Politikas novērtējums

20160530_094355

Politikas novērtējums ir konceptuāls dokuments, kas izvērtē dažādas politikas nostādnes un regulas un to ietekmes.

ES un nacionālā politika zemes izmantošanai, lauku attīstībai un dabas aizsardzībai ir visvairāk ietekmējošais faktors ainavas izmaiņām Baltijas valstīs, kas attiecīgi nosaka arī zālāju apsaimniekošanas veidus, tādējādi ietekmējot zālāju ekosistēmas statusu un tās sniegtos pakalpojumus.

LIFE Viva Grass projekta ietvaros ir veikta nacionālās politikas dokumentu un regulējošo dokumentu analīze Baltijas valstīs, lai novērtētu esošos nosacījumus zālāju apsaimniekošanai un ietekmi uz zālāju ekosistēmu un attiecīgajiem ekosistēmas pakalpojumiem. Novērtēts, ka politikas mērķi kopumā ir labvēlīgi zālāju bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, lai gan atkarībā no izmantotajiem pasākumiem ietekmes var būt atšķirīgas – gan pozitīvas, gan negatīvas. Lielākie riski attiecas uz zālāju transformāciju aramzemēs intensīvai lauksaimniecības produktu ražošanai, kā arī uz neizmantoto lauksamniecības zemju apmežošanos.

Šī analīze kalpo par konceptuālu pamatu integrētai zālāju apsaimniekošanas pieejai, kā arī ietver rekomendācijas nacionālajām institūcijām, kā uzlabot lauku attīstības nostādnes un stiprināt zālāju apsaimniekošanas likumīgo pamatu; ar to (angļu valodā) var iepazīties šeit.

 

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


+ 1 = nine