Viva Grass Plānotājs: Zaļās infrastruktūras (ZI) scenārijs

Zaļās infrastruktūras DMS stāsts

Intensīvās lauksaimniecības zemienēs ar blīvu upju tīklu noteces piesārņojumu (difūzs upju piesārņojums ar barības vielām, ķīmiskām vielām un organiskām vielām) ir nopietna problēma. Daļēji dabiskas veģetācijas buferzonu izveide ap ūdenstecēm ir labi dokumentēta efektīva prakse, kas mazina industriālās lauksaimniecības negatīvo ietekmi un samazina eitrofikācijas līmeni gan iekšējos ūdeņos, gan jūrā. Zaļā infrastruktūra (ZI) ir apzināti plānotas dabiskas vai daļēji dabiskas ekosistēmas, kas palīdz mazināt cilvēku izraisītus draudus videi. Saistībā ar šo DMS mēs definējam ZI kā agroekosistēmas, kas nodrošina plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu un jo īpaši regulējošus pakalpojumus, un jo īpaši saistībā ar barības vielu apriti (filtration/accumulation/storage un ķīmiskie apstākļi saldūdeņos). Viva Grass EP novērtējuma matrica liecina, ka gan ilggadīgo, gan daļēji dabisko zālāju platības šajās EP grupās ir augstākas par vidējām vērtībām. Kā piemēru šīs DMS testēšanai mēs esam izvēlējušies Lielupes baseinu, iemesls tam ir divējāds – tas ir visintensīvākais industriālās lauksaimniecības reģions Baltijā ar augstu difūzā piesārņojuma līmeni (saistīts ar lauksaimniecības barības vielu noteci); tas ir pārrobežu reģions, kurā problēmas ir grūtāk atrisināt nekā vienas valsts līmenī.

Viva Grass Plānotāja loma šajā DMS

Ar šo DMS saistītās ieinteresētās personas:

 • Lauksaimniecības zemes izmantošanas plānotāji
 • Agroekologi – pētniecības iestādes
 • Vides aizsardzības plānotāji
 • Politikas veidotāji lauksaimniecības un vides aizsardzības jomā
 • Pašvaldības

Viva Grass plānotāja funkcionalitāte, kas svarīga šim DMS:

 • konts Katra organizācija iegūst savu daļu no mākoņdatošanas sistēmas. Šo daļu var pārvaldīt un pielāgot organizācijas administrators/lietotājs un pieņemt atbilstoši savām vajadzībām. Organizācijai var būt atšķirīga teritorija un tā var to pārvaldīt. Tā var būt vesela valsts, novads, aizsargājama teritorija vai pat ferma. Organizācijas dati nav pieejami citiem plānotāja lietotājiem jebkurā formā.
 • Bāzes un VG konteksta datu slāņu dati. Projekta “Viva Grass” laikā tika izstrādātas daudzas metodoloģijas un datu kopas. Organizācija var atkārtoti izmantot dažas datu kopas struktūras un sagatavotus datus, lai paātrinātu uzņēmuma Viva Grass plānotāja konta sagatavošanu un varētu ātrāk sākt datu novērtēšanu vai citu uz telpisko datu bāzes balstītu lēmumu pieņemšanu.
  Viva Grass sniegtie konteksta datu slāņi organizācijai ļauj iegūt svarīgu telpisko kontekstu bez nepieciešamības meklēt pieejamos datus, bez integrācijas rīkā utt.
 • konteksta datu slāņi. Tas ir identificēto un iepriekš konfigurēto konteksta datu slāņu saraksts. Katra organizācija var izmantot šo struktūru, lai augšupielādētu vai ievadītu savus konteksta datus un izmantotu tos aprēķiniem (krustošanās), konteksta datu glabāšanai un pārvaldībai. Vairāk tad, kad tiek nodrošināti 10 tematiskie slāņi un to konstrukcijas. Ir pieejami arī trīs papildu pielāgotie konteksta datu slāņi punkta, līnijas un daudzstūra līdzekļiem. Šos pielāgotos slāņus var izmantot, lai augšupielādētu un izmantotu jebkura tipa konteksta datiem.
 • Pielāgotie atribūti. Katras organizācijas dažādajām vajadzībām ir iespējams pievienot pielāgotus atribūtus zemes izmantošanas bloku poligoniem. Formāti vai atribūti var būt teksts, divreiz vesels skaitlis. Atribūtus var izmantot, lai saglabātu pagaidu vai pastāvīgu informāciju par zemes izmantošanas blokiem, var izmantot, lai saglabātu aprēķinus, prioritātes rezultātus utt.
 • Funkcionalitāte:
  • Vizuāla analīze/novērtēšana. Viva Grass Planner nodrošina plašu kartes funkcionalitātes spektru: pamatkartes atlasītājs, trešās puses datu augšupielāde, tālummaiņa/tālināšana, atrašanās vietas meklēšana, kartes slāņa pārvaldība, ieskaitot iespēju mainīt slāņa caurspīdīgumu, datu filtrs pēc atribūtu vērtībām utt. Tas viss ļauj vizuāli novērtēt kartes datus un pieņemt uz telpiskajiem datiem balstītus lēmumus.
  • Aprēķins. Tas ir viens no jaudīgākajiem darbarīkiem Viva Grass plānotājā. Šis vienkāršais rīks ļauj krustot zemes izmantošanas blokus ar atlasīto konteksta datu slāni un saglabāt šo krustošanās rezultātu kā atribūta informāciju zemes izmantošanas blokā. Šim DMS izmanto, lai atlasītu zemes izmantošanas blokus, kas atrodas tuvu upes gultnēm, ir plūdu riska zonās utt.
  • Klasifikācija. Šī funkcionalitāte ļauj klasificēt zemes lietošanas blokus dažādās kategorijās, pamatojoties uz papildu atlases izteiksmēm, kas saistītas ar zemes izmantošanas bloka atribūtu informāciju. Attiecībā uz šo DMS to izmantos, lai klasificētu zemes izmantošanas blokus zemes blokos, kas jau darbojas kā zaļā infrastruktūra, un atrastu un parādītu potenciālos aramzemes un kultivētos zālājus, lai pārvērstos par ilggadīgiem zālājiem un darbotos kā ĢIN.
  • Augšupielādēt/lejupielādēt. Šī ir ļoti svarīga rīka funkcionalitāte, jo jūs varat lejupielādēt datus, kas nepieciešami jebkurā darbībā, varat to modificēt citā (piemēram. ArcGIS darbvirsmai) rīki un augšupielāde atpakaļ Viva Grass plānotāja rīkā.

Konteksta datu slāņu pievienošana

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> Layers settings

Ieslēdziet zemāk norādītos slāņus, izmantojot izvēles rūtiņas.

Konteksta datu slāņu saraksts:

 • Upes (līnijas) – izmantos, lai krustotu (ar 50 m buferiem) ar zemes izmantošanas blokiem, lai iegūtu zemes izmantošanas blokus, kas atrodas tuvu upes gultnēm.
 • Pielāgotais daudzstūru slānis — plūdu riska zonas — tiks izmantots, lai krustotos ar zemes izmantošanas blokiem un iegūtu zemes izmantošanas blokus, kas ir (vai krustojas ar) plūdu riska zonās.

Ja nepieciešams, var ieslēgt vai izslēgt citus konteksta slāņus.

Svarīgi! Lai redzētu izmaiņas, lietotājam vēlreiz jāielādē rīks un jāpiesakās.

Pielāgotu atribūtu pievienošana

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> User attributes

Pievienot papildu pielāgotus atribūtus zemes lietošanas blokiem. Šos atribūtus var izmantot, lai glabātu papildu datus par zemes izmantošanas blokiem, lai saglabātu aprēķinu, krustošanās, klasifikācijas vai prioritāšu noteikšanas rezultātus utt.

ua1 NearRiver Dubults
ua2 InFlood Dubults

Šim DMS mums būs nepieciešams:

 • Nearriver (Double) – atribūts glabāt info, ja zemes izmantošanas bloks ir tuvu upei (50 m buferis)
 • Inflood (Double) – atribūts, lai saglabātu informāciju, ja zemes izmantošanas bloks atrodas plūdu riska zonā.

Ja nepieciešams, var pievienot citus atribūtus.

Svarīgi! Lai redzētu izmaiņas, lietotājam vēlreiz jāielādē rīks un jāpiesakās.

Papildu atribūta aprēķins

Viva Grass >> Calculation

Atribūta aprēķināšanu var veikt darbvirsmā ArcGIS vai plānotājā. Šis rīks ļauj krustot divus slāņus (zemes izmantošanas blokus un izvēlēto orga kontekstuālo slāni), krustoties ar noteiktu buferi (ap zemes izmantošanas bloku), atrast zemes izmantošanas blokus, kas ietilpst orga kontekstuālā datu slāņa polonos, un cik daudz elementu no orga konteksta datu slāņa zemes izmantošanas bloka satur.

 • Zemes izmantošanas bloki upju tuvumā

 Šajā posmā tiek identificēti zemes izmantošanas bloki, kas atrodas tuvu upēm (50 m. buferis).

“> 0” nozīmē, ka zemes izmantošanas bloks atrodas tuvu upei (50 m.).

Aprēķina rezultātus var pārbaudīt, filtrējot atribūtu tabulas datus (NearRiver > 0):

 • Zemes izmantošanas bloki plūdu riska zonās

Aprēķina rezultātus var pārbaudīt, filtrējot atribūtu tabulas datus (InFlood > 0):

Specifiskie ar GI saistītie atribūti tiek aprēķināti un saglabāti Viva Grass Planner datu bāzes struktūrā. Tagad šīs vērtības kopā ar citiem zemes izmantošanas bloka atribūtiem, piemēram, zemes izmantošanas veidu, zālāju kategoriju, augsnes kvalitāti, reljefa veidu, ES vērtībām, saišķiem, kompromisiem utt., var izmantot klasifikācijai, prioritāšu noteikšanai un vizuālai analīzei.

Prioritātes klasifikācija, lai izveidotu GI

Uzdevums ir klasificēt intensīvās lauksaimniecības lauku platības (aramzemi un zālājus) atbilstoši to prioritātei, lai tās izmantotu kā ĢIN elementus, izmantojot zemes izmantošanas maiņu uz ilggadīgiem zālājiem. Prioritātes noteikuma pamatā ir agroekoloģisko apstākļu kopums un ģeogrāfiskais novietojums (plūdu zonām un upju tīkliem) katrā analīzes teritorijā. Visaugstākā prioritāte laukiem tika piešķirta gan agroekoloģiskajiem apstākļiem (augsnes sastāvs – organiskie), gan tiek konstatēts novietojums ainavā (tuvu upēm un plūdu zonā). Ne tikai notece no laukiem ar organiskām augsnēm ir vairāk piesārņota ar organiskām vielām, bet arī to aršana ir kaitīga klimatam, ko rada oglekļa emisijas. Otra augstākā prioritāte ir piešķirta laukiem, kas atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā vietā, bet attiecībā uz minerālaugsnēm, jo risks, ko rada notece, nesatur tik daudz organisko vielu, bet to atrašanās plūdu zonā norāda uz iespējamību, ka pavasara plūdi varētu ievērojami pastiprināt barības vielu aizvākšanu un degradēt augsni. Šādas prioritātes ir noteiktas atbilstoši riska līmeņa pazemināšanai un iespējamiem apdraudējumiem. Papildus – tiek norādīta esošā ĢIN klase, tādējādi ļaujot lietotājam novērtēt pašreizējo ĢIN situāciju izpētes reģionā.

Demonstrācijas soļi:

 • Atvērt klasifikācijas rīku (Viva Grass Planner > > Classification)
 • Stāstot par iespēju izveidot jaunu klasifikācijas noteikumu (vai izvēloties un “Atvērt” iepriekš definētu noteikumu “Zaļās infrastruktūras potenciāls”)

 • Sākuma klasifikācija

 • Mācību stundu rediģēšana vai izveide
  • Izteiksmes konstrukcija
  • Testa izteiksme
 • Klasifikācijas rezultāts tiek parādīts karšu slāņu sarakstā

 • Klasifikācijas noteikumi (glabājas klasifikācijas noteikumā “Zaļās infrastruktūras potenciāls”):
  Klases nosaukums Izteikšanās Komentārs
  Esošie GI (natcat = ‘sn’ VAI natcat = ‘p’) UN ua1 > 0 Daļēji dabiskie un pastāvīgie zālāji upju tuvumā (pirmā lauksaimniecības zeme no

  upes krasta).

  ĻOTI AUGSTA prioritāte (natcat = ‘arb’ VAI natcat = ‘c’) UN ua2 > 0 UN soilfcat =’ organic ‘ Aramzeme un zālāji upju tuvumā.

   

  ĻOTI AUGSTA prioritāte – organiskās augsnes UN plūdu riska zonā;

  AUGSTA prioritāte (natcat = ‘arb’ VAI natcat = ‘c’) UN ua2 > 0

   

  Aramzeme un zālāji upju tuvumā.

   

  AUGSTA prioritāte – plūdu riska zonā

  VIDĒJA prioritāte (natcat = ‘arb’ VAI natcat = ‘c’) UN ua1 > 0 UN soilfcat =’ organic ‘ Aramzeme un zālāji upju tuvumā.

   

  VIDĒJA prioritāte – pie upēm (25-50 m) UN uz organiskām augsnēm.

  ZEMA prioritāte (natcat = ‘arb’ VAI natcat = ‘c’) UN ua1 > 0

   

  aramzeme un zālāji upju tuvumā

   

  ZEMA prioritāte – upju tuvumā (25-50 m)