Baltijas Vides Forums-Lietuva

 

Projekta koordinators: Baltijas Vides Forums-Lietuva

 

Baltijas Vides Forums-Lietuva (BEF Lietuva) tika dibināts 2003. gadā kā nevalstiska, bezpeļņas organizācija. Patlaban BEF Lietuva strādā 20 darbinieki, to vidū ar vadošie eksperti valstī videi draudzīgu lauksaimniecības pasākumu sfērā. BEF Lietuva darbības sfērā ietilpst dabas aizsardzības teritoriju izvērtējums, novērtējos visaugstākās prioritātes teritorijas dažādām aizsargājamām sugām, novērtējot dažādu sugu aizsardzības statusu un apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību. Tāpat biedrība veicinājusi aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas profesionālās kapacitātes stiprināšanu; veicinājusi ieinteresēto pušu dialoga veidošanos; kā arī strādājusi pie izglītošanas jautājumiem, lai veicinātu tādu lēmumu pieņemšanu lauksaimniecības sfērā, kas ilgtermiņā sabalansētu gan lauksaimniecības, gan dabas aizsardzības intereses.

Sadarbībā ar vietējām vides institūcijām BEF Lietuva piedalās atraktīvākas videi draudzīgas lauksaimniecības atbalsta shēmu sagatavošanā, lai veicinātu atbildīgu un labvēlīgu dabisko saimniekošanu. Tā atpazīstamākais un vērtīgākais iznākums ir sociālekonomisks pētījums, kura mērķis un novērtēt privātā sektora ieguvumus no videi draudzīgas lauksaimniecības pasākumiem, kā arī izstrādāta rokasgrāmata par lauksaimniecības un vides aspektiem.

Kā daļa no BEF grupas BEF Lietuva kopā ar BEF Latvija, BEF Igaunija un BEF Vācija kolēģiem ir pierādījusi savu profesionalitāti, piedaloties vairāk kā 50 dažādos nacionāla un starptautiska mēroga projektos, ko finansējusi ES (LIFE Daba, LIFE Informācija, Struktūrfondi, Leonardo da Vinči , FP6, Interreg, PHARE) un citi finanšu mehānismi (EEZ granti, Ziemeļu Ministru padomes birojs, DBU un citi).

BEF Lietuvai ir vadošā loma starp nevalstiskajām organizācijām vides sfērā, tā ir arī akceptēta kā aktīva vides organizācija arī no sabiedriskajām un valsts institūcijām. BEF Lietuva ir viena no viszinošākajām organizācijām Lietuvā LIFE projektu ieviešanā.

BEF Lietuva ir projekta LIFE Viva Grass vadošais partneris, kas atbildīgs par visu aktivitāšu ieviešanu, uzraudzību, par publicitātes pasākumiem, kā arī vadīs tieši to aktivitāti, kuras ietvaros tiks izstrādāts Integrētās plānošanas rīks ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai un ekosistēmā balstītas plānošanas demonstrēšanai.

MŪSU KOMANDA