Integreeritud planeerimise töövahend

LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud integreeritud planeerimise töövahendi eesmärk on aidata teha otsuseid, mis toetaks rohumaade jätkusuutlikku majandamist, tugevdades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnaalaste ja põllumajanduslike tegurite ning poliitikate vahelisi seoseid. Töövahend on GIS (geographic information system) põhine ja võtab arvesse nii rohumaade ökosüsteemiteenuseid kui ka sotsiaal-majanduslikke parameetreid.

 

integrated-planning-tool

 

Viva Grass integreeritud planeerimise töövahend võimaldab vaadata rohumaadelt saadavat kasu erinevatest vaatenurkadest. Töövahendil on kolm rakendust, millest kaks on mõeldud avalikuks kasutuseks, kuid kolmas on suunatud GIS (geographic information system) tarkvaraga töötavatele professionaalidele ning nõuab registreerumist.

Rakendused arvutavad automaatselt rohumaade ökosüsteemiteenused LIFE Viva Grass projekti pilootalade kohta vastavalt teadlaste seatud kriteeriumidele. Balti riikides on kokku 9 pilootala. Hetkel saate katsetada kõigi rakenduste demoversioone. Plaanis on neid selle aasta jooksul huvirühmade tagasiside põhjal veel edasi arendada/paremaks muuta. teie kommentaarid töövahendi kohta on oodatud e-posti aadressile: justas.gulbinas@bef.lt.

Planeerimisvahendi rakendused on kirjeldatud allpool:

1. „Viva Grass Vieweron rakendus, mille eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust rohumaade ökosüsteemiteenustest ja nende hindamisest, nt võimaldab rakendus vaadata mingi konkreetse rohumaa või rohumaatüübi pakutavaid ökosüsteemiteenuseid või võrrelda erinevaid rohumaid. Rakendusele on vaba ligipääs.

LIFE-viva-grass-viewer

2. „Viva Grass Bio Energy on rakendus, mis võimaldab hinnata rohumaa biomassi energeetilist potentsiaali, st annab teavet, millisel rohumaal või rohumaade rühmal on suurim potentsiaal biomassi kasutamiseks kütteks. Rakendusele on vaba ligipääs.

LIFE-vivagrass-bio-energy

3. „Viva Grass Planner on registreerumist nõudev rakendus professionaalsetele kasutajatele, mis võimaldab kasutajal lisada täiendavaid andmeid mingi ala kohta ja teha põhjalikum rohumaade analüüs. Näiteks saab spetsialist määrata erinevatele ökosüsteemiteenustele soovitud väärtused ja luua seatud kriteeriumide põhjal kõige olulisemate/väärtuslikumate rohumaade kaardi, mida saab kasutada ruumilisel planeerimisel. Rakendusel on mitmeid kasutusvõimalusi: 1) näiteks aitab see kaitsealade valitsejatel planeerida rahaliste ja inimressursside kasutust, tuues välja kõige olulisemad hooldust vajavad rohumaad; 2) Kohalike omavalitsuste spetsialistid saavad selle abil välja selgitada, millistel aladel tuleks esmajärjekorras tegeleda karuputke tõrjega. Kui soovite katsetada seda rakendust, siis palun võtke registreerimiskoodi saamiseks ühendust projekti meeskonnaga e-posti aadressil justas.gulbinas@bef.lt.

LIFE-viva-grass-prioritization

Viva Grass Viewer“ ja „Viva Grass Planner“ võimaldavad leida ka kompromisse ehk nn “vahetuskaupa” erinevate ökosüsteemiteenuste vahel, st millised ökosüsteemiteenused suurenevad maakasutuse muutumisel ja millised samal ajal vähenevad (nt suurendab intensiivne majandamine biomassi toodangut, kuid samal ajal vähenevad teised rohumaalt saadavad hüved nagu elurikkus, tolmeldamine jms).

Projekti meeskonnal on kavas korraldada 2018. aasta jooksul ka koolitusseminare töövahendi ja selle kasutusvõimaluste tutvustamiseks.

Kui Teil on küsimusi või kommentaare Viva Grass töövahendi kohta, siis palun palun võtke projekti meeskonnaga ühendust e-posti aadressil: justas.gulbinas@bef.lt.