Įrankyje vartojamos sąvokos

Centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai

Dabartinė esamų centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių vieta. Centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai yra centrinės katilinės, kurios paskirsto šilumą tarp namų ūkių tam tikrame rajone. Išskirtinis atvejis yra Lihula katilinė Estijoje, kuri Matsalu nacionaliniame parke gali naudoti nupjautą pusiau natūralių pievų šieną.

Ekosisteminės paslaugos

Ekosisteminės paslaugos apima visą naudą, kurią ekosistemos teikia žmonėms. Jos apima aprūpinimo (gėrybės, kurias tiesiogiai gali naudoti žmogus), reguliavimo (nauda, gauta iš gamtinių procesų) ir kulturines (nematerialiąsias) paslaugas. Legendoje rodomas pasirinktos ekosistemos paslaugų pasiūlos potencialas, išreikštas nuo 1 (labai mažas) iki 5 (labai didelis), kur 0 reiškia, jog nėra teikiama tokia paslauga. Paslaugos vertinamos remiantis ekspertų sukurta vertinimo skale.

Grupės ir kompromisai

Ekosisteminių paslaugų grupės apibrėžiamos kaip susijusių ekosisteminių paslaugų rinkinys, susietas su tam tikra ekosistema ir dažniausiai atsikartoja kartu laike ir/ar erdvėje. Vienos paslaugos grupėje padidinimas paprastai reiškia ir kitų tai grupei priklausančių paslaugų padidėjimą. „LIFE Viva Grass“ analizė atskleidė 3 pievų ekosisteminių paslaugų grupes:
• „Produkcijos“ grupė – tai laukai, kuriuose tokios paslaugos kaip „auginami gyvuliai ir gaminama jų produkcija“, „pašarai“, „biomasės pagrindu pagaminti energijos šaltiniai“ ir „atmosferos procesai“ turi potencialų vertę, viršijančias vidurkį (nuo 3 iki 5);
• „Buveinių“ grupė – tai plotai, kuriuose tokios paslaugos kaip „vaistažolės medicinai“, „buveinių išsaugojimas“, „pasaulinė klimato kontrolė“ ir „apdulkinimas ir sėklų platinimas“ turi potencialų vertę viršijančią vidutinę vertę (nuo 3 iki 5);
• „Dirvožemio“ grupė – tai plotai, kuriuose tokios paslaugos kaip „erozijos proceso kontrolė“, „gėlo vandens cheminė būklė“, „biologinis valymas“, ir „filtravimas/saugojimas/kaupimas pagal ekosistemas“ turi potencialų vertę, viršijančią vidurkį (nuo 3 iki 5).
Ekosisteminių paslaugų sąveika atsiranda kaip ryšys tarp grupių. Kompromisas – tai situacija, kuomet ekosisteminių paslaugų vertės vienoje grupėje neigiamai veikia kitoje grupėje esančias ekosisteminių paslaugų vertes. „Kompromisas produkcijos naudai“ – tai plotai, kuriuose „produkcijos“ grupė turi didelę vertę, kai tuo tarpu „buveinių“ grupė – mažą. „Kompromisas buveinių naudai“ - tai plotai, kuriuose „buveinių“ grupė turi didelę vertę, kai tuo tarpu „produkcijos“ grupė – mažą. Aiškus pavyzdys pievų kontekste yra biomasės gamybos ir biologinės įvairovės bei buveinių kompromisas: norint padidinti pievų produktyvumą paprastai reikia tam tikro indėlio tręšiant, ariant ir sėjant pasirinktų rūšių mišinius. Tokia intensyvinimo praktika savo ruožtu supaprastina pievų struktūrą, mažina pievos augalų rūšinę įvairovę, o tai lemia paukščių, nariuotakojų buveinių praradimą ir bendrą biologinės įvairovės mažėjimą.

Karštieji taškai, šaltieji taškai (angl. „hotspots“, „coldspots“)

„Hotspots“ – tai plotai, kuriuose gausu labai įvairių ekosisteminių paslaugų, kurių vertė viršija vidutines (nuo 3 iki 5), atsiranda galimos „buveinių“ ir „produkcijos“ grupių sąveikos. „Coldspots“ – tai plotai, kuriuose yra maža arba labai maža (žemiau 3) vertė daugumoje teikiamų ekosisteminių paslaugų ir nurodo degraduojantį/netinkamą žemės ūkio paskirties žemės valdymą.

Klasifikacija

Klasifikavimo valdiklis yra "Viva Grass" įrankio "Planner" aplikacijos specialiai sukurta fukcija. Ji leidžia vartotojui klasifikuoti pasirinktus žemės ūkio paskirties žemės blokus arba vartotojo įkeltus duomenis, naudojant pasirinktus atributus ir jų vertes. Proceso seka aprašyta tolau:
1. Spauskite "nauja klasifikacija" (angl. “New classification”);
2. Spauskite "pridėti..." (angl. “Add…”);
3. Pasirinkę laukelį parašykite išraišką (pvz., "buveinių išsaugojimas", angl. "Maintaining habitats"), minimalias, maksimalias vertes ir veikimą, kuris apibūdins jūsų norimą klasę. Pvz.: habitm < 3 IR habitm < 5 ir spustelėkite "Test". Jei išraiška yra teisinga, tuomet šalia "Test" mygtuko pamatysite kiek blokų priklauso jūsų apibrėžtai klasei; 4. Suteikite klasei pavadinimą ir rodymo spalvą; 5. Spauskite “Ok”; 6. Pakartokite viską nuo "2" žingsnelio, kad sukurtumėte tiek klasių, kiek norite; 7. Žiūrėkite žemėlapyje rodomus rezultatus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad vienai klasei priklausantys blokai tuo pačiu metu negali priklausyti kitai klasei. Tai galima padaryti keičiant išraiškų vertes. Kai baigsite klasifikaciją, rezultatus galite atsisiųsti kaip susegtą faila ("atsisiųsti", angl. "download"). Bus sukurtas papildomas shape failas su papildomu "klasės" (angl."CLASS") atributu. Jūs galite keisti apibrėžtas klases ir jų išraiškas bei teritoriją (erdvinį filtrą), išsaugoti ir atnaujinti jau išsaugotą analizę. atminkite, kad išsaugota analizė rodoma visiems jūsų organizacijos nariuams. Išsaugota analizė apima tik klasės apibrėžimus ir išraiškas, tačiau neapima realių duomenų ar teritorijos apibrėžimo (erdvinio filtro). Jeigu jūs ar kitas organizacijos narys jau sukonfigūravo klases ir išsaugojo klasifikavimo taisyklę - šią konfigūraciją galite pasirinkti iš sąrašo pirmame etape. Bus pateiktos konfigūruotos klasės. Spustelėję "atidaryti" (angl. "Open"), būsite nukreipti į klasifikavimo rezultatų puslapį (7 žingsnis) su taikomomis klasėmis į pasirinktą teritoriją (erdvinis filtras).

Nustatymai

Valdikliai yra duomenų tvarkymo įrankiai, kuriuos galite naudoti „Planner“ aplikacijoje tam, kad būtų galima konfigūruoti organizacinius duomenis. Šie įrankiai:
1. Vartotojo atributai – leidžia vartotojui pievų bloko sluoksnyje pridėti 20 priskirtų atributų, tai vėliau gali būti naudojama tvarkant prioritetizavimo arba klasifikavimo valdiklius;
2. Įkelti. -leidžia vartotojui įkelti parsisiųstą „Viva Grass“ pagrindo žemėlapį (žr. įrankį „Download data from basemap“, liet. – „Atsisiųsti pagrindo žemėlapio duomenis“) arba įkelti savo duomenis į „Planner“ aplikaciją;
3. Atsisiųskite pagrindo žemėlapio duomenis – leidžiama vartotojui parsisiųsti duomenis iš „Viva Grass“ pagrindo žemėlapio pasirinkus tam tikrą sritį. Atsisiųsti duomenys iš pradžių gali būti įkeliami (žr. įrankį „Upload“, liet. – „Įkelti“) į „Planner“ aplikaciją arba sukonfigūruoti darbalaukio programoje ir tik tada įkelti į „Planner“ aplikaciją;
4. Sluoksnio nustatymai – leidžia vartotojui konfigūruoti kurie organizacijos sluoksniai turėtų būti peržiūrimi „Planner“ aplikacijoje. Jis taip pat leidžia vartotojui į aplikaciją įtraukti išorinius sluoksnius.

Pievų blokai: bioenergijos potencialas

Bioenergijos potencialas apskaičiuojamas pagal bendros biomasės šiluminę vertę ir sausą biomasę skirtingose pusiau natūralių pievų funkcinėse grupėse. Pievų bioenergijos potencialas suprantamas kaip energijos gamybos potencialas deginant. Kiekvienam pusiau natūralių pievų tipui suteikiama unikali vidutinės bioenergijos potencialo vertė. Daugiau informacijos apie metodiką ir duomenis galite rasti Melts (2014).

Pievų blokai: biomasės potencialas

Biomasės potencialas suprantamas kaip žolinės augalijos biomasės išeiga, matuojama kaip sausa masė. Kiekvienam pusiau natūralių pievų tipui suteikiama unikali vidutinės biomasės potencialo vertė po to, kai buvo paimti pavyzdžiai iš keleto pievų Estijoje. Mėginiai buvo renkami nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio, daugiausiai liepos mėnesio pirmoje pusėje. Daugiau informacijos apie metodiką ir duomenis galite rasti Melts (2014).

Pievų blokai: rekomenduojamas ganymo intensyvumas

Ganymo intensyvumas priklauso nuo pievos savybių, dirvožemio derlingumo, drėgmės ir gali skirtis metai iš metų. Tinkamas ar rekomenduojamas ganymo intensyvumas padidina pievos natūralią vertę ir augalų pašarinę vertę. Rekomenduojamas ganymo intensyvumas yra pateikiamas kaip unikali vertė pusiau natūralioms pievoms. Svarbu nepamiršti, kad tai yra tik orientacinės vertės, nes pievų tipų savybės akiriasi priklausomai nuo geografinės padėties ir metų. Šios ganymo intensyvumo rekomendacijų vertės buvo sudarytos iš kelių skirtingų šaltinių, daugiausiai buveinių valdymo rekomendacijų ir saugomų teritorijų valdymo planų.

Prioritetų nustatymas

Prioritetų nustatymo valdiklis yra specialiai sukurta „Planner“ aplikacijos „Viva Garss priemonės“ funkcija. Ji leidžia vartotojui suteikti pirmenybę tam tikriems žemės ūkio paskirties žemės blokams arba vartotojo įkeltiems duomenims, naudojant pasirinktus atributus ir apibrėžiant kiekvieno atributo svarbą. Šio proceso eiga aprašyta toliau:
1. Spustelėkite „New prioritization“ (liet. „naujas prioritetizavimas“);
2. Vertindami pasirinkite skaitinius atributus ir spustelėkite „Next“ (liet. „kitas“);
3. Nustatykite kiekvieno atributo svarbą, o bendra svarbų suma yra lygi 100;
4. Svarbos indeksai ir užimama vieta skaičiuojami automatiškai, kai svarbos suma yra lygi 100. Prioritetų nustatymo rezultatai suskirstomi į penkias grupes ir atvaizduojami žemėlapyje. Ant kiekvieno poligono yra rodoma svarbos vertė.
Kai baigsite prioritetizavimą, rezultatus galite atsisiųsti kaip susegtą shapefile („Download“ – liet. „Atsisiųsti“). Bus sukurtas poligonų failas kartu su „RANK“ (liet. „Įvertinimo“) ir „INDEX“ (liet. „Indeksai“) atributais.
Jūs galite keisti svertinius atributus, jų vertes ir teritorijas („spatial filter“ – liet. „erdvinis filtras“), išsaugoti ir atnaujinti jau išsaugotą analizę. Atminkite, kas išsaugota analizė yra prieinama visiems jūsų organizacijos nariams. Išsaugota analizė apima tik atributų reikšmių konfigūraciją ir vertes, tačiau neapima realių duomenų ar teritorijos apibrėžimo (erdvinis filtras). Jeigu jūs ar kitas organizacijos narys jau sukonfigūravo prioritetų nustatymo reikšmes ir išsaugojote prioritetų nustatymo taisyklę, galite pasirinkti šią konfigūraciją iš sąrašo pirmojo etapo metu. Jums bus pateiktos jau sukonfigūruotos prioritetų reikšmės. Spustelėję „Open“ (liet „Atidaryti“)), būsite nukreipti į prioritetų rezultatų puslapį („4“ žingsnis) su taikomomis prioritetizavimo reikšmėmis jūsų teritorijoje (erdvinis filtras).

Rekomendacijos

Trumpa apibendrinta informacija apie pasiūlymus dėl žemės valdymo variantų, kuriuose pabrėžiamos svarbios ekosisteminės paslaugos, paremtos jų vertėmis ir informacija apie jas. Rekomendacijos suteikia bendrą supratimą apie aplinką ir apibūdina žemės plotų naudą.

Valdikliai: bioenergijos poreikiai

Energijos poreikių sluoksnis yra paskaičiuotas 1 kv. m. langelių tinklelyje. Bioenergijos poreikis yra suprantamas kaip energijos poreikis, naudojamas centralizuotam šildymui. Bioenergijos poreikio sluoksnis yra apskaičiuojamas pagal butų skaičių ir vidutinį centralizuoto šilumos poreikį vienam butui, naudojant centralizuotą šildymą.

Žemės ūkio paskirties žemė

Žemės ūkio paskirties žemės, kuriose „dirbamos pievos“ – tai monokultūrinės ar mišrių kultūrų pjaunamos pievos ariamose žemėse, vagojamos, ariamos bent kartą per penkerius metus; „daugiametės pievos“ nebuvo suartos mažiausiai 5 metus, o rūšių sudėtis – natūralios rūšys; „pusiau natūralios pievos“ – tai rūšių įvairove turtingos pievos, turinčios biotopo kodą; „ariama“- žemės ūkio paskirties ariama žemė, kurioje nėra pievoms būdingos augalijos, naudojama kaip žemės naudojimo paskirties keitimo žemė.