Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar Eestis

    17. aprillil 2019 toimus Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis LIFE Viva Grass projekti lõpuseminar „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“. Lisaks LIFE Viva Grass projekti tulemuste tutvustamisele anti seminaril ülevaade ka teistest käimasolevatest ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud tegevustest Eestis, sh üleriigiline maismaaökosüsteemide kaardistamine ELME projektis, ökosüsteemse lähenemise põhimõtete rakendamine riikliku mereala planeeringu koostamisel ning raamistiku koostamine ökosüsteemiteenuste üle riikliku arvestuse pidamiseks. Arutleti teemal, kuidas meie heaolu aluseks olevaid looduse hüvesid...
  • LIFE Viva Grass projekti rahvusvaheline lõpukonverents

    27.-28. veebruaril 2018 toimus Vilniuses, Leedus LIFE Viva Grass projekti lõpukonverents. Konverentsil tutvustati Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendit, mis töötati projektis välja, et visualiseerida ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemusi ning luua abivahend ökosüsteemiteenuste arvessevõtmiseks otsustusprotsessides ja maakasutuse planeerimisel kolmes Balti riigis: Eestis, Lätis ja Leedus. Vahetati ka infot käimasolevate siseriiklike ökosüsteemide ja nende teenuste kaardistamise ja hindamise (MAES) protsesside kohta ning tutvustati Euroopa Komisjoni plaane ökosüsteemiteenuste integreerimiseks põllumajandus- ja keskkonnavaldkonda.  ...