Apie projektą

LIFE Viva Grass projekto tikslas yra apsaugoti nuo išnykimo didelės gamtinės vertės pievas ir padidinti pusiau natūralių pievų priežiūros efektyvumą sukuriant Integruoto planavimo priemonę. Pasitelkiant ekosisteminių paslaugų principą plėtojama Priemonė stiprins ryšius tarp skirtingų sričų – socialinės gerovės, ekonomikos, aplinkos apsaugos, žemės ūkio – ir jų politikos taikymo prižiūrint pievas. Priemonės generuojami rezultatai palengvins su pievų tvarkymu susijusius planavimo ir sprendimų priėmimo procesus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat bus vykdoma praktinė pusiau natūralių, krūmais apaugusių ir apleistų pievų atkūrimo veikla, paruošiamos teritorijos žemės ūkio naudmenoms. Apleistose teritorijose atkūrus pusiau natūralių pievų buveines, jose šeimininkaujantis ūkininkas galės kreiptis dėl žemės ūkio išmokų. Toks pavyzdys skatins ir kitus žemės savininkus tvarkyti jiems priklausančias apleistas teritorijas bei užsiimti žemės ūkio veikla. Projektu siekiama pademonstruoti pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes, kuris gali tapti darnaus kaimo vietovių valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi paskata.

Projekto tikslai:

  • Atidžiai patikrinti sąveikos potencialus ir trūkumus žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikoje. Taip pat surinkti geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su darniu pievų valdymu ir pateikti pasiūlymus taikomos politikos ir teisinės sistemos gerinimui;
  • Atlikti pievų ekosisteminių paslaugų įvertinimą, pasirinktose pavyzdinėse teritorijose;
  • Pasiūlyti integruotus, visuminius, ekosistemų išsaugojimu, grindžiamus planavimo sprendimus, atsižvelgiant į ekonomiškai perspektyvius pievų tvarkymo scenarijus;
  • Sukurti Integruoto planavimo priemonę, atliepiančią socioekonominius aspektus gamtosaugos politikoje;
  • Suorganizuoti mokymus tikslinėms grupėms apie naudojimąsi Integruoto planavimo priemone nacionaliniu, regioniniu, savivaldybės, saugomos teritorijos ir ūkio lygmeniu.

 

Projektas įgyvendinamas 9 pavyzdinėse teritorijose 3 Baltijos šalyse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014/06 – 2018/11

Aplinkosauginė problematika

Atokiuose ir intensyviam žemės ūkiui netinkamuose, nederlingos žemės plotuose Europoje vis dar glaudžiasi didelė biologinė įvairovė. Natūralios ir pusiau natūralios pievos susiformavo dėl įvairių ekosistemų ir ekstensyvaus ūkininkavimo sąveikos. Deja, dėl pakitusio gyvenimo būdo kaime, atokesniuose regionuose smarkiai sumažėjo gyventojų skaičius, dideli žemės plotai buvo apleisti, todėl žemės plotai apaugo krūmais ir buvo prarasta nemaža pievoms būdingos biologinės įvairovės dalis. Baltijos šalyse masiškai pradėta apleisti žemes nuo 1990-ųjų pradžios. Dirbtinai sukurti buvusias pievų ekosistemų sąlygas ir paslaugas pareikalautų didelių investicijų ir būtų tik trumpalaikis problemos sprendimas.

Viva Grass Euras

Pievos ekosisteminės paslaugos:

Aprūpinimo paslaugos – šienas gyvuliams šerti, biomasė energijos gamybai, žolelės liaudies medicinai, pavyzdžiai genetiniams ištekliams;

Reguliacinės paslaugos – vandens reguliavimas, dirvožemio išsaugojimas, maistinių medžiagų reguliavimas, augalų apdulkinimas;

Kultūrinės paslaugos – kaimo ir miesto kraštovaizdžiais – estetinis kultūros paveldas, turizmas ir rekreacija, gyvenimo kokybės toje teritorijoje;

Žemės apleidimas turi didelių ekologinių ir socialinių pasekmių – trapi pievų kraštovaizdžio struktūra suvienodėja ir prarandamos pusiau natūralios buveinės, todėl sunyksta biologinė įvairovė; taip pat prarandamas ir vertingas tradicinis kraštovaizdis, o su juo ir vietos identitetas.