Madliena – ieinteresēto pušu motivācija piedalīties, Latvija

Madliena – ieinteresēto pušu motivācija piedalīties, Latvija

Madlienas pagasts atrodas Ogres novadā, tā platība ir 168 km². 2/5 teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme. Pagasta teritorijā atrodas ainaviskais Ogres upes ielejas dabas parks, pati upe ir iecienīta laivotāju vidū. Madlienas pagastā, atšķirībā no citām pilotteritorijām, lielākoties tiks īstenotas tā saucamās “mīkstās” aktivitātes, iesaistot vietējos interesentus diskusijās par zālāju apsaimniekošanu, izmantojot pieeju, kad vispirms jautājums/ problēma/ ideja tiek izdiskutēta vietējo ieinteresēto pušu mērogā un tad galvenās atziņas/ priekšlikumi/ risinājumi apkopoti un kopsavilkums iesniegts pašvaldībai.

Projekta aktivitātes

  • Notikušas vairākas ieinteresēto pušu  sanāksmes, apaļā galda diskusijas un pieredzes apmaiņas braucieni. Veikta ekosistēmas pakalpojumu kartēšana un novērtēšana, kā arī izstrādāti uzņēmējdarbību veicinoši priekšlikumi ekonomiski dzīvotspējīgai zālāju apsaimniekošanai.

  • Izveidots un uzstādīts projekta informatīvais stends grāmats veidā.
  • Noorganizētas 3 atvērto durvju dienas (2016. gada jūlijā, 2017. gada jūlijā un 2018. gada jūlijā), lai visus vietējos interesentus iepazīstinātu ar projekta aktivitātēm un plānojatiem pasākumiem.