Ekosistēmas pakalpojumu novērtējums

Ekosistēmas pakalpojumu novērtējums ir veids, kā sabiedrībai parādīt ekosistēmas nozīmību cilvēku dzīvē. Savukārt no teritorijas un attīstības plānotāju viedokļa tas ir atbalsta instruments, lai sekmīgāk plānotu teritoriju un tās izmantošanu. Tomēr kopumā tas ir patiešām grūts zinātnisks uzdevums veikt šo novērtējumu, jo ir jāanalizē un jāsalīdzina ļoti daudz faktoru un datu.

Ekosistēmas pakalpojumu (EP) novērtējumu var veikt, izmantojot dažādas novērtējuma metodes – biofizikālo, sociālo vai ekonomisko. Šīs metodes papildina viena otru, bet katra no tām var sniegt dažādu atbilžu kopumu, kas ir svarīgs lēmumu pieņēmējiem.  Ekonomiskais un sociālais novērtējums parāda tiešos labumus sabiedrībai, tādējādi atbalstot lēmumu pieņemšanu noteiktos zemes izmantošanas projektos, kam ir tieša saistība ar dažādām sabiedrības grupām. Savukārt biofizikālais novērtējums palīdz saprast ekosistēmas funkcionēšanu un dažādu sugu, dzīvotņu un zemes seguma nozīmību ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanai. Tas sniedz pamatu EP kartēšanai un var tikt atspoguļots teritorijas plānojumā, dabas aizsardzībā un lēmumu pieņemšanā attiecībā uz telpiskiem risinājumiem zemes apsaimniekošanā un dabas resursu izmantošanā.

ep-novertejuma-metodes

Biofizikālā novērtējuma metodes tiek izmantotas, lai novērtētu ekosistēmas kapacitāti sniegt EP cilvēku labumam un ražīguma apjomu, ko sniedz šāda kapacitāte. Šī iemesla dēļ tiek izmantoti dati no tiešajiem biofizikālo parametru mērījumiem (piemēram, lauka pētījumi, monitorings, statistika).  Protams, jāņem vērā, ka novērojumi, analīze, datu apstrāde var tikt uzskatīts kā dārgs un arī laikietilpīgs process. Tādējādi datu trūkuma dēļ biofizkālajai EP kartēšanai bieži tiek izmantoti vienkāršākas pieejas, izmantojot ekspertu zināšanas un attiecīgos indikatorus, lai novērtētu EP zemes segumam vai mainīgajiem biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem. Šāds novērtējums parasti tiek veikts, izmantojot relatīvo skalu ar tās saukto “izklājlapas” vai “matricas” metodi. Eksperti sniedz katra EP vērtējumu katram zemes seguma veidam/ ekosistēmai/ dzīvotnei. Šie vērtējumi var tikt izmantoti tiešai EP kartēšanai, balstoties uz zemes seguma kartēm.

LIFE Viva Grass projektā tiek izmantota biofizikālā EP kartēšana 8 pilotteritorijās, izmantojot “izklājlapu” metodi, kas tiek papildināta ar datiem no lauka izpētes un attālinātās izpētes (LiDAR) datiem. EP vērtējuma mērķis projekta ietvaros ir sniegt informāciju par zālāju ekosistēmas pakalpojumu esošo situāciju, lai šo informāciju varētu izmantot integrētā plānošana rīka izstrādē, vēlāk izvērtējot dažādus zālāju apsaimniekošanas scenārijus un to rezultātus attiecībā pret EP sniegtajiem labumiem zemniekiem un sabiedrībai.  Datu slāņi par esošo zālāju apsaimniekošanas praksi kombinācijā ar augsnes kartēm un topogrāfiju tiks izmantoti, lai definētu kartēšanas un novērtējuma vienības, kamēr ekspertu zināšanas tiks izmantotas izvēlēto EP kvalitatīvajam novērtējumam katram zālāju veidam atkarībā no apsaimniekošanas, augsnes auglību un reljefa īpatnībām.

EP novērtējuma rezultāti skatāmi zemāk esošajā attēlā.

Ecosystem-service-assesment

Rezultāti iekļauti arī Integrētajā plānošanas rīkā.

ecosystem-service-assesment-map-tool

One Response - “Ekosistēmas pakalpojumu novērtējums”

  1. It is nice to read that data ecosystem services are used to the benefit of farmers and society. This makes it a great tool to make sure that things are being run in a responsible manner. A good friend interested in this service would like knowing this.

Atstāt atbildi


three + 6 =