Viva Grass Planner kaitsealadele

Otsustusprotsessid kaitsealadel   

Paljudel kaitsealade administratsioonidel puudub täielik ülevaade sellest, kui palju väärtuslikke rohumaid (ja/või muid elupaigatüüpe) neil on ja milline on nende olukord. Paljud kaitsealade administratsioonid korraldavad rohumaade hooldust üksnes väheste indikaatorite põhjal, nagu näiteks ELi tähtsusega elupaigatüüpide olemasolu, kuid puudub terviklik ja analüütiline ülevaade kõigist kaitseala rohumaadest. Nt selline statistiline info nagu kaitseala rohumaade kogupindala (ha), kui suur osa sellest on regulaarselt hooldatav, kui suur osa vajab taastamist, kui suur osa on kaetud põllumajandus-keskkonnatoetustega jne.

Rohumaade majandamisega seotud otsustusprotsessid kaitsealadel on sageli subjektiivsed – esmajärjekorras hooldatakse  tuntumaid või kaitseala spetsialistide poolt valitud alasid, mis ei pruugi alati olla kõige olulisemad alad, mis vajaksid hooldamist, vaadates nt kaitstavate liikide esinemist või muid kriteeriume nii kaitseala kui ka riiklikul tasandil. Selle teemaga on oluline tegeleda, kuna kaitsealade ja ka kogu riigi keskkonnasektori rahalised ning inimressursid on piiratud. Seetõttu tuleks ressursid suunata esmalt paljude näitajate alusel valitud prioriteetsetele aladele.

Viva Grass Planneri roll

Seotud huvirühmad:

 • kaitsealade administratsioonid
 • Keskkonnaministeerium

Viva Grass Planneri kaitsealade jaoks olulised funktsioonid:

 • Organisatsiooni konto (account). Iga organisatsioon saab oma osa pilvepõhisest süsteemist. Seda osa saab organisatsiooni administraator/kasutaja hallata ja kohandada vastavalt oma vajadustele.  Organisatsioon saab hallata erinevaid territooriume, nt riik, vald, kaitseala või talu. Organisatsiooni andmed ei ole nähtavad ega kättesaadavad teistele Planneri kasutajatele.
 • Viva Grass aluskaardi (basemap) andmed ja kontekstuaalsed andmekihid. LIFE Viva Grass projekti jooksul töötati välja mitmeid metoodikaid ja andmestikke. Osa andmestruktuure ja ettevalmistatud andmeid saab organisatsioon kasutada, et kiirendada oma Viva Grass Plnneri konto ettevalmistamist, et saaks kiiremini alustada andmete hindamise või muu ruumiandmetele põhineva otsustusprotsessiga. Viva Grass kontekstuaalsed andmekihid annavad organisatsioonile vajaliku ruumilise konteksti, ilma et peaks ise vastavate andmete otsimise ja ettevalmistamisega vaeva nägema.
 • Organisatsiooni kontekstandmekihid. See on rida määratletud ja konfigureeritud kontekstandmekihte. Iga organisatsioon saab kasutada seda struktuuri, et üles laadida või sisestada oma kontekstandmeid ja kasutada neid kalkulatsioonideks (intersection), kontekstandmete salvestamiseks ja haldamiseks.  Saadaval on enam kui 10 temaatilist kihti ja nende struktuurid. Lisaks on kolm kohandatavat kontekstandmekihti punkt-, joon- ja polügoonandmete jaoks. Neid kohandatavaid kihte saab kasutada erinevat tüüpi kontekstandmete üleslaadimiseks ja kasutamiseks.
 • Kohandatavad atribuudid (Custom attributes). Et rahuldada organisatsioonide erinevaid vajadusi, on võimalik lisada kohandatavaid atribuute maakasutuspolügoonidele. Atribuutide formaat võib olla text, double või integer. Atribuute saab kasutada maakasutusüksuste ajutise või püsiva informatsiooni salvestamiseks, kalkulatsiooni või prioriseerimise tulemuste salvestamiseks jne.
 • Töövahendi võimalused:
  • Visuaalne analüüs/hindamine. Viva Grass Planner pakub terve rea kaardifunktsioone: aluskaardi valik, oma andmete üleslaadimise võimalus, sisse- ja väljasuumimine, asukohaotsing, kaardikihtide haldamine, sh võimalus muuta kihi läbipaistvust jne. Kõik see võimaldab kaardiandmeid visuaalselt hinnata ja teha ruumiandmete põhiseid otsuseid.
  • Kalkulatsioon (Calculation). See on Viva Grass Planneri üks võimalusterohkemaid tööriistu. See lihtsalt kasutatav tööriist võimaldab maakasutusüksuste andmete ülekatet (intersect)  valitud kontekstandmekihiga ja tulemuste salvestamist maakasutusüksuste atribuutinfona.
  • Klassifikatsioon (Classification). See tööriist võimaldab klassifitseerida maakasutusüksusi erinevatesse kategooriatesse maakasutusüksuste atribuutinfoga seotud klassifitseerimisreeglite alusel.
  • Priorisatsioon (Priorization). See tööriist võimaldab prioriseerida maakasutusüksusi nende atribuutinfost valitud atribuutide alusel, omistades neile atribuutidele teatud kaalu.
  • Üles- ja allalaadimine (Upload/Download). See on töövahendi väga tähtis funktsioon, mis võimaldab igal hetkel andmeid alla laadida, muuta neid muu tarkvara (nt ArcGIS Desktop) abil ja laadida tagasi üles Viva Grass Planner moodulisse.

Kontekstandmekihtide lisamine

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> Layers settings

Viva Grass Planner pakub rea ettevalmistatud kontekstandmekihte. Kihtidesse saab andmeid lisada otse Viva Grass Planneris (vastava tööriista abil) või laadides Plannerisse üles muu tarkvara (nt ArcGIS Desktop) abil ettevalmistatud andmed.

Allpool loetletud kihte saab sisse lülitada, tehes linnukese vastavasse kasti.

Kontekstandmekihtide loetelu:

 • Kaitstavad liigid (Protected species)(punktid) – ülekate (intersect) (50 m puhvriga samblike ja seente, 200 m puhvriga taimede, 1000 m puhvriga loomade puhul) maakasutusüksustega, et kalkuleerida kaitstavate liikide arv rohumaa puhvertsoonis.
 • Turismitaristu (Tourism infrastructure)(punktid) – ülekate (intersect) (300 m puhvriga) maakasutusüksustega, et kalkuleerida turismitaristu objektide arv rohumaa puhvertsoonis.
 • Kultuuripärand (Cultural heritage) (punktid) – ülekate (intersect) (300 m puhvriga) maakasutusüksustega, et kalkuleerida kultuuripärandi objektide arv rohumaa puhvertsoonis.
 • Loodusobjektid (Nature objects) (punktid) – ülekate (intersect) (300 m puhvriga) maakasutusüksustega, et kalkuleerida looduspärandi objektide arv rohumaa puhvertsoonis.
 • Turismitaristu (jooned) – ülekate (intersect) (1000 m puhvriga) maakasutusüksustega, et esile tõsta maakasutusüksused, mille puhvertsooni läbib turismimarsruut või -rada.
 • Elupaigad (Habitats) (polügoon) – ülekate (intersect) maakasutusüksustega, et näha, millised neist hõlmavad ja milliseid ei hõlma ELi tähtsusega elupaigatüüpe või ELi tähtsusega esmatähtsaid elupaigatüüpe.
 • Jõed (Rivers) (jooned) – kasutatakse kontekstandmekihina visualiseerimisel.
 • Teed (Roads) (jooned) – kasutatakse kontekstandmekihina visualiseerimisel.

Muid kontekstandmekihte saab vajadusel sisse või välja lülitada.

Oluline! Muudatuste nägemiseks tuleb töövahend uuesti laadida ja uuesti sisse logida.

Kohandatud atribuutide lisamine

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> User attributes

Võimalus lisada maakasutusüksustele täiendavaid, kohandatud atribuute. Neid atribuute saab kasutada maakasutusüksuste kohta täiendavate andmete, kalkulatsiooni, ülekatte, klassifitseerimise või prioriseerimise tulemuste jms salvestamiseks.

ua1 Habitat Double
ua2 TourTrack Double
ua3 CultObj Double
ua4 NatObj Double
ua5 TourObj Double
ua6 ProtSpML Double
ua7 ProtSpFlora Double
ua8 ProtSpFauna Double
ua9 LandOwn Double

Antud juhul on vajalikud:

 • Habitat (Double) – et salvestada info selle kohta, kas maakasutusüksusel esineb ELi tähtsusega elupaigatüüp (1), ELi tähtsusega esmatähtis elupaigatüüp (2), ei esine ELi tähtsusega elupaigatüüpe (0)
 • TourTrack (Double) – et salvestada info (atribuut) selle kohta, kas maakasutusüksust (puhvertsooniga 1000 m) läbib turismimarsruut või -rada
 • CultObj (Double) – et arvutada maakasutusüksusel (300 m puhvertsooniga) leiduvate kultuuripärandi objektide arv
 • NatObj (Double) – et arvutada maakasutusüksusel (300 m puhvertsooniga) leiduvate looduspärandi objektide arv
 • TourObj (Double) – et arvutada maakasutusüksusel (300 m puhvertsooniga) leiduvate turismiobjektide arv
 • ProtSpML (Double) – et arvutada maakasutusüksusel (50 m puhvertsooniga) esinevate kaitstavate liikide (seened ja samblikud) arv
 • ProtSpFlora (Double) – et arvutada maakasutusüksusel (200 m puhvertsooniga) esinevate kaitstavate taimeliikide arv
 • ProtSpFauna (Double) – et arvutada maakasutusüksusel (1000 m puhvertsooniga) esinevate kaitstavate loomaliikide arv
 • LandOwn (Double) – et salvestada info selle kohta, kas maakasutusüksus on eraomand (0) või riigimaa (1)

Vajadusel saab lisada ka muid atribuute.

Oluline! Muudatuste nägemiseks tuleb töövahend uuesti laadida ja uuesti sisse logida.

Täiendavate atribuutide arvutamine

Viva Grass >> Calculation

Atribuutide arvutamist saab teha ArcGIS Desktopis või Planneris. See tööriist võimaldab kahe kihi (maakasutusüksused ja valitud organisatsiooni kontekstandmekiht) ülekatet (intersection), ülekatet määratud puhvertsooniga (maakasutusüksuse ümber), leida organisatsiooni kontekstandmekihi polügoonide sisse jäävaid maakasutusüksusi ning kui palju organisatsiooni kontekstandmekihi elemente maakasutusüksus sisaldab.

Maakasutusüksused, mis sisaldavad ELi tähtsusega elupaigatüüpi, ELi tähtsusega esmatähtsat elupaigatüüpi või ei sisalda ELi tähtsusega elupaigatüüpi

Maakasutusüksuste ülekate elupaikade polügoonidega (organisatsiooni kontekstandmekiht  “Habitat”). Tulemuseks saame ELi tähtsusega elupaigatüüpe sisaldavate maakasutusüksuste nimekirja.

Habitat” > 0 tähendab, et maakasutusüksusel esineb ELi tähtsusega elupaigatüüp.

Kalkulatsiooni tulemusi saab kontrollida atribuuttabeli andmete filtreerimisega (Habitat > 0):

 • Maakasutusüksused, mis asuvad turismimarsruutide läheduses (1000 m puhvertsooniga)

 • Maakasutusüksused, millel või mille läheduses leidub kultuuripärandi objekte (300 m puhvertsoon)

 • Maakasutusüksused, millel või mille läheduses leidub loodusobjekte (300 m puhvertsoon)

 • Maakasutusüksused, millel või mille läheduses leidub turismiobjekte (300 m puhvertsoon)

 • Maakasutusüksused, millel või mille läheduses esineb kaitstavaid sambliku- ja seeneliike (50 m puhvertsoon)

 • Maakasutusüksused, millel või mille läheduses esineb kaitstavaid taimeliike (200 m puhvertsoon)

 • Maakasutusüksused, millel või mille läheduses esineb kaitstavaid loomaliike (1000 m puhvertsoon)

See tööriist võimaldab prioriseerida maakasutusüksusi nende atribuutinfost valitud atribuutide alusel, omistades neile atribuutidele teatud kaalu.

Nii on näiteks arvutatud ja Viva Grass Planneri andembaasi salvestatud karuputke võõrliikidega seotud atribuudid. Nüüd saab neid väärtusi kasutada klassifitseerimiseks, prioriseerimiseks ja visuaalseks analüüsiks koos teiste maakasutusüksuste atribuutidega, nagu näiteks maakasutuse tüüp, rohumaa kategooria, mulla boniteet, reljeefitüüp, ökosüsteemiteenuste väärtused, ÖST rühmad ja kompromissid jne.

 Viva Grass Planner kui lihtne GIS töövahend kaitsealade jaoks

Majandamisüksuste prioriseerimine

Kaitsealade administratsioonid, kellel on paljude maa-alade majandamiseks piiratud ressursid, peavad otsustama, millised alad tuleks taastada ja hooldada esmajärjekorras. Seda saab teha subjektiivselt või aladelt kogutud või muude andmete põhjal. Sidudes andmed teatud atribuutidega ja omistades neile teatud kaalu, saab teha täpsemaid prioriseerimisotsuseid. Enne prioriseerimisprotsessi alustamist saab töövahendi kasutaja otsustada, millised alad tuleks eelisjärjestada.

Selles näites prioriseerime kõik alad, mis vajavad taastamist. Prioriseerimisel pöörame enim tähelepanu väärtuslike elupaikade ja kaitstavate liikide säilimisele.

Tööetapid:

 • Huvipakkuvate maakasutusüksuste filtreerimine (Atribuudi filtreerimise näide. “LandOwn = 0” (eraomanikud) või “LandOwn = 1” (riigimaa))

Kõik territooriumid:

Filtreeritud atribuudi alusel (“LandOwn” = 0 (eramaa))

 • Prioriseerimise tööriist (Viva Grass Planner >> Prioritization)
 • Võimalus luua uus prioriseerimisreegel (create new Prioritization rule) (või valida ja avada (“Open”) olemasolev reegel “Priorities of management”)

 • Prioriseerimisreegli avamine

 • Prioriseerimisreegli muutmine
  • Atribuutide loetelu muutmine (“Edit attribute list”)
  • Kaalude (weight) muutmine
  • Uue reegli salvestamine

    • Update existing
    • Save as new
  • Prioriteetsuse indeksite väärtuste visualiseerimine
 • Prioriseerimise tulemus ilmub kaardikihtide loendisse

Prioriseerimise atribuudid ja kaalud:

Atribuut (Attribute) Kaal (Weight) Kommentaarid
Habitat 35 % Heas seisundis hooldatud elupaigad tagavad liikide hea seisundi, seepärast omistasime suurima kaalu aladele, kus leidub ELi tähtsusega elupaigatüüpe. Lisapunkte annavad esmatähtsad elupaigatüübid.
ProtSpML 10 % Kaitstavad liigid (seened ja samblikud) on suhteliselt paiksed, seetõttu anname neile vähima kaalu, kuna põhitähelepanu ei ole neile suunatud, kuigi nendega tuleb siiski arvestada.
ProtSpFlora 30 % Olemasolevate kaitstavate taimeliikide säilimine ja uute indiviidide leviku toetamine on meie jaoks väga oluline, mistõttu saab see indikaator suuruselt teise kaalu.
ProtSpFauna 25 % Olemasolevate kaitstavate loomaliikide säilimine ja ka populatsioonide kasvu toetamine on meie jaoks väga oluline, kuid need on seotud elupaikade hea kvaliteediga ja ka teatud liikidega, mistõttu see indikaator saab pisut väiksema kaalu, aga on siiski väga olulise tähtsusega.
 • Indeksi väljale salvestamine (PrioIndex). Selleks loodi täiendav kohandatav atribuut. Salvestatud indeksväärtusi saab kasutada muudes töövahendi funktsioonides – kasutada klassifitseerimisel, kuvada hüpikaknas või muuta.

Kõrgeima prioriteediga maakasutusüksuste klassifitseerimine

Prioriseerimise tulemustega saame edasi töötada, rakendades klassifitseerimise tööriista. Antud juhul on kaitseala administratsioonil oluline teada, millised kõrgeima prioriteediga maaüksustest kuuluvad eraomanikele ja millised riigile. Selle info põhjal saab kavandada edasisi samme nende maaüksuste taastamiseks. Eraomanikega saab ühendust võtta ja paluda neil oma maad taastada või vähemalt sellele kaasa aidata. Riigimaadel saab kaitseala administratsioon taastamistööd riigi raha eest ise teha ja hiljem kohalike talunike abiga nende pikaajalise hooldamise tagada.

Tööetapid:

 • Klassifitseerida võib kõiki maakasutusüksusi või atribuutide alusel või ruumiliselt filtreeritud osa neist. Antud näites kasutame kõiki maaüksusi.

 • Klassifitseerimise tööriist (Viva Grass Planner >> classification)
 • Võimalus luua uus klassifitseerimisreegel (create new Classification rule) (või valida ja avada (“Open”) olemasolev reegel “Management”)

 • Klassifikatsiooni avamine
 • Klasside muutmine või loomine

 • Avaldise (expression) koostamine

 • Avaldise testimine (“Test“)
 • Klassifitseerimise tulemus ilmub kaardikihtide loendisse

Klassifitseerimisreeglid (salvestatud klassifitseerimisreegel “Management”):

Klassi nimi Avaldis Majandamissoovitus
State INDEX > 0.37 AND ua9 = 1 Taastada rohumaad riigi rahaga ja pakkuda taastatud rohumaid talunikele pikaajaliseks hooldamiseks.
Private INDEX > 0.37 AND ua9 = 0 Julgustada eraomanikke oma maid taastama või panustama taastamisse ja pikaajalisse hooldamisse.

Pikas perspektiivis hooldust vajavate rohumaade väljaselgitamine 

Eelmises stsenaariumis eelisjärjestasime rohumaad nende taastamise prioriteetsuse järgi, nüüd on vaja tagada nende pikaajaline hooldus. Kaitseala administratsioon plaanib lisaks pikaajalise hoolduse tagamisele avada need alad külastajatele, rajades matkarajad ja muu turismitaristu. Seetõttu prioriseerime selles stsenaariumis rohumaad mitte ainult loodusväärtuste alusel, vaid võttes arvesse ka planeeritud taristut, mis on mõeldud inimestele, et nad tuleksid alale ja tunnistaksid nende rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja väärtusi.

Tööetapid:

Selle stsenaariumi prioriseerimise etapid sarnanevad ülalkirjeldatud esimesele stsenaariumile, kuid siin kasutame täiendavaid atribuute, et saada laiemat ja terviklikumat ülevaadet olukorrast.

Atribuut (Attribute Kaal (Weight) Kommentaarid
Habitat 15 % Heas seisundis hooldatud elupaigad on liikide hea seisundi aluseks, seetõttu anname neile kõrge kaalu. Neid on ka turistidel huvitav külastada.
TourTrack 15 % Üks prioriseerimise eesmärke on turismiradade läheduses asuvate rohumaade hea seisundi tagamine, seetõttu saab see indikaator kõrge kaalu.
CultObj 10 % Kultuuripärandi objektid on turistide jaoks huvitavad, seetõttu võiks ka nende asukohaks olevad rohumaad olla heas seisundis.
NatObj 10 % Looduspärandi objektid on turistide jaoks huvitavad, seetõttu võiks ka nende asukohaks olevad rohumaad olla heas seisundis.
TourObj 15 % Üks prioriseerimise eesmärke on turismiobjektide läheduses asuvate rohumaade hea seisundi tagamine, seetõttu saab see indikaator kõrge kaalu.
ProtSpML 5 % Kaitstavad seene- ja samblikuliigid on üsna haavatavad, mistõttu me ei taha neid turistidele väga eksponeerida, kuid rohumaad, kus neid leidub, on siiski olulised.
ProtSpFlora 15 % Kaitstavad taimeliigid on üks väärtus, mida turistidele näidata ja mille kohta infot jagada, mistõttu on oluline tagada nende kasvupaigaks olevate rohumaade hea seisund.
ProtSpFauna 15 % Kuigi tahame näidata rohumaade pakutavaid ökosüsteemiteenuseid, on oluline tagada ka kaitstavate loomaliikide elupaigaks olevate rohumaade hea seisund.

prioriseerimise tulemused:

Prioriseerimise tulemused kuvatakse kaardil ja neid saab kasutada teiste kaardikihtidega, sh organisatsiooni maakasutusüksused, kontekstandmekihid või Viva Grass kontekstandmekihid.

Rohumade klassifitseerimine

Andmeid saab ka analüüsida teisiti. Rohumaade kaalutud prioriseerimise asemel võib rakendada klassifikatsiooni tööriista ja saada erinevaid tulemusi, kasutades toorandmeid ja kombineerides neid erinevatel viisidel.

Lihtne näide on toodud allpool (salvestatud klassifitseerimisreegel “Eco-potential of areas”):

Klassi nimi Avaldis (Expression) Selgitus
High eco-potential areas ua2 = 2 AND ua9 > 5 AND ua8 > 5 Maatükid, kus esineb ELi tähtsusega esmatähtis elupaigatüüp (ua2 = 2) ning enam kui 5 kaitstavat looma- (ua9) ja taimeliiki (ua8)
Medium eco-potential areas ua2 = 1 AND ua9 > 5 AND ua8 > 5 Maatükid, kus esineb ELi tähtsusega elupaigatüüp (ua2 = 1) ning enam kui 5 kaitstavat looma- (ua9) ja taimeliiki (ua8)
Low eco-potential areas ua2 < 1 AND ua9 > 0 AND ua8 > 0 maatükid, kus puudub ELi tähtsusega elupaigatüüp (ua2 = 0) ning enam kui 0 kaitstavat looma- (ua9) ja taimeliiki (ua8)