeksnēšana

Kultūras pakalpojumi – lauku un pilsētas ainava un tās estētiskā vērtība, atpūtas un tūrisma iespējas, dzīves kvalitāte.

 

integrated-planning-grasslands

Integrēta plānošana ir tāda plānošanas pieeja, kas ņem vērā dažādus faktorus, ieskaitot sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, intereses un vajadzības. Mūsu sociālās un ekonomiskās iespējas lielā mērā ir atkarīgas no labumiem un pakalpojumiem, ko mums sniedz ekosistēmas, tādēļ attīstības plānošanā ir ļoti svarīgi ņemt vērā ekosistēmu ieguldījumu cilvēku labklājībā. Ekosistēmas pakalpojumu koncepts tam nodrošina piemērotu ietvaru.

Integrētās plānošanas rīks, kas izstrādāts LIFE Viva Grass projekta ietvaros, sniedz iespējas ņemt vērā zālāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus ar zemes izmantošanu saistītā plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.