Lejuplādējamie materiāli

Kāda ir zālāju vērtība?

Ar šo intriģējošo jautājumu mēs aicinām jūs padomāt par zālājiem no ekoloģijas un tirgus ekonomikas perspektīvas. Mēs vēlamies, lai jūs redzētu zālājus ne tikai kā skaistu pļavu, bet arī kā īpašu pakalpojumu sniedzēju, teiksim, līdzīgu mobilo sakaru tīkla pakalpojumu operatoram, kas mums sniedz pārsteidzošus un dažkārt grūti iedomājamus pakalpojumus. Arī pļavas sniedz mums daudzus īpašus pakalpojumus: tās ir ganības mājlopiem un mājvieta daudziem savvaļas dzīvniekiem un augiem. Tās nodrošina mūs ar pārtiku, veido skaistas ainavas, veicina oglekļa dioksīda piesaisti, tādējādi mazinot klimata pārmaiņas, plūdu ietekmi un uzlabojot ūdens kvalitāti. Šie aspekti ir būtiski mūsu labklājībai un nākotnei. Aicinām jūs uzzināt par mūsu galvenajiem rezultātiem un jo īpaši par Viva Grass integrētās plānošanas rīku!

Rekomendācijas Ogres novada attīstības programmai un rīcības plānam saistībā ar zālāju apsaimniekošanu Madlienas pagastā

Šajā dokumentā sniegta informācija par vietējo iedzīvotāju iesaistes procesa organizēšanu zālāju apsaimniekošanas plānošanā, par ekosistēmas pakalpojuma pieeju un tā izmantošanu ekosistēmas vērtību apzināšanā un novērtēšanā. Balstoties uz Viva Grass rīka un aktīvo vietējo iedzīvotāju iesaistes rezultātiem, ir sagatavotas rekomendācijas, kuras būtu ņemamas vērā, izstrādājot turpmāko Ogres novada attīstības programmu un rīcības plānu.

Cēsu novada attīstības programmas rīcības plānam saistībā ar ainavu uzturēšanu un pārvaldību

Šajā dokumentā apkopota informācija par Cēsu novada lauku teritoriju sociālekonomisko situāciju, ainavas struktūru un ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciālu, kas kalpoja kā konteksts un informatīvā bāze rekomendāciju izstrādei. Tālāk pārskatā sniegts detalizēts apraksts par ainavas apsaimniekošanas plānošanā izmantoto pieeju un metodēm, kā arī piedāvātas rekomendācijas konkrētiem ainavu pārvaldības pasākumiem. Rekomendācijas ietver prioritārās teritorijas, kur būtu nepieciešama ainavas uzturēšana vai atjaunošana, kā arī priekšlikumus tūrisma un izglītojošas infrastruktūras pilnveidošanai, tādējādi veicinot ainaviski augstvērtīgu teritoriju pieejamību un atpazīstamību.

 

Ilgtermiņa zālāju apsaimniekošanas plāns zemnieku saimniecībai “Šovītes”, Vecpiebalgas novads

Plāna galvenais mērķis: novērtēt īstermiņa un ilgtermiņa zālāju apsaimniekošanas pasākumus z/s “Šovītes” ekonomiskai dzīvotspējai, ilgtspējīgai un videi draudzīgai saimniecības attīstībai. 

 

 

LIFE Viva Grass rekomendācijas ekosistēmas pieejas izmantošana plānošanā un zālāju apsaimniekošanā

Rekomendāciju mērķis ir veicināt lēmumu pieņemšanas un pārvaldības procesu integritāti zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, uzlabojot dabas aizsardzības un lauku attīstības politikas koordinēšanu, kā arī integrējot ekosistēmas pieejas izmantošanu telpiskajā plānošanā un zemes izmantošanā.

Integrētās plānošanas pieeja un “Viva Grass Integrētais plānošanas rīks”

Šajā brošūrā vēlamies sniegt nelielu ievadu integrētas plānošanas pieejā, ņemot vērā ekoloģiskos un sociālekonomiskos aspektus, kā arī ieguvumus, ko sniedz ekosistēmu pakalpojumu (dabas ieguldījums cilvēku labklājībā) pieejas iekļaušana dažādās politikas nozarēs, zemes izmantošanas un attīstības plānošanā.
Tāpat mēs vēlamies iepazīstināt un aicināt izmantot Viva Grass Integrēto plānošanas rīku. Rīks izstrādāts LIFE Viva Grass projekta ietvaros kā atbalsts lēmumu pieņemšanā un integrētas plānošanas pieejas izmantošanā ainavas un telpiskajā plānošanā, kā arī ilgtspējīgā zālāju apsaimniekošanā. Turklāt šis rīks kalpo arī izziņas un informatīvajiem mērķiem, parādot zālāju ekosistēmas pakalpojumu potenciālu, ļaujot salīdzināt dažādu veidu zālājus un novērtēt dažādu apsaimniekošanas prakšu ietekmi.

 

 

Stiprinot lauku dzīvotspēju – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai

Zālāji ir snieguši iespēju daudzām ģimenēm mainīt dzīves stilu un atgriezties pie lēnāka dzīves ritma, dzīvojot lielākā saskaņā ar dabas norišu cikliem. Zālājiem ir nozīmīga loma arī no ekonomiskā aspekta, jo tie sniedz iespēju cilvēkiem nopelnīt un veicina sadarbību. Šajā brošūrā mēs esam iekļāvuši iedvesmojošus piemērus – kā zālāji dažādos veidos var nodrošināt daudzveidīgus sociālos un ekonomiskos ieguvumus Baltijas valstīs. Ceram, ka ieraudzīsit zālājus no cita rakursa.

Zālāju sniegtie labumi cilvēkiem: ievads par zālāju ekosistēmas pakalpojumiem

Šajā brošūrā uzsvērts, ka zālāji nav tikai ganības lopiem vai bioloģiskās daudzveidības nodrošinātāji. Ir tik daudz dažādu labumu, ko tie sniedz, bet ko mēs ne vienmēr pamanām un ievērojam. Zinātnieki šiem labumiem ir devuši nosaukumu “ekosistēmas pakalpojumi”. Brošūras mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar ekosistēmas pakalpojumu konceptu, jo īpaši akcentējot zālāju ekosistēmu, kā arī iepazīstinot ar jauniem aspektiem par zālājiem.

 

Ziņojums “Dabisko zālāju apsaimniekošanas novērtējums pēdējos 20 gados Lumandas pašvaldībā”

Ziņojumā tika analizēti 20 gadu laikā īstenotie zālāju apsaimniekošanas pasākumi Igaunijā un bijušajā Lumandas pašvaldībā. Analīzes pamatā ir ieinteresēto pušu interviju apkopojums (zemnieki, zemju īpašnieki, dabas aizsardzības institūciju pārstāvji, tūristi, politiķi, teritoriju plānotāji), ietverot dabisko zālāju izvērtējumu un apsaimniekošanas pasākumus. Tāpat tika vērtēti pašvaldības sociālekonomiskie aspekti un to saistība ar dabiskajiem zālājiem, kā arī apsaimniekošanas pasākumu iekļaušana stratēģiskajos dokumentos (telpiskās attīstības plāni, apsaimniekošanas plāni).

Apkopotas arī rekomendācijas ilgtspējīgiem dabisko zālāju apsaimniekošanas pasākumiem.

Zālāju ekosistēmas apsaimniekošanu Baltijas valstīs ietekmējošo politikas un regulējošo aktu analīze

Dokumenta mērķis – izvērtēt esošos nosacījumus zālāju apsaimniekošanai un cik labvēlīgi tie ir zālāju ekosistēmas apsaimniekošanai, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai un ekosistēmas pakalpojumiem. Identificēti esošās politikas un likumdošanas trūkumi Baltijas valstīs, analīze kalpo kā konceptuāls pamats, lai attīstītu integrēto zālāju apsaimniekošanas pieeju, tādējādi uzlabojot lauku attīstības politiku un stiprinot likumos ietvertās zālāju apsaimniekošanas iespējas.

Ziņojums par sākotnējo socio- ekonomisko situāciju un bāzes scenārijiem

Ziņojumā ietverti 2 galvenie rādītāji, kas izvērtēti katrā projekta pilotteritorijā: 1) sākotnējā sociāl- ekonomiskā situācija, ko raksturo pamata indikatori un statuss 2014. vai 2015. gadā; 2) bāzes scenārijs, kas raksturo projekta teritorijas attīstību bez jebkādām projekta ietvaros īstenotām aktivitātēm.

Konsolidētais ziņojums par datu pieejamību

Ziņojums sniedz pārskatu par pieejamajiem datiem, datu kopām un iespējām tos izmantot plānošanas un izpētes procesā trīs Baltijas valstīs, un vai integrētā plānošanas rīka lietotāji varēs tos izmantot līdz ar pašu plānošanas rīku (vai arī šo datu pieejai nepieciešami papildus līdzekļi). Ziņojums arī analizē datu pieejamības likumīgo regulējumu, piemēram, piekļuve datiem, ierobežojumi datu izmantošanai un publicēšanai.

Brošūra “Ilgspējīga zālāju apsaimniekošana – pieredze, izaicinājumi un iespējas”

Brošūrā  apkopota informācija par esošo labo praksi zālāju ilgspējīgā apsaimniekošanā un sniedz rekomendācijas, kā Baltijas valstīs pārvarēt izaicinājumu apsaimniekot vērtīgos pusdabiskos zālājus. Brošūru izstrādāja LIFE Viva Grass projekta komanda, kas apkopoja pieredzes apmaiņas braucienu (Apvienotā Karaliste, Zviedrija, Vācija, Austrija, Slovēnijas un Baltijas valstis) atziņas,  rezultātus no intervijām ar citu LIFE projektu par zālāju apsaimniekošanu īstenotājiem un diskusijas no projekta ietvaros 2015. gada maijā rīkotās starptautiskās konferences par zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Integrētā plānošanas rīka ietvars

Ziņojumā definēta integrētā plānošanas rīka struktūra un rezultāti, tā darbības norise, ekosistēmas pakalpojumu novērtējuma process, papildus indikatori, kas balstīti uz socio- ekonomiskajiem kritērijiem, kā arī vērtēta rīka dizains un pieejamība un daudzi citi aspekti. Patlaban šis ziņojums vēl ir izstrādes procesā – gala ziņojums tiks publicēts projekta noslēgumā.

Ziņojums “Vides stāvokļa sākotnējais novērtējums projekta pilotteritorijās”

Ziņojums ietver datus un informāciju, kas atspoguļo esošo situāciju tieši pirms projekta aktivitāšu uzsākšanas projekta pilotteritorijās. Ziņojums sniedz informāciju par projekta teritorijām, lai raksturotu to dabiskos apstākļus un esošo zemes veidu un lietojumu, kā arī pārskatu par iegūtajiem paraugmērījumiem un iegūtajiem analīžu rezultātiem.

Ziņojums “Zālāju ekosistēmas uzturēšanas pieredzes izvērtējums”

Ziņojums sniedz pārskatu par dažādām zālāju apsaimniekošanas pieejām, kā arī papildus zināšanas par tām veiksmēm un izaicinājumiem, ar ko jāsastopas zālāju apsaimniekošanas projektiem, kas īstenoti Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī citās ES valstīs. Jo īpaši izcelti labās prakses piemēri un jau īstenoto projektu pieredze, nodrošinot zālāju apsaimniekošanas pasākumu un uzturēšanas ilgtspēju, to integrēti plānojot un izmantojot ekosistēmās bāzētus modeļus un rīkus.

Tāpat ziņojumā uzsvērta nepieciešamība veidot sadarbības modeļus starp dažādām ieinteresētajām pusēm, lai kopīgi īstenotu zālāju apsaimniekošanas aktivitātes. Projektos iegūtā pieredze liecina, ka galvenie nosacījumi zālāju apsaimniekošanas aktivitāšu īstenošanai un to turpināšanai arī pēc projektu beigām ir: atbilstošs pieejamais finansējums, ieinteresēti, motivēti un aktīvi zemes īpašnieki un zemnieki, kas vēlas īstenot zālāju apsaimniekošanas pasākumus.

Projekta aktivitāšu socio- ekonomisko ietekmju novērtēšanas metodoloģija

Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju visām projekta pilotteritoijām visās trīs valstīs, projekta eksperti izstrādājuši metodoloģiju socio- ekonomisko ietekmju novērtēšanai. Metodoloģija ietver pārskatu par pamata definīcijām un pieejamajiem socio- ekonomisko indikatoru datiem, izvēlēto indikatoru kopas, galvenos posmus socio- ekonomiskās novērtēšanas procesā.

Projekta buklets

Projekta buklets