Bioenergia potentsiaali hindamine Lääne maakonnas “Viva Grass BioEnergy” abil

Kontekst: Lääne maakond

Lääne maakonda iseloomustab poollooduslike rohumaade, eelkõige ranna- ja luhaniitude, suur osakaal. Need rohumaad on tuntud elurikkuse tulipunktide ja tuhandete rändlindude peatuspaigana. Paljusid neist väärtuslikest niitudest hooldatakse ELi põllumajandustoetuste abil, kuid suur osa niidetud rohust jääb loomasöödaks kasutamata.

Rohumaadelt saadavat biomassi saab aga kasutada ka energia tootmiseks. Rohtset biomassi, mida saadakse spetsiaalselt selleks rajatud kultuurrohumaadelt või püsi- või poollooduslikelt rohumaadelt, saab põletada soojuse tootmiseks. Paljudel juhtudel on heinapallide kasutamine kütteks sobiv alternatiiv tavapärastele biokütustele nagu näiteks hakkpuit.

Sellistel aladel nagu Lääne maakond võib poollooduslikelt niitudelt ja roostikest saadav biomass olla arvestatav alternatiiv traditsioonilistele kaugküttes kasutatavatele kütustele. Siiski tekib mitmeid küsimusi, kui hakatakse välja selgitama rohtse biomassi soojuse tootmiseks kasutamise võimalusi:

– Mis tüüpi rohumaid leidub Lääne maakonnas ja kus need asuvad? Kui suur on nende pindala?

– Milline on poollooduslike rohumaade keskmine biomassi toodang Lääne maakonnas?

– Milline on nende rohumaade bioenergia tootmise potentsiaal?

– Milline on kaugkütte nõudlus Lääne maakonnas?

Millised on Viva Grass töövahendi võimalused?

“Viva Grass BioEnergy” moodul annab vastused kõigile eeltoodud küsimustele. Oluline on meeles pidada, et “Viva Grass BioEnergy” moodul toetab rohumassist energia tootmise planeerimist selle algfaasis.

Täpsemalt annab “Viva Grass BioEnergy” järgmist informatsiooni:

 1. Rohumassi-põhiste energiavarude hindamine (pindala, toodang, kütteväärtus kaugkütte jaoks).
 2. Teemaga tegelevatele planeerijatele ja huvirühmadele info andmine suurima energiapotentsiaaliga rohumaadest (prioriseerimine).

Bioenergia potentsiaal Lääne maakonnas: Mis? Kus? Kui palju?

Enne kui hakata kavandama poollooduslikelt kooslustelt pärit biomassi kasutamist kaugküttes, on oluline teada nõudlust:

Kuhu on geograafiliselt koondunud kaugkütte tarbimine?

“Viva Grass BioEnergy” moodul võimaldab geograafiliselt määratleda kaugkütte nõudluse 1 km ruudustikus. Nõudlust mõistetakse kui keskmist kaugkütte tarbimist antud ruudus, mis põhineb korterite arvul. Nõudluse kaardil visualiseerimiseks:

 1. Lülitage sisse nõudluse kiht vasakul asuval kihtide paneelil.
 2. Suumige huvipakkuva alani.
 3. Näete kaardil, kus asuvad võimalikud suurima bioenergia nõudlusega alad.

Kui suur on kaugkütte tarbimine aastas?

Kaugkütte nõudluse kohta detailsema info saamiseks on kaks võimalust. Hiireklikk huvipakkuvale ruudule kuvab üksikasjaliku info selle ruudu kaugkütte tarbimise kohta:

 1. Suumige huvipakkuva alani.
 2. Klikkige vasaku hiireklahviga ruudul.
 3. Kuvatakse paneel infoga hinnangulise kaugkütte tarbimise kohta selles ruudus.

Suuremate alade puhul saab kasutada summeerimise tööriistu parempoolsel paneelil. Need annavad agregeeritud infot nõudluse kohta kasutaja määratud alal.

 1. Suumige huvipakkuva alani.
 2. Valiku ja summeerimise tööriistad asuvad ekraani parempoolses osas. Saate valida ala valiku meetodi (define analysis area). Vaikimisi valik on nähtav ala (visible extent), kuid võimalik on valida ka ristküliku- (draw rectangle), polügooni- (draw polygon) või ringikujuline ala (draw circle). Valige näiteks draw polygon.

 3. Piiritlege huvipakkuv ala.
 4. Topeltklikk lõpetab valiku.
 5. Kui ala on valitud, kuvatakse summaarne info selle ala kohta paremal paneelil.
 6. Valiku kustutamiseks vajutage draw polygon.

Kus asuvad rohumaad Lääne maakonnas?

Millised on poollooduslike rohumaade levikumustrid Lääne maakonnas?

Mis tüüpi poollooduslikke rohumaid leidub Lääne maakonnas?

Kui kaugkütte potentsiaalne nõudlus on hinnatud, on kasulik välja selgitada rohumaade levik, pindala ja tüübid Lääne maakonnas, et saada üldine ülevaade potentsiaalsest rohumassi-põhisest energiavarust. “Viva Grass BioEnergy” annab üldist infot rohumaatüüpide, potentsiaalse biomassi toodangu ja potentsiaalse kütteväärtuse kohta, visualiseerides vastavad kihid ekraani keskel asuval kaardil. Et saada teavet rohumaade tüüpide ja leviku kohta:

 1. Suumige huvipakkuva alani.
 2. Valige vasakul asuval kihtide paneelil, millist infot soovite kaardil kuvada.
 3. Valige maakasutuse kiht (landuse) kaardil kuvamiseks. 

poollooduslikud rohumaad paiknevad peamiselt rannikul ja jõgede ääres. Sellel detailsuse astmel ei ole näha, kus millist tüüpi poollooduslikud rohumaad asuvad ja milliseid ökosüsteemiteenuseid need pakuvad. Täpsema info saamiseks tuleb iga rohumaad eraldi uurida:

 1. Suumige huvipakkuva rohumaatükini.
 2. Vasak hiireklikk rohumaatükil avab infopaneeli kaardist paremal.
 3. Infopaneelil leiate täpsema info selle rohumaatüki kohta, mis on jagatud kahte ossa. 1. osas on järgnev info:
  1. Rohumaa asukoht.
  2. Rohumaa tüüp ja poolloodusliku rohumaa Natura elupaigatüüp (loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüp).
  3. Teave selle rohumaa ökosüsteemiteenuste ja ökosüsteemiteenuste rühmade kohta.

Milline on poollooduslike rohumaade produktiivsus?
Milline on poollooduslike rohumaade energia tootmise potentsiaal?

Poollooduslike rohumaade pakutavate paljude ökosüsteemiteenuste hulgas näitab “biomassipõhised energiaallikad” (“biomass-based energy sources“) rohumaade potentsiaali energiaallikana. Lisaks on see tihedalt seotud ökosüsteemiteenuste elupaikade rühmaga (habitats bundle), kuna poollooduslike rohumaade majandamine (sh heina niitmine energia tootmiseks) aitab säilitada elupaiku ja muid elurikkusega seotud ökosüsteemiteenuseid.

Oleme tutvunud “Viva Grass BioEnergy” võimalustega kaugkütte nõudluse ja rohumaatüüpide väljaselgitamiseks Lääne maakonnas, kuid kõige olulisem on võimalus hinnata erinevate rohumaatüüpide potentsiaalset produktiivsust ning bioenergia potentsiaali kütteväärtuse mõttes. “Viva Grass BioEnergy” annab mõlemad väärtused biofüüsikalistes ühikutes. Biomassi potentsiaal (biomass potential) on taimse biomassi saak mõõdetuna kuivkaalus.  Iga poolloodusliku rohumaatüübi kohta leiti keskmine biomassi potentsiaal mitmetelt Eesti rohumaadelt võetud proovide põhjal. Samamoodi määrati iga poolloodusliku rohumaatüübi keskmine bioenergia potentsiaal (bioenergy potential), mis arvutati kogubiomassi kütteväärtuse ja poollooduslike rohumaatüüpide erinevate funktsionaalsete rühmade kuivkaalu põhjal. Rohumaade bioenergia potentsiaal tähendab siinkohal energia tootmise potentsiaali põletamisel.

Saate koguda üldist informatsiooni potentsiaalse biomassi toodangu ja potentsiaalse kütteväärtuse kohta, kuvades kihid ekraani keskel asuval kaardil:

 1. Suumige huvipakkuva alani.
 2. Valige vasakul asuvalt paneelilt kihid, mida soovite kaardil kuvada.
 3. Valige biomass potential või bioenergy potential kiht kaardil kuvamiseks.

Visualiseerimine kaardil annab juba ülevaate bioenergia potentsiaali tulipunktidest, kuid paneel täpsema infoga avaneb, klikkides konkreetsele rohumaatükile:

 1. Suumige huvipakkuva alani.
 2. Vasak hiireklikk konkreetsel rohumaatükil avab infopaneeli kaardist paremal.

Infopaneeli 2. osas leiate bioenergia potentsiaali ja rohumaa majandamise ning seisundiga seotud info:

 1. Biomassi toodangu potentsiaal.
 2. Kütteväärtuse potentsiaal.
 3. Roostiku olemasolu.
 4. Soovituslik karjatuskoormus.
 5. Praegune majandamisrežiim.

 

Piirkondliku planeerimise jaoks võib olla vajalik andmete summeerimine teatud piirkonna kohta. Seda saab teha parempoolsel paneelil asuvate tööriistade abil:

 

 1. Suumige huvipakkuva alani.
 2. Ala valiku ja summeerimise tööriistad asuvad ekraani parempoolses osas. Saate valida meetodi analüüsiala määramiseks (define analysis area). Vaikimisi valik on nähtav ala (visible extent), kuid võimalik on valida ka ristküliku- (draw rectangle), polügooni- (draw polygon) või ringikujuline ala (draw circle). Valige näiteks draw polygon.
 3. Piiritlege huvipakkuv ala.
 4. Topeltklikk lõpetab valiku.
 5. Kui ala on valitud, kuvatakse summaarne info selle ala kohta paremal paneelil.
 6. Valiku kustutamiseks vajutage draw polygon.