Par projektu

Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību.

Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie ekosistēmas funkciju un tās sniegto labumu (pakalpojumu) samazināšanās, bet arī izzušanas. Šo pakalpojumu mākslīgai uzturēšanai un nodrošināšanai ir nepieciešami milzīgi finansiāli ieguldījumi.

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (akronīms LIFE Viva Grass) mērķis ir iekļaut sociālekonomiskos aspektus dabas aizsardzības politikā, izstrādājot ekonomiski dzīvotspējīgus zālāju apsaimniekošanas modeļus, kas būtu piemērojami Eiropā, īpaši nomaļu teritorijās, kuras skārusi sociālekonomiskā lejupslīde, zemes pamešana un sekojoša lauksaimniecības zemju bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Projektā izstrādātais Integrētais plānošanas rīks sniegs ieguldījumu stratēģiskās plānošanas procesos, demonstrējot ekosistēmu pieeju un nodrošinot sasaisti starp sociālajām, ekonomikas, vides un lauksaimniecības politikām.

Projekts demonstrēs daudzveidīgas zālāju izmantošanas iespējas kā pamatu lauku teritoriju ilgtspējīgai attīstībai un stimulu vietējai ekonomikai.

Aktivitātes

  • Zālāju ekosistēmas pakalpojumu novērtējums noteiktās projekta teritorijās reģionālā, pašvaldības, aizsargājamās teritorijas un lauku saimniecības mērogā.
  • Integrētā plānošanas rīka izstrāde, ietverot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un sociālekonomisko aspektu iekļaušanu dabas aizsardzības politikā.
  • Ilgtermiņa scenāriju izstrāde zālāju apsaimniekošanai.
  • Dažādu mērķgrupu apmācība par Integrētā plānošanas rīka pielietošanu nacionālajā, reģionālajā, aizsargājamo teritoriju un lauku saimniecību mērogā.

Zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi:

Viva Grass Euras

Apgādes pakalpojumi – siens lopu barošanai, biomasa enerģijas ražošanai, ārstniecības augi, ģenētiskie resursi

Regulējošie pakalpojumi – ūdens plūsmas un kvalitātes regulēšana, augsnes saglabāšana, barības vielu aprite, apputeksnēšana

Kultūras pakalpojumi – lauku un pilsētas ainava, tās estētiskā kvalitāte un kultūras mantojums, atpūtas, tūrisma iespēju un dzīves kvalitātes nodrošināšana