Lääne maakond – loodusväärtused kui ressurss kohalikule kogukonnale

Lääne maakond – loodusväärtused kui ressurss kohalikule kogukonnale

Läänemaa on Eesti kõige kaitstum maakond. Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektid: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid koos piiranguvööndiga, moodustavad maakonna pindalast 32%. Kaitsealade rohkus näitab ühelt poolt Lääne maakonna ulatuslikku, hästi säilinud ja rikkalikku looduskeskkonda, kuid teiselt poolt seab piirangud arendustegevusele.

Lääne maakonna kaasamise eesmärk projekti pilootalana oli leida maakonnatasandi meetmeid, mis võimaldaks tõsta olemasolevate loodusväärtuste jätkusuutlikku kasutamist ning samas toetaks piirkonna arengut.

Projekti tegevused

  • Integreeritud planeerimise töövahendi testimine piirkondlikul tasandil. Viva Grass töövahendi “BioEnergy” moodul töötati välja Lääne maakonna pilootala põhjal.  Projektimeeskond korraldas koosolekuid kohalike huvirühmadega arutamaks töövahendi arendamise ja kasutamise võimalusi maakonna tasandil.

  • Koostati hinnang Lääne maakonna poollooduslike koosluste biomassi ja energiatootmise potsentsiaali kohta, mis oli sisendiks Lääne maakonna ettevõtluse arengukavasse.
  • Koostati soovitused Viva Grass töövahendi rakendamiseks rohevõrgustiku planeerimisel ja biomassi energia tootmiseks kasutamise võimaluste hindamisel.
    .