Viva Grass BioEnergy

Rohumaadelt saadavat biomassi saab kasutada energia tootmiseks. Rohtset biomassi, mida saadakse kas spetsiaalselt selleks rajatud kultuurrohumaadelt või püsi- või poollooduslikelt rohumaadelt, võib põletada koostootmisjaamades soojuse tootmiseks. Paljudel juhtudel on heinapallide kasutamine kütteks sobiv alternatiiv tavapärastele biokütustele nagu näiteks hakkpuit. Seda enam, et tihti jääb looduskaitsealade poollooduslikelt kooslustelt niidetud hein kasutamata seisma.

“Viva Grass BioEnergy” moodul võimaldab hinnata rohumassi-põhist energiavaru (pindala, biomassi hulk, kütteväärtus kaugkütte jaoks), ja näitab, kus asuvad suurima energiapotentsiaaliga rohumaad. Lisatud sotsiaal-majanduslik informatsioon (elanike arv korrusmajades, kaugküttejaamade asukohad) annab võimaluse hinnata ka nõudlust energia (kaugkütte) järele.

“Viva Grass BioEnergy” moodul sisaldab ka täiendavat informatsiooni, nt kümne pooloodusliku rohumaatüübi puhul on toodud ka teave vastava Natura 2000 elupaigatüübi kohta. Töövahend annab kasutajale detailset teavet poollooduslike rohumaatüüpide biomassi toodangu ja keskmise kütteväärtuse kohta.

The “Viva Grass BioEnergy” moodul on ligipääsetav kõigile ilma registreerumata ja võimaldab ka valida suurema ala ning summeerida sellel asuvate rohumaade bioenergeetilise potentsiaali. Lisaks annab see teavet rohumaade praeguse hoolduse, roostiku esinemise ja elupaigatüüpide soovitusliku karjatuskoormuse kohta.

Sisene “Viva Grass BioEnergy”

Järgnev video kirjeldab samm-sammult selle mooduli funktsioone.

Lisateavet mooduli praktilise kasutamise kohta leiate e-õppe platvormilt.