Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • Terviklik planeerimisvahend

    Planeerimisvahend pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise toetamiseks on GIS-põhine veebirakendus, mis aitab hinnata pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste väärtust, pakkuda/analüüsida ressursikasutus- ja majandamismeetmeid ning hinnata taastamispotentsiaali. Planeerimisvahend põhineb olemasolevatel andmekogudel, samas võimaldab sisestada alapõhiseid lisaandmeid. Projekti meeskond on kokku pannud planeerimisvahendi esimese loogilise raamistiku, viinud läbi ökosüsteemiteenuste hindamise projektis osalevate pilootaladel ja paigutanud saaud info valmivasse rakendusse. Hetkel võimaldab töövahend arvutada, kuidas muutuvad mingi ala ökosüsteemiteenused maakasutuse muutudes. Hetkel on planeerimisvahendi tarbeks arendamisel...
  • Saaremaal arutleti, miks ja kuidas arvestada ökosüsteemiteenustega keskkonnakorralduses ning ruumilisel planeerimisel

    26. septembril 2017 toimus LIFE Viva Grass projekti raames Saaremaal Nasva klubis seminar „Ökosüsteemide teenuste keskkonnakorraldusse ja planeerimisprotsessi viimine“. Keskenduti eelkõige rohumaadele, kuid vaadati ka üldisemalt, miks peaks ökosüsteemide teenuste (ehk looduse pakutavate hüvede) kaardistamise ja hindamisega tegelema, millised on vastavad Euroopa Liidu nõuded ja olulised strateegilised dokumendid ning millised tegevused on Eestis selles vallas käimas ja plaanis. Seminaril osalesid Lääne-Saare vallavalitsuse, Keskkonnaameti, Keskkonnagentuuri, Rahandusministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli ja Balti...