Viva Grass Bioenerģijas modulis: bioenerģijas potenciāla vērtējums Lānes apgabalā

Konteksts: Lānes apgabals

Lānes apgabalu Igaunijā raksturo lielais daļēji dabisko zālāju, īpaši piekrastes un aluviālo pļavu, īpatsvars. Šīs pļavas ir labi pazīstamas kā bioloģiskās daudzveidības karstie punkti un galvenās apstāšanās vietas tūkstošiem migrējošo putnu. Daudzi no šiem vērtīgajiem zālājiem tiek apsaimniekoti, izmantojot kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalstu, bet liela daļa nopļautās zāles netiek izmantota dzīvnieku barošanai un netiek atstāta uz lauka.

Tomēr zālājiem ir potenciāls ražot enerģiju, kā cietās biomasas kurināmais. Neatkarīgi no tā, vai zālāji tiek audzēti speciāli šim nolūkam vai arī tiek izmantota zāle, kas izpļauta no pastāvīgajām un daļēji dabīgajām pļavām, zāli var dedzināt siltumkatlos. Daudzos gadījumos zāles ķīpu izmantošana apkurei ir reāla alternatīva regulāriem biomasas resursiem, piemēram, šķeldai.

Piemēram, Lānes apgabalā enerģija, kas iegūta no daļēji dabiskām pļavām un niedrēm, varētu būt reāla alternatīva tradicionālajam kurināmajam centralizētās siltumapgādes tīklā. Tomēr rodas vairāki jautājumi attiecībā uz iespējām izmantot zāles biomasas resursus siltuma ražošanai:

– Kāda veida zālāji atrodami Lääne apgabalā un kur tie atrodas? Kāds ir to apjoms?

– Kāda ir vidējā biomasas ražība daļēji dabiskajiem zālājiem Lääne apgabalā?

– kāds ir bioenerģijas potenciāls šajos zālājos, ja tāds ir?

– Kādas ir prasības attiecībā uz centralizēto siltumapgādi Lānes apgabalā?

Ko var darīt “Viva Grass rīks”?

Modulis “Viva Grass BioEnerģija” sniedz atbildes uz šo jautājumu, izmantojot tā dažādās sadaļas. Ir svarīgi paturēt prātā, ka “Viva Grass BioEnerģijas” modulis atbalsta sākotnējos ražošanas plānošanas posmus.

Konkrētāk, “Viva Grass BioEneŗgija” sniegs šādu informāciju:

 1. Zemes resursu (platība, ražošana, siltumspēja centralizētajā siltumapgādē) novērtēšana.
 2. Attiecīgo plānotāju/ieinteresēto personu informēšana par jomām, kurās ir vislielākais enerģijas ieguves potenciāls (prioritāšu noteikšana).

Bioenerģijas potenciāls Lānes apgabalā: Kas? Kur? Cik maksā?

Pirms izskatīt iespēju izmantot biomasu no daļēji dabiskiem zālājiem centralizētai siltumapgādei, ir jāņem vērā pieprasījums:

Kur ģeogrāfiski atrodas centralizētās siltumapgādes patēriņš?

“Viva Grass BioEnergy” modulis ļauj ģeogrāfiski noteikt centralizētās siltumapgādes pieprasījumu, pamatojoties uz 1 km tīklu. Pieprasījums tiek saprasts kā vidējais centralizētās siltumapgādes patēriņš konkrētā tīkla kvadrātā, pamatojoties uz dzīvokļu skaitu. Lai vizualizētu pieprasījumu;

 1. Ieslēdziet pieprasījuma slāni slāņu panelī kreisajā pusē.
 2. Tuviniet interesējošo apgabalu.
 3. Ātrs skatījums jau dos mājienu par to, kurās jomās ir vislielākais potenciālais pieprasījums pēc bioenerģijas.

Cik liels ir tas patēriņš gadā?

Ir divi veidi, kā pieprasīt detalizētāku informāciju par centralizētās siltumapgādes pieprasījumu. Jebkuru režģa kvadrātu var atlasīt ar peles klikšķi, un tiks parādīta detalizēta informācija par patēriņu šajā kvadrātā:

 1. Tuviniet interesējošo apgabalu.
 2. Ar peles kreiso pogu noklikšķiniet uz režģa kvadrāta.
 3. Tiek parādīts panelis ar aptuveno centralizēto apkuri, kas tiek patērēta šajā tīkla kvadrātā.

 1. Uzzīmējiet daudzstūri, klikšķinot ap jūsu interesējošo apgabalu.
  1. Tuviniet jūsu interesējošo apgabalu.

   Lielākiem laukumiem var izmantot labās puses paneļa kopsavilkuma rīkus. Kopsavilkuma rīki sniegs apkopotu informāciju par lietotāja noteiktā apgabalā esošajām prasībām.

  2. Atlases un kopsavilkuma sadaļa atrodas ekrāna labajā pusē. Atlases metodi var izvēlēties definētajā analīzes apgabalā. Pēc noklusējuma DMS atlasa apgabalu redzamajā apjomā, bet var izvēlēties arī zīmēt taisnstūri, zīmēt daudzstūri un zīmēt apli. Atlasiet zīmēt daudzstūri.

   3. Uzzīmējiet daudzstūri, klikšķinot ap jūsu interesējošo apgabalu.

   4. Veiciet dubultklikšķi, lai pabeigtu atlasi.

   5. Kad atlase ir pabeigta, uz kreisās puses paneļa tiek parādīta atlasītajam iestatījumam atbilstošā kopsavilkuma informācija.

   6. Lai dzēstu atlases daudzstūri, noklikšķiniet uz zīmēšanas daudzstūris.

Kur ir pļavas, kas atrodas Lānes apgabalā?

Kādas ir daļēji dabisko zālāju izplatības tendences Lānes apgabalā?

Kāda veida pusdabiskie zālāji sastopami Lānes apgabalā?

Kad ir izvērtētas potenciālās prasības attiecībā uz centralizēto siltumapgādi, ir lietderīgi izpētīt platību, platību un zālāju veidus Lääne apgabalā, lai iegūtu vispārēju pārskatu par iespējamo enerģijas piegādi. Izstādē “Viva Grass BioEnergy” lietotājs var apkopot vispārīgu informāciju par zālāju veidiem, potenciālo biomasas ražošanu un potenciālo siltumspēju, vizualizējot slāņus kartē rīka centrā. Lai iegūtu informāciju par zālāju veidiem un izplatību:

 1. Tuviniet interesējošo apgabalu.
 2. Lai izvēlētos, kāda veida informāciju vēlaties parādīt kartē, izmantojiet slāņa pārslēgšanas rūti kreisajā pusē.
 3. Atlasiet kartē parādāmo landuse slāni.

Lielākā daļa daļēji dabisko zālāju ir izplatītas gar piekrasti un upes gultnēm. Tomēr šajā detalizācijas līmenī mēs nezinām, kāda veida pusdabiskie zālāji atrodas un kādus ekosistēmas pakalpojumus tie sniedz. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lietotājs var iepazīties ar katru zālāju atsevišķi:

 1. Tālummainīt līdz zālāju laukam.
 2. Ar peles kreiso pogu noklikšķiniet uz zālāja, un pa labi no kartes tiks parādīta informācijas rūts.
 3. Informācijas panelī var apskatīt vairākus informācijas slāņus, kas sakārtoti divās sadaļās. 1. iedaļā:
  a)Zālāja atrašanās vieta.
  b) Ganību veids un daļēji dabīgo zālāju veids saskaņā ar Biotopu direktīvas I pielikumu.
  c)Informāciju par ekosistēmu pakalpojumiem un ekosistēmu pakalpojumu kopumiem, ko nodrošina konkrētais zālājs.

Kāda ir pusdabisko zālāju produktivitāte?
Kāda ir iespējamā enerģijas ražošana no pusdabiskiem zālājiem?

Starp plašiem ekosistēmu pakalpojumiem, ko sniedz daļēji dabiskas pļavas, biomasas enerģijas avoti tieši atspoguļo iespēju, ka zālājus varētu izmantot par enerģijas avotiem. Turklāt tā ir cieši saistīta ar ekosistēmu pakalpojumu biotopu kopumu, jo atbilstoša daļēji dabisko zālāju apsaimniekošana (piemēram, zāles pļaušana enerģijas ražošanai) veicina biotopu un citu ar bioloģisko daudzveidību saistītu ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu.

Ar “Viva Grass BioEnergy” funkcijām mēs līdz šim esam novērtējuši prasības un zālāju veidus Lääne apgabalā, bet novērtējuma galvenais elements ir dažādu zālaugu veidu un bioenerģijas potenciāla potenciālais ražīgums siltumietilpības ziņā. Abas šīs vērtības tiek nodrošinātas biofizikālās vienībās modulī “Viva Grass BioEnergy”. Biomasas potenciālu saprot kā augu biomasas ražu, ko mēra kā sausnu. Katram daļēji dabiskajam zālāju veidam tiek piešķirta unikāla vidējā biomasas potenciāla vērtība pēc vairāku zālāju paraugu ņemšanas visā Igaunijā. Tāpat katram daļēji dabiskajam zālāju veidam piešķir unikālu vidējās bioenerģijas potenciāla vērtību, ko aprēķina, pamatojoties uz kopējās biomasas siltumietilpību un dažādu funkcionālo grupu sauso svaru daļēji dabiskos zālaugu veidos. Pēc tam ganību bioenerģijas potenciālu saprot kā enerģijas ražošanas potenciālu sadedzinot.

Lietotājs var apkopot vispārīgu informāciju par potenciālo biomasas ražošanu un iespējamo siltumietilpību, vizualizējot slāņus kartē rīka centrā:

 1. Tuviniet interesējošo apgabalu.
 2. Lai izvēlētos, kāda veida informāciju vēlaties parādīt kartē, izmantojiet slāņa pārslēgšanas rūti kreisajā pusē.
 3. Atlasiet uz kartes parādāmo biomasas potenciālu vai bioenerģijas potenciāla slāni.

Kartes vizualizācija jau sniedz pārskatu par bioenerģijas potenciāla karstajiem punktiem, bet detalizētākai informācijai lietotājs var uzklikšķināt uz konkrētiem zālājiem un aplūkot displeja paneļus:

 1. Tālummainīt līdz zālāju laukam.
 2. Ar peles kreiso pogu noklikšķiniet uz zālāja, un pa labi no kartes tiks parādīta informācijas rūts.

Informācijas paneļa 2. sadaļā var iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar bioenerģijas potenciālu un pašreizējo pārvaldības statusu:

 1. Biomasas ražošanas potenciāls.
 2. Siltumspējas potenciāls.
 3. Niedru invāzija.
 4. Ieteicamais ganīšanas spiediens.
 5. Pašreizējais pārvaldības režīms.

No reģionālās plānošanas viedokļa ir lietderīgi iegūt kopsavilkuma datus par noteiktu apgabalu. Lai to izdarītu, izmantojiet labās puses paneļa atlases un kopsavilkuma rīkus:

  1. Tuviniet jūsu interesējošo apgabalu.
  2. Atlases un kopsavilkuma sadaļa atrodas ekrāna labajā pusē. Atlases metodi var izvēlēties definētajā analīzes apgabalā. Pēc noklusējuma DMS atlasa apgabalu redzamajā apjomā, bet var izvēlēties arī zīmēt taisnstūri, zīmēt daudzstūri un zīmēt apli. Atlasiet zīmēt daudzstūri.
  3. Uzzīmējiet daudzstūri, klikšķinot ap jūsu interesējošo apgabalu.
  4. Veiciet dubultklikšķi, lai pabeigtu atlasi.
  5. Kad atlase ir pabeigta, uz kreisās puses paneļa tiek parādīta atlasītajam iestatījumam atbilstošā kopsavilkuma informācija.
  6. Lai dzēstu atlases daudzstūri, noklikšķiniet uz draw polygon.