Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • REGISTREERUMINE ON AVATUD: Rahvusvaheline seminar ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni integreerimisest ruumilisse planeerimisse

    Jätkates projektis väljakujunenud tava korraldada kevaditi huvitavaid ja asjatundjate seas hinnatud rahvusvahelisi üritusi, kutsub LIFE Viva Grass projekt seminarile “Ökosüsteemiteenuste integreerimine ruumilisse planeerimisse - jätkusuutlikuks maakasutuseks rohumaadel ja mujal”, mis toimub Siguldas, Lätis, 16.-18. mail 2018. Seekord on tähelepanu ja arutelud suunatud järgmistele teemadele: ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutamine planeeringulahenduste väljatöötamisel; olemasolevate planeerimissüsteemide võimalused ja piirangud ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni integreerimiseks; huvirühmade kaasamine ökosüsteemiteenuste hindamisse ja maakasutuse alternatiivide eelisjärjestamisse. Seminar sisaldab ekskursiooni LIFE Viva...
  • Eesti riikliku mesindusprogrammi koordinaatori teekond Saaremaale

    Mesinduskoda on väikeettevõte, mis tegeleb peamiselt mee tootmisega Lõuna-Saaremaa loodulikel korjealadel, aga ka mesilasemade kasvatamise ja müügiga. Ettevõtte rajas Aivar Raudmets 2010. aastal ja tema on ka Mesinduskoja ainus töötaja. Aivar Raudmets huvitus mesindusest juba koolipoisina. Pärast keskkooli lõpetamist õppis ta mesindus Olustvere põllumajanduskoolis ja seejärel Snoghoj rahvaülikoolis Taanis. Õpingutele järgnes praktika kogenud mesiniku juures Taanis ja Eestis. 15 aastat oli mesindus Aivarile rohkem hobi kui töö; mõte rajada oma...