Ökosüsteemiteenuste hindamine

Ökosüsteemiteenuste hindamise eesmärgiks on näidata ökosüsteemi tähtsust ühiskonnas. Lisaks pakub see väärtuslikku sisendit maakasutuse planeerimiseks kohaliku tasandi otsustajatele. Ökosüsteemide teenustele väärtuse andmist peetakse aga väga keeruliseks, mõnikord lausa võimatuks ülesandeks, mille juures tuleb arvesse võtta ja võrrelda paljusid tegureid.

Ökosüsteemiteenuste hindamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid: biofüüsikalist, sotsiaalset või majanduslikku lähenemist. Need meetodid täiendavad üksteist, kuid samas lähtuvad analüüsimisel erinevatest teguritest, mistõttu erinevad tihtipeale ka tulemused. Majanduslik ja sotsiaalne lähenemine lähtuvad ühiskonnale pakutavatest hüvedest, puudutades erinevaid sihtrühmi ning toetades maakasutusega seonduvate otsuste tegemist. Biofüüsikaline lähenemine aga aitab mõista ökosüsteemide toimimist ja erinevate liikide, elupaikade ning pinnakatte tähtsust ökosüsteemiteenustele. Ökosüsteemide teenuste hindamine aitab kaardistada hüvesid, mida loodus meile pakub. See omakorda aitab kaasa maa- ja loodusvarade kasutamisega seoduvate poliitikate kujundamisele, looduskaitsele ning muude seonduvate otsuste tegemisele.

Biofüüsikaline hindamismeetod aitab hinnata ökosüsteemi suutlikkust osutada inimestele ökosüsteemiteenuseid, aga ka maa-alalt saadava toodangu mahtu. Biofüüsikalise meetodi abil kogutud arvulisi andmeid (näiteks statistikat, vaatluse abil saadud andmeid) saab otseselt hindamiseks kasutada, kuigi sellised andmekogumismeetodid on tihtipeale aeganõudvad ja kulukad. Seega valdkondades, kus arvulisi andmeid on liialt keeruline saada, kasutatakse eksperthinnanguid pinnakatte ja elus ning eluta looduse muutujate hindamiseks. Eksperdid annavad igale hinnatavale tegurile arvulise väärtuse, paigutades need ette antud hindamistabelisse või -maatriksisse. Omistatud väärtuseid saab kasutada ökosüsteemiteenuste kaardistamiseks.

Projektis LIFE Viva Grass kaardistasime biofüüsikalise hindamismeetodi abil ökosüsteemiteenused kaheksal pilootalal. Selleks töötasid meie eksperdid välja hindamistabeli, mille täitmiseks kasutasime välitöödel ja aerolaserskanneerimise (LiDAR) abil saadud andmeid. Ökosüsteemiteenuste hindamise eesmärk on saada ajakohane ülevaade rohumaade  poolt pakutavatest hüvedest. Saadud infot kasutame integreeritud planeerimise töövahendi väljatöötamisel. Vahend aitab hinnata erinevaid rohumaade majandamisvõtteid ja nende mõju ökosüsteemiteenustele, lähtudes nii talunike kui ka ühiskonna huvidest tervikuna. Andmestik põhineb olemasolevatel rohumaade majandamise praktikatel, mis on kombineeritud mullastiku ja pinnamoe kaardi abil väljatöötatud hindamismaatriksiga. Kvalitatiivse tasandi annavad planeerimisvahendile ekspertteadmised rohumaade majandamisest, mulla viljakusest ja pinnamoe omadustest.

Ökosüsteemiteenuste hindamise tulemused projekti pilootaladel:

Ecosystem-service-assesment

 Tulemused lisasime ka Viva Grass töövahendisse:

ecosystem-service-assesment-map-tool

One Response - “Ökosüsteemiteenuste hindamine”

  1. It is nice to read that data ecosystem services are used to the benefit of farmers and society. This makes it a great tool to make sure that things are being run in a responsible manner. A good friend interested in this service would like knowing this.

Jäta vastus


× four = 12