Karuputke võõrliikide tõrje kavandamine Viva Grass Planner’i abil

Invasiivse karuputke probleem   

 • Sosnovski karuputk (Heracleum sosnowskyi) on kogu Baltikumis levinud invasiivne võõrliik – kunagi  Hruštšovi põllumajanduse moderniseerimise programmi raames söödataimena sisse toodud liik on nüüdseks muutunud laialtlevinud ja raskestitõrjutavaks nuhtlustaimeks, mis põhjustab inimesel kokkupuutel taimemahlaga tugevaid tervisekahjustusi.
 • Lätis on karuputke võõrliikide tõrje maaomanike, kohalike omavalitsuste kohustus, mille täitmist kontrollib Riiklik Taimekaitseteenistus.
 • Kõik karuputke populatsioonid tuleb hävitada, kuid sõltuvalt tingimustest võivad meetodid olla erinevad. Ülesanne on klassifitseerida maakasutusüksused tuvastatud tingimuste alusel. Iga määratletud klass esindab erinevat tõrjemeetodit.
 • Karuputke tõrjeprotsessi on väga oluline kontrollida. Maaomanikud saavad trahvi, kui nad karuputke ei tõrju. Siiski on võimalik karuputke polügoone (ja maatükke, kus need polügoonid paiknevad) prioriseerida karuputke leviku riski suuruse alusel (nt jõgede kallastel ja maanteede ääres levib karuputk kiiremini). See prioriseerimine näitab, millistel maaüksustel on olulisem kontrollida, kas omanik on karuputke tõrjunud.
 • Karuputke leviku ja tõrje edenemise visuaalne analüüs ning võimalus seda ruumilises kontekstis näha võib aidata leida täiendavaid seoseid, hinnata meetodite tõhusust jne.

Viva Grass Planneri roll 

Seotud huvirühmad:

 • Kohalik tasand: Kohalikud omavalitsused, kes kontrollivad ja kavandavad karuputke tõrjet kohapeal;
 • Kohalik tasand: Maaomanikud, kes kavandavad karuputke tõrjet;
 • Regionaalne tasand: Riiklik Taimekaitseteenistus, kes kontrollib ja kavandab karuputke tõrjet

Antud otsustusprotsessi jaoks olulised Viva Grass Planneri funktsioonid:

 • Organisatsiooni konto (account). Iga organisatsioon saab oma osa pilvepõhisest süsteemist. Seda osa saab organisatsiooni administraator/kasutaja hallata ja kohandada vastavalt oma vajadustele.  Organisatsioon saab hallata erinevaid territooriume, nt riik, vald, kaitseala või talu. Organisatsiooni andmed ei ole nähtavad ega kättesaadavad teistele Planneri kasutajatele.
 • Viva Grass aluskaardi (basemap) andmed ja kontekstandmekihid. LIFE Viva Grass projekti jooksul töötati välja mitmeid metoodikaid ja andmestikke. Osa andmestruktuure ja ettevalmistatud andmeid saab organisatsioon kasutada, et kiirendada oma Viva Grass Planneri konto ettevalmistamist, et saaks kiiremini alustada andmete hindamise või muu ruumiandmetele põhineva otsustusprotsessiga. Viva Grass kontekstandmekihid annavad organisatsioonile vajaliku ruumilise konteksti, ilma et peaks ise vastavate andmete otsimise ja ettevalmistamisega vaeva nägema.
 • Organisatsiooni kontekstandmekihid. See on rida määratletud ja konfigureeritud kontekstandmekihte. Iga organisatsioon saab kasutada seda struktuuri, et üles laadida või sisestada oma kontekstandmeid ja kasutada neid kalkulatsioonideks (intersection), kontekstandmete salvestamiseks ja haldamiseks.  Saadaval on enam kui 10 temaatilist kihti ja nende struktuurid. Lisaks on kolm kohandatavat kontekstandmekihti punkt-, joon- ja polügoonandmete jaoks. Neid kohandatavaid kihte saab kasutada erinevat tüüpi kontekstandmete üleslaadimiseks ja kasutamiseks.
 • Kohandatavad atribuudid (Custom attributes). Et rahuldada organisatsioonide erinevaid vajadusi, on võimalik lisada kohandatavaid atribuute maakasutuspolügoonidele. Atribuutide formaat võib olla text, double või integer. Atribuute saab kasutada maakasutusüksuste ajutise või püsiva informatsiooni salvestamiseks, kalkulatsiooni või prioriseerimise tulemuste salvestamiseks jne.
 • Töövahendi võimalused:
  • Visuaalne analüüs/hindamine. Viva Grass Planner pakub terve rea kaardifunktsioone: aluskaardi valik, oma andmete üleslaadimise võimalus, sisse- ja väljasuumimine, asukohaotsing, kaardikihtide haldamine, sh võimalus muuta kihi läbipaistvust jne. Kõik see võimaldab kaardiandmeid visuaalselt hinnata ja teha ruumiandmete põhiseid otsuseid.
  • Kalkulatsioon (Calculation). See on Viva Grass Planneri üks võimalusterohkemaid tööriistu. See lihtsalt kasutatav tööriist võimaldab maakasutusüksuste andmete ülekatet (intersect)  valitud kontekstandmekihiga ja tulemuste salvestamist maakasutusüksuste atribuutinfona. Antud näites kasutatakse seda maakasutusüksuste valikuks, mis on jõgede või teede lähedal, kus on karuputke levikualasid, mis on esteetiliselt olulised jms.
  • Klassifikatsioon (Classification). See tööriist võimaldab klassifitseerida maakasutusüksusi erinevatesse kategooriatesse maakasutusüksuste atribuutinfoga seotud klassifitseerimisreeglite alusel. Antud näites kasutatakse seda karuputke levikuga maaüksuste klassifitseerimiseks võimalike ja soovitatavate tõrjemeetodite alusel.
  • Priorisatsioon (Priorization). Seda tööriista kasutame karuputke tõrje kontrollitegevuste prioriseerimiseks. Vastavalt valitud maaüksuste aribuutidele saame igale atribuudile omistada tähtsuse (kaalu), mille tulemusena saame lõpuks prioriteetsuse järjestuse. See annab infot kontrolliasutusele, millised järjekorras tuleks maaüksusi kontrollida, et tulemused oleks kõige tõhusamad.
  • Üles- ja allalaadimine (Upload/Download). See on töövahendi väga tähtis funktsioon, mis võimaldab igal hetkel andmeid alla laadida, muuta neid muu tarkvara (nt ArcGIS Desktop) abil ja laadida tagasi üles Viva Grass Planner moodulisse.

    

Kontekstandmekihtide lisamine

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> Layers settings

Lülitage sisse allpool märgitud kihid, tehes linnukesed vastavatesse kastidesse.

Kontekstandmekihtide loetelu:

 • Jõed (Rivers) (jooned) – kasutatakse ülekatteks (intersect) (100 m puhvriga) maaksutusüksustega, leidmaks jõgede lähedal asuvad maaüksused.
 • Teed (Roads) (jooned) – kasutatakse ülekatteks (intersect) (100 m puhvriga) maaksutusüksustega, leidmaks teede lähedal asuvad maaüksused.
 • Hülgamise risk (Risk of abandonment) (polügoonid) – kasutatakse ülekatteks maakasutusüksustega, leidmaks maaüksused, mis asuvad kõrge hülgamisriskiga aladel.
 • Invasiivsete liikide (karuputk) polügoonid (Invasive species polygons) (polügoonid) – kasutatakse ülekatteks maakasutusüksustega, leidmaks maaüksused, kus levib karuputk.
 • Kohandatud polügoonkiht (Custom Polygon Layer) (polügoonid) – esteetiliselt olulised alad Cesise vallas (aesthetically important areas in Cesis municipality– kasutatakse ülekatteks maakasutusüksustega, leidmaks maaüksused, mis asuvad esteetiliselt olulistel aladel.

Muid kontekstandmekihte saab vajadusel sisse või välja lülitada.

Oluline! Muudatuste nägemiseks tuleb töövahend uuesti laadida ja uuesti sisse logida.

Kohandatud atribuutide lisamine

Viva Grass Planner >> More >> Settings >> User attributes

Saate lisada maakasutusüksustele täiendavaid, kohandatud atribuute. Neid atribuute saab kasutada maakasutusüksuste kohta täiendavate andmete, kalkulatsiooni, ülekatte, klassifitseerimise või prioriseerimise tulemuste jms salvestamiseks.

ua5 HighAbandRisk Double
ua6 ImportantAestheticly Double
ua1 HasHgw Double
ua2 HgwPolygonSize Double
ua3 CloseToRiver Double
ua4 CloseToRoad Double

Antud juhul on vajalikud:

 • HasHgw (Double) – et salvestada info, kas maakasutusüksus kattub karuputke leviku polügoonidega
 • HgwPolygonSize (Double) – et salvestada maaksutusüksusele jäävate karuputke polügoonide suurus
 • CloseToRiver (Double) – atribuut info salvestamiseks, kas maaüksus asub jõe lähedal (100 m puhver)
 • CloseToRoad (Double) – atribuut info salvestamiseks, kas maaüksus asub peamiste teede lähedal (100 m puhver)
 • HighAbandRisk (Double) – atribuut info salvestamiseks, kas maaüksus kattub kõrge hülgamisriskiga piirkondade polügoonidega.
 • ImportantAestheticly (Double) – atribuut info salvestamiseks, kas maaüksus kattub esteetiliselt oluliste alade polügoonidega.

Vajadusel saab lisada ka muid atribuute..

Oluline! Muudatuste nägemiseks tuleb töövahend uuesti laadida ja uuesti sisse logida.

Täiendavate atribuutide arvutamine

Viva Grass >> Calculation

Atribuutide arvutamist saab teha ArcGIS Desktopis või Planneris. See tööriist võimaldab kahe kihi (maakasutusüksused ja valitud organisatsiooni kontekstandmekiht) ülekatet (intersection), ülekatet määratud puhvertsooniga (maakasutusüksuse ümber), leida organisatsiooni kontekstandmekihi polügoonide sisse jäävaid maakasutusüksusi ning kui palju organisatsiooni kontekstandmekihi elemente maakasutusüksus sisaldab.

 • Karuputkega maaüksused

Selles etapis leitakse maaüksused, mis kattuvad (intersect) teadaolevate (organisatsiooni kontekstandmekiht “Invasive species polygons”) karuputke leviku polügoonidega. Tulemuseks saame karuputkega maaüksuste loetelu.

Info tuvastatud karuputke leviku polügoonide kohta (mis kattuvad maaüksusega) salvestatakse väljale “Summarize to field” (antud juhul “HasHgw”).

“HasHgw” > 0 töhendab, et maaüksusel leidub karuputke.

Kalkulatsiooni tulemusi saab kontrollida atribuuttabeli andmete filtreerimisega (HasHgw > 0):

 • Maaüksusega kattuvate karuputke leviku polügoonide suurus

Selles etapis salvestatakse karuputke levikuala suurus (mis kattub maaüksusega, kuid ei pruugi tervenisti asuda sellel maaüksusel).

 • Jõe lähedal asuv maaüksus (100 m)

 • Tee lähedal asuv maaüksus (100 m)

 • Kõrge hülgamisriskiga piirkondades asuvad maaüksused 

 • Esteetiliselt olulistel aladel asuvad maaüksused

Esteetiliselt olulised alad laaditi üles kohandatud polügoonkihti. Selles etapis kalkuleerime ja määratleme, millised maaüksused asuvad nendel aladel ja on esteetiliselt olulised.

Arvutatakse karuputkega seotud atribuudid ja salvestatakse need Viva Grass Planneri andembaasi. Nüüd saab neid väärtusi kasutada klassifitseerimiseks, prioriseerimiseks ja visuaalseks analüüsiks koos teiste maakasutusüksuste atribuutidega, nagu näiteks maakasutuse tüüp, rohumaa kategooria, mulla boniteet, reljeefitüüp, ökosüsteemiteenuste väärtused, ÖST rühmad ja kompromissid jne.

Klassifikatsioon karuputke tõrjemeetodi alusel

Kõik karuputke populatsioonid tuleb hävitada, kuid sõltuvalt tingimustest võivad meetodid olla erinevad. Ülesanne on klassifitseerida maakasutusüksused tuvastatud tingimuste alusel. Iga määratletud klass esindab erinevat tõrjemeetodit. Klassifikatsioon põhineb mitte üksikul atribuudil, vaid atribuutide kogumil.

Tööetapid:

 • Filtreerige maaüksused, millel leidub karuputke (Attribute filtering “HasHwg > 0”)

 • Avage klassifikatsiooni tööriist (Viva Grass Planner >> classification)

 • Looge uus klassifitseerimisreegel (create new Classification rule) (või valige ja avage (“Open”) olemasolev reegel “Hogweed removal classes”)
 • Klassifikatsiooni avamine

 • Klasside muutmine või loomine
  • Avaldise (expression) koostamine
  • Avaldise testimine (“Test”)
 • Klassifitseerimise tulemus ilmub kaardikihtide loendisse

Klassifitseerimisreeglid (salvestatud klassifitseerimisreeglis “Hogweed removal classes“)

Klassi nimi Avaldis Soovituslik meetod
Category 1 (category = 1 OR (category > 3 AND category < 21) OR category > 40) AND ua3 = 0 Karjatamine

Niitmine

Kombineeritud

Herbitsiid

Category 1 (NO herbicides)* (category = 1 OR (category > 3 AND category < 21) OR category > 40) AND ua3 > 0 Karjatamine

Niitmine

Kombineeritud

Category 2 (category = 2 OR category = 3 OR (category > 30 AND category < 41)) AND ua3 = 0 Karjatamine

Niitmine

Kündmine

Kombineeritud

Herbitsiid

Category 2 (NO herbicides)* (category = 2 OR category = 3 OR (category > 30 AND category < 41)) AND ua3 > 0 Karjatamine

Niitmine

Kündmine

Kombineeritud

Category 3 (category > 20 AND category < 31) Karjatamine

Niitmine

* Herbitsiidide kasutamise piirangud: asulate, poollooduslike koosluste, veekogude läheduses.

Karuputke tõrje kontrolli prioriseerimine

On väga oluline kontrollida karuputke tõrje protsessi. Seemnete suure hulga ja väga hea idanemisvõime tõttu võib mingilt alalt eemaldatud karuputk sinna kergesti tagasi tulla. Seetõttu tuleb tõrjealasid pidevalt jälgida. Lätis võivad maaomanikud trahvi saada, kui nad karuputke ei tõrju. Siiski on võimalik karuputke leviku polügoone ja maatükke, kus need esinevad, prioriseerida vastavalt karuputke leviku riski suurusele (nt jõgede ja teede ääres levib karuputk kiiremini). Selline prioriseerimine näitab, millistel maatükkidel on oluline kontrollida, kas tõrje on tehtud.

Tööetapid:

 • Filtreerige maakasutusüksused, kus esineb karuputke (Attribute filtering “HasHwg > 0”)

 • Avage prioriseerimise tööriist (Viva Grass Planner >> Prioritization)

 • Looge uus prioriseerimisreegel (või valige ja avage (“Open”) olemasolev reegel “Hogweed removal priority”)

 • Prioriseerimisreegli avamine

 • Prioriseerimisreegli muutmine
  • Atribuutide valiku muutmine (“Edit attribute list”)
  • Atribuutide kaalu (weight) muutmine
  • Indeksi salvestamine väljale
  • Uue reegli salvestamine
   • Olemasoleva reegli uuendamine (Update existing)
   • Uue reegli salvestamine (Save as new)
  • Prioriteetsuse indeksi väärtuse visualiseerimine
 • Prioriseerimise tulemus ilmub kaardikihtide loendisse