About the project

Saaremaal arutleti, miks ja kuidas arvestada ökosüsteemiteenustega keskkonnakorralduses ning ruumilisel planeerimisel

26. septembril 2017 toimus LIFE Viva Grass projekti raames Saaremaal Nasva klubis seminar „Ökosüsteemide teenuste keskkonnakorraldusse ja planeerimisprotsessi viimine“. Keskenduti eelkõige rohumaadele, kuid vaadati ka üldisemalt, miks peaks ökosüsteemide teenuste (ehk looduse pakutavate hüvede) kaardistamise ja hindamisega tegelema, millised on vastavad Euroopa Liidu nõuded ja olulised strateegilised dokumendid ning millised tegevused on Eestis selles vallas käimas ja plaanis. Seminaril osalesid Lääne-Saare vallavalitsuse, Keskkonnaameti, Keskkonnagentuuri, Rahandusministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli ja Balti Keskkonnafoorumi esindajad.

KOKKUVÕTE

LIFE VIVA GRASS PROJEKT, EL’I KESKKONNAPOLIITIKA JA EESTI, LOODUSPÕHISED LAHENDUSED – K.SEPP JA L.REMMELGAS

ÖKOSÜSTEEMI TEENUSED JA EESTI – L.KLEIN

FOTOD

Lauri Klein Keskkonnaagentuurist selgitas mõisteid „ökosüsteem“, „rohetaristu“, „ökosüsteemiteenused“, „looduskapital“; rääkis, miks ja kuidas hinnata ökosüsteemiteenuseid ning tutvustas Keskkonnaagentuuri juhitavat ELME projekti, mis tegeleb Eesti ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamisega. Esineja tõi välja ka ökosüsteemiteenuste majandusliku hindamisega seotud võimalikud ohud ja võimalused jätkusuutlikuteks valikuteks.

IMG_1432Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist andis ülevaate olulisematest Euroopa Liidu keskkonnapoliitika märksõnadest ja strateegilistest dokumentidest, selgitas looduspõhiste lahenduste olemust, tutvustas LIFE Viva Grass projektis väljatöötatava planeerimisvahendi võimalusi ning arutles, kuidas ökosüsteemiteenused ja looduspõhised lahendused  võiksid Eestis jõuda keskkonnakorraldusse ja planeeringutesse.

Rühmatöös arutleti, millised võiksid olla rohumaade (poollooduslike koosluste) jätkusuutlikumad kasutamisstsenaariumid Saaremaal; millised on olulisemad rohumaade ökosüsteemiteenused, mida tuleks säilitada või parendada ja arvestada keskkonnakorralduses; ning milliseid EL keskkonnapoliitika teemasid tuleks arvestada üldplaneeringutes.

Seminarile järgnes õppereis Lümanda piirkonda, mille käigus külastati Ants Jõgi (Laherand MTÜ) juhtimisel tema lihaveistega karjatatavaid rohumaid Riksu ranniku hoiualal ja käidi koos Kaja Juulikuga (Karala külaelu arendamise selts) Karalas, Roopa sadamas, kus räägiti erinevatel rohumaadega seonduvatel teemadel, sh kiviaedade ehitamine, hanede söödapõllud, linnujaht, ning uuriti LIFE Viva Grass projekti püstitatud infotahvlit Lümanda kandi rohumaadest ja nende ökosüsteemiteenustest.

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


+ three = 4