Rohetaristu planeerimine Viva Grass Planner’i abil

Rohetaristu lugu   

Intensiivse põllumajanduse ja tiheda jõgede võrguga tasandikel on äravoolu reostus (vooluveekogude reostamine toitainete, kemikaalide ja orgaanilise ainega) tõsine probleem. Poolloodusliku taimestikuga puhvertsoonide loomine jõgede-ojade äärde on hästi dokumenteeritud tõhus meetod tööstusliku põllumajanduse negatiivsete mõjude leevendamiseks ja eutrofeerumise vähendamiseks nii siseveekogudes kui ka meres. Rohetaristu on tahtlikult kavandatud looduslikud või poollooduslikud ökosüsteemid, mille eesmärk on leevendada inimtekkelisi keskkonnaohte. Antud kontekstis defineerime rohetaristu agro-ökosüsteemina, mis pakub mitmesuguseid, eelkõige reguleerivaid ja toitainete ringlusega seotud ökosüsteemiteenuseid (filtreerimine/akumuleerimine/säilitamine ja magevee keemiline seisund). Viva Grass ÖST hindamise maatriks näitab, et nii püsi- kui ka poollooduslikud rohumaad pakuvad neid ökosüsteemiteenuseid keskmisest enam. Selle näite testalaks valisime Lielupe vesikonna, kuna see on kõige intensiivsema tööstusliku põllumajandusega piirkond Baltikumis, kus hajureostuse tase on kõrge (seotud põllumajanduse toitainete äravooluga), ja lisaks on tegemist piirialaga, kus probleemide lahendamine on keerulisem kui riigisiseselt.

Viva Grass Planneri roll 

Seotud huvirühmad:

 • Põllumajandusmaa kasutuse planeerijad
 • Agroökoloogid – teadusasutused
 • Keskkonnakaitse planeerijad
 • Põllumajandus- ja keskkonnapoliitika kujundajad
 • Kohalikud omavalitsused

Antud näite jaoks olulised Viva Grass Planneri funktsioonid:

 • Organisatsiooni konto (account). Iga organisatsioon saab oma osa pilvepõhisest süsteemist. Seda osa saab organisatsiooni administraator/kasutaja hallata ja kohandada vastavalt oma vajadustele.  Organisatsioon saab hallata erinevaid territooriume, nt riik, vald, kaitseala või talu. Organisatsiooni andmed ei ole nähtavad ega kättesaadavad teistele Planneri kasutajatele.
 • Viva Grass aluskaardi (basemap) andmed ja kontekstuaalsed andmekihid. LIFE Viva Grass projekti jooksul töötati välja mitmeid metoodikaid ja andmestikke. Osa andmestruktuure ja ettevalmistatud andmeid saab organisatsioon kasutada, et kiirendada oma Viva Grass Plnneri konto ettevalmistamist, et saaks kiiremini alustada andmete hindamise või muu ruumiandmetele põhineva otsustusprotsessiga. Viva Grass kontekstuaalsed andmekihid annavad organisatsioonile vajaliku ruumilise konteksti, ilma et peaks ise vastavate andmete otsimise ja ettevalmistamisega vaeva nägema.
 • Organisatsiooni kontekstandmekihid. See on rida määratletud ja konfigureeritud kontekstandmekihte. Iga organisatsioon saab kasutada seda struktuuri, et üles laadida või sisestada oma kontekstandmeid ja kasutada neid kalkulatsioonideks (intersection), kontekstandmete salvestamiseks ja haldamiseks.  Saadaval on enam kui 10 temaatilist kihti ja nende struktuurid. Lisaks on kolm kohandatavat kontekstandmekihti punkt-, joon- ja polügoonandmete jaoks. Neid kohandatavaid kihte saab kasutada erinevat tüüpi kontekstandmete üleslaadimiseks ja kasutamiseks.
 • Kohandatavad atribuudid (Custom attributes). Et rahuldada organisatsioonide erinevaid vajadusi, on võimalik lisada kohandatavaid atribuute maakasutuspolügoonidele. Atribuutide formaat võib olla text, double või integer. Atribuute saab kasutada maakasutusüksuste ajutise või püsiva informatsiooni salvestamiseks, kalkulatsiooni või prioriseerimise tulemuste salvestamiseks jne.
 • Töövahendi võimalused:
  • Visuaalne analüüs/hindamine. Viva Grass Planner pakub terve rea kaardifunktsioone: aluskaardi valik, oma andmete üleslaadimise võimalus, sisse- ja väljasuumimine, asukohaotsing, kaardikihtide haldamine, sh võimalus muuta kihi läbipaistvust jne. Kõik see võimaldab kaardiandmeid visuaalselt hinnata ja teha ruumiandmete põhiseid otsuseid.
  • Kalkulatsioon (Calculation). See on Viva Grass Planneri üks võimalusterohkemaid tööriistu. See lihtsalt kasutatav tööriist võimaldab maakasutusüksuste andmete ülekatet (intersect)  valitud kontekstandmekihiga ja tulemuste salvestamist maakasutusüksuste atribuutinfona. Antud näites kasutatakse seda maakasutusüksuste valikuks, mis on jõgede lähedal, üleujutusriskiga aladel jms.
  • Klassifikatsioon (Classification). See tööriist võimaldab klassifitseerida maakasutusüksusi erinevatesse kategooriatesse maakasutusüksuste atribuutinfoga seotud klassifitseerimisreeglite alusel. Antud näites kasutatakse seda, et klassifitseerida juba rohetaristuna toimivad maaüksused ning leida ja näidata potentsiaalseid põllumaid ja kultuurrohumaid, mis tuleks muuta püsirohumaaks, et need toimiks rohetaristuna.
  • Üles- ja allalaadimine (Upload/Download). See on töövahendi väga tähtis funktsioon, mis võimaldab igal hetkel andmeid alla laadida, muuta neid muu tarkvara (nt ArcGIS Desktop) abil ja laadida tagasi üles Viva Grass Planner moodulisse.

Kontekstandmekihtide lisamine

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> Layers settings

Lülitage allpool märgitud kihid sisse, tehes linnukese vastavasse kasti.

Kontekstandmekihtide loetelu:

 • Jõed (Rivers) (jooned) – ülekate (intersect) (50 m puhvriga) maakasutusüksustega, leidmaks jõgede lähedal asuvad maaüksused.
 • Kohandatud polügoonkiht (Custom Polygon Layer (polügoonid)) – Üleujutusriskiga alad – ülekate (intersect) maakasutusüksustega, leidmaks üleujutusriskiga aladel asuvad maaüksused.

Muid kontekstandmekihte saab vajadusel sisse või välja lülitada.

Oluline! Muudatuste nägemiseks tuleb töövahend uuesti laadida ja uuesti sisse logida.

Kohandatud atribuutide lisamine

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> User attributes

Võimalus lisada maakasutusüksustele täiendavaid, kohandatud atribuute. Neid atribuute saab kasutada maakasutusüksuste kohta täiendavate andmete, kalkulatsiooni, ülekatte, klassifitseerimise või prioriseerimise tulemuste jms salvestamiseks.

ua1 NearRiver Double
ua2 InFlood Double

Antud näites vajame:

 • NearRiver (Double) – atribuut, et salvestada info, kui maakasutusüksus on jõe lähedal (50 m puhver)
 • InFlood (Double) – atribuut, et salvestada info, kui maakasutusüksus on üleujutusriskiga alal.

Vajadusel saab lisada ka muid atribuute.

Oluline! Muudatuste nägemiseks tuleb töövahend uuesti laadida ja uuesti sisse logida.

Täiendavate atribuutide arvutamine

Viva Grass >> Calculation

Atribuutide arvutamist saab teha ArcGIS Desktopis või Planneris. See tööriist võimaldab kahe kihi (maakasutusüksused ja valitud organisatsiooni kontekstandmekiht) ülekatet (intersection), ülekatet määratud puhvertsooniga (maakasutusüksuse ümber), leida organisatsiooni kontekstandmekihi polügoonide sisse jäävaid maakasutusüksusi ning kui palju organisatsiooni kontekstandmekihi elemente maakasutusüksus sisaldab.

 • Jõgede lähedal asuvad maakasutusüksused

Selles etapis leitakse jõgede läheduses (50 m puhver) asuvad maakasutusüksused.

“ > 0 ” tähendab, et maaüksus on jõe lähedal (50 m).

Kalkulatsiooni tulemusi saab kontrollida atribuuttabeli andmete filtreerimisega (NearRiver > 0):

 • Üleujutusriskiga alal asuvad maakasutusüksused

Kalkulatsiooni tulemusi saab kontrollida atribuuttabeli andmete filtreerimisega (InFlood > 0):

Rohetaristuga seotud atribuudid arvutatakse ja salvestatakse Viva Grass Planneri andmebaasi struktuuri. Nüüd saab neid väärtusi kasutada klassifitseerimiseks, prioriseerimiseks ja visuaalseks analüüsiks koos teiste maakasutusüksuste atribuutidega, nagu näiteks maakasutuse tüüp, rohumaa kategooria, mulla boniteet, reljeefitüüp, ökosüsteemiteenuste väärtused, ÖST rühmad ja kompromissid jne.

Rohetaristu rajamise prioriteetsuse klassifikatsioon

Eesmärk on klassifitseerida intensiivse põllumajandusliku kasutusega maaüksused (põllumaa ja kultuurrohumaa) vastavalt nende prioriteetsusele muuta maakasutus püsirohumaaks, et need alad toimiksid rohetaristuna. Prioriteetsuse aluseks on iga analüüsitaval alal asuva maatüki agro-ökoloogilised tingimused ja geograafiline asukoht (üleujutusalade ja jõgede võrgu suhtes). Kõrgeima prioriteetsusega on hüdromorfse mullaga jõgede läheduses ja üleujutusaladel asuvad maatükid. Hüdromorfsete muldade puhul on äravoolus rohkem orgaanilist ainet ja lisaks on nende üleskündmine süsiniku emissiooni tõttu kahjulik ka kliimale. Prioriteetsuselt teisel kohal on sama geograafilise asukohaga (jõgede läheduses ja üleujutusaladel), kuid mineraalse mullaga alad, mille äravool ei sisalda nii palju orgaanilist ainet, aga asukoht üleujutusalal suurendab võimalust, et kevadised üleujutused intensiivistavad oluliselt toitainete ärakannet ja kahjustavad mulda. Järgnevad prioriteetsusklassid on määratletud vastavalt riskide ja võimalike ohtude vähenemisele. Lisaks on määratletud olemasoleva rohetaristu klass, mis võimaldab hinnata ka olemasoleva rohetaristu olukorda uurimisalal.

Tööetapid:

 • Klassifitseerimise tööriist (Viva Grass Planner >> Classification)
 • Võimalus luua uus klassifitseerimisreegel (create new Classification rule) (või valida ja avada (“Open”) olemasolev reegel “Green Infrastructure potential”)

 • Klassifikatsiooni avamine

 • Klasside muutmine või loomine
  • Avaldise (expression) koostamine
  • Avaldise testimine (“Test“)
 • Klassifitseerimise tulemus ilmub kaardikihtide loendisse

 • Klassifitseerimisreeglid (salvestatud klassifitseerimisreegel “Green infrastructure potential”):
  Klassi nimi Avaldis Kommentaar
  Olemasolev rohetaristu (natcat = ‘sn’ OR natcat = ‘p’) AND ua1 > 0 Poollooduslikud ja püsirohumaad jõgede lähedal (jöekaldale lähim põllumajandusmaa).
  VÄGA KÕRGE prioriteetsus (natcat = ‘arb’ OR natcat = ‘c’) AND ua2 > 0 AND soilfcat = ‘organic’ Põllumaad ja kultuurrohumaad jõgede läheduses.

   

  VÄGA KÕRGE prioriteetsus – hüdromorfsed mullad JA asukoht üleujutusriskiga alal.

  KÕRGE prioriteetsus (natcat = ‘arb’ OR natcat = ‘c’) AND ua2 > 0

   

  Põllumaad ja kultuurrohumaad jõgede läheduses.

   

  KÕRGE prioriteetsus – asukoht üleujutusriskiga alal

  KESKMINE prioriteetsus (natcat = ‘arb’ OR natcat = ‘c’) AND ua1 > 0 AND soilfcat = ‘organic’ Põllumaad ja kultuurrohumaad jõgede läheduses.

   

  KESKMINE prioriteetsus – jõgede läheduses (25-50 m) JA hüdromorfsetel muldadel.

  MADAL prioriteetsus (natcat = ‘arb’ OR natcat = ‘c’) AND ua1 > 0

   

  Põllumaad ja kultuurrohumaad jõgede läheduses.

   

  MADAL prioriteetsus – jõgede läheduses (25-50 m)