Zālājs ir vairāk kā zāle
<
  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Latvijā tiek uzsākts apmācību kurss par ekosistēmu pakalpojumu pieejas un Viva Grass rīka izmatošanu plānošanā

    Viva Grass integrētais plānošanas rīks ir ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmās)  bāzēta un tiešsaistē pieejama platforma, kas sniedz iespējas: apzināt agro-ekosistēmu un īpaši zālāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un to izplatību, izmantot šo informāciju, lai plānotu zemes izmantošanu un ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Apmācību laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu, tā pielietojumu dažādās politikas jomās un zemes izmantošanas  plānošanā, kā arī iespējām šo pieeju integrēt Latvijas telpiskās plānošanas sistēmā. Tiks demonstrēti...
  • Seminārs par zālāju atjaunošanu un ainavu plānošanu

    2018. gada 9. oktobrī Cēsīs LIFE Viva Grass projekta ietvaros norisinājās seminārs “Zālāju atjaunošanas un ainavu plānošanas pieredze un atziņas”. Semināra pirmā daļa tika veltīta LIFE Viva Grass projekta pieejai un risinājumiem zālāju apsaimniekošanā, ietverot gan īsu pārskatu par projekta ietvaros paveikto, gan par zālāju atjaunošanas sasniegtajiem rezultātiem, uzturēšanas nosacījumiem un secinājumiem, gan sniedzot pārskatu par zālāju un to sniegto ekosistēmas pakalpojumu nozīmi sabiedrības skatījumā un akcentējot zālāju apsaimniekošanas ietekmi uz...