Šilutes rajona pašvaldība

Projekta partneris: Šilutes rajona pašvaldība

Šilutes rajona pašvaldība cenšas kļūt par atraktīvu vietu saviem iedzīvotājiem, kur ikviens var dzīvot un strādāt labos apstākļos. Pašvaldība ir apņēmusies izstrādāt kultūras un dabas tūrismu, videi draudzīga biznesa iespējas, kā arī izvērst ekoloģiskās lauksaimniecības un zvejniecības attīstību, kā arī stimulēt zaļās enerģijas izmantošanu modernajās infrastruktūrās, kā arī lai sekmētu jauno cilvēki vēlmi veidot šeit savu dzīvi, strādāt un dzīvot.

Pašvaldība aktīvi iesaistās Eiropas Savienības iniciatīvās, piedaloties dažādās izglītības aktivitātēs, sadarbojoties ar citām pilsētām un to kopienām, piedaloties dažādos starptautiskos sadarbības tīklos un rūpējoties par savu vēsturisko mantojumu.

Pašvaldība ir apņēmusies iepazīstināt ar ekosistēmas vērtībām un popularizēt tās, uzstādot 40 informatīvos stendus pašvaldības teritorijā, lai pievērstu apmeklētāju uzmanību vērīgo zālāju ekosistēmai. Līdz ar šo ekosistēmu pakalpojumu vizualizēšanu ir sagaidāms, ka vietējie iedzīvotāji tam pievērsīs uzmanību un ilgtermiņa perspektīvā tiks atbalstīta zālāju apsaimniekošana. Sagaidāms, ka Integrētais plānošanas rīks stiprinās saikni starp sociālajiem aspektiem, vides aizsardzību un lauksaimniecības politiku. Izstrādātie biznesu stimulējošie scenāriji būs kā fundamentāls pamats tam, lai pašvaldībā nākotnē piesaistītu investīcijas.

MŪSU KOMANDA