Kurese loodushoiutalu – ökosüsteemiteenuseid toetav jätkusuutlik majandamistegevus

Kurese loodushoiutalu – ökosüsteemiteenuseid toetav jätkusuutlik majandamistegevus

Kurese loodushoiutalu, mille omanik on alates aprillist 2016 OÜ Saare Rantso, asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Kurese rohumaad on tõeliselt mitmekesised ja eelnevalt intensiivsest põllumajandusest puutumata. Maastik varieerub krõbekuivadest loopealsetest kuni allikaliste madalsoodeni. Kuresel pesitsejaist on öösorr, teder, välja-loorkull, soo-loorkull, rukkirääk, musträhn, nõmmelõoke, punaselg-õgija ja sookurg linnudirektiiviga rahvusvaheliselt kaitstavad linnuliigid. Kurese maadel esineb 14 Eesti 37 käpaliseliigist.

OÜ Saare Rantso tegeleb alates 2012 algusest lihaveiste kasvatamisega (enamjaolt Limusiini tõugu ristandid). Tegemist on 100% mahekarjaga, mis tähendab, et suvisel ajal toituvad loomad karjamaal, talvisel ajal saavad heina, mineraalaineid ning naabertalust pärit mahejahu. Lisaks tegeleb Saare Rantso Kurese loodushoiutalus mahetootmise kõrvalt ka looduskaitsealase tegevusega (poollooduslike koosluste hooldamine) ning mõtleb ka loodusturismi arendamise peale, milleks Kurese oma rikkaliku loodus- ja kultuuripärandiga suurepäraselt sobib.

Projekti tegevused

  • Rajati puurkaev kariloomade jootmistingimuste parandamiseks.

  • Püstitati Kurese loodus- ja kultuuriväärtusi tutvustav infotahvel.

  • Koostati talu majandamiskava, mis toetaks Kurese poollooduslike rohumaade säilimist mahelihaveisekasvatuse, looduskaitse ja loodusturismi kombineerimise kaudu. Kurese loodushoiutalu oli pilootala integreeritud planeerimise töövahendi testimiseks talu tasandil, mille tulemusi kasutati ka majandamiskava koostamisel.