“Kurese” loodustalu

Projekti partner: Kurese loodustalu (Saare Rantso)

 

Osaühing Saare Rantso loodi 2012. aastal. Aprillis 2016 võttis ettevõte üle Kurese loodushoiutalu senise tegevuse eesmärgiga siduda mahepõllumajandus teiste rohumaade säästvat majandamist toetavate tegevustega. Saare Rantso põhitegevusaala on orgaaniline veisekasvatus, peamiselt kasvatatakse Limousin-tõugu veiseid. Talu otsib tegevusi, mis toetaks nende loodushoiul põhinevat majandustegevust, näiteks poollooduslike rohumaade majandamine, loodusturismi arendamine jmt. Kurese talu pakub selleks tänu rohumaade bioloogilisele mitmekesisusele häid võimalusi, lisaks pole talu varasemalt tegelenud intensiivse põllumajandusega, mis võiks loodushoidu pärssida.

LIFE Viva Grass projekti sihiks oli rakendada Kurese talus looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid arvesse võtvat jätkusuutliku põllumajandamise mudelit, mis võiks olla näidiseks teiste omasuguste seas. Selleks viidi Kurese talus läbi majandustegevust edendavaid tegevusi (rajati puurkaev 300 kariloomale joogivee tagamiseks). Lisaks oli Kurese talu üks pilootaladest, kus testiti projektis väljatöötatud planeerimise töövahendit talu tasandil ning koostati selle põhjal ka talu majandamiskava.

MEIE MEESKOND

EGON MIRME

FARMER