Šilute – dabas paradīze ar tūrisma potenciālu, Lietuva

Territories: Nemunas delta regional park, Svencelė botanical-zoological reserve and Kintai botanical reserve.

Šilute – dabas paradīze ar tūrisma potenciālu, Lietuva

Šilutes rajona pašvaldība un tās apkārtne ir unikāls apvidus Lietuvā, kas labi zināms ir tā bagāto bioloģisko daudzveidību, zvejas iespējām un arī plūdiem. Teritoriju šķērso putnu migrācijas ceļi, šeit sastopamas vairāk nekā simts putnu sugas, pavasarī pļavās vērojamas tūkstošiem zosis. Dažas pat pasaules mērogā apdraudētas putnu sugas (piemēram, grīšļu ķauķis, ķikuts) barojas Nemūnas deltā, radot potenciālu piesaistīt ornitologus no visas pasaules.

Tajā pašā laikā teritorijā notiek arī intensīva lauksaimniecība. Zemkopju un dabas aizstāvju intereses saduras, lūkojot pēc visatbilstošākā risinājuma zālāju apsaimniekošanai un plānošanai. Ir ļoti svarīgi vienlīdzīgi novērtēt dabas bagātības un lauksaimnieciskās aktivitātes, nodemonstrējot dabas vērtību ekonomisko labumu, tādējādi principā tas nozīmētu runāt par dabu, izmantojot ekonomiskos terminus vai ekosistēmas pakalpojumu pieeju.

Pilotteritorijā dabas tūrisms varētu kļūt par vienojošo elementu starp lauksaimniecību un dabas aizsardzību, kas sniegtu reģionam visatbilstošāko un izdevīgāko zālāju apsaimniekošanas risinājumu. Lai gan dabas tūrisms vēl nav ļoti attīstīts, tam tomēr ir liels potenciāls un perspektīva.

Projekta aktivitātes

  • Tika īstenotas vairākas biznesa attīstību veicinošas aktivitātes, popularizējot dabas tūrismu, kurā zālāju apsaimniekošana ir būtisks priekšnosacījums, lai teritorija attīstītos kā atraktīvs tūrisma galamērķis. Veiktas vairākas intervijas un notikušas diskusijas, kurās nolemts, ka rokasgrāmata putnu vērotājiem būtu biznesa attīstību veicinoša aktivitāte, kas veicinātu putnu vērošanas tūrismu (kā vienu no dabas tūrisma lielākajiem segmentiem) Šilutes rajonā. Rokasgrāmata (angļu valodā) pieejama šeit. Tā ir kļuvusi patiešām populāra, izdota arī atkārtoti. Izplatīta mērķauditorijai īpaši organizētos pasākumos, kā rī vienā no lielākajām tūrisma izstādēm Lietuvā.

  • Integrētais plānošanas rīks testēts aizsargājamās teritorijas mērogā.

  • Uzstādīts informatīvais stends.

  • Noorganizētas 3 atvērto durvju dienas, lai informētu, stāstītu un parādītu reģiona iespējas tieši dabas tūrisma jomā, kā vienu resursiem akventējot tieši zālāju esosistēmas un to sniegtos labumus. Pasākumus (2017. gada septembrī, 2018. gada aprīlī un 2018. gada septembrī) kopumā apmeklēja vairāk nekā 400 dalībnieku.