Rohumaad

Rohumaad ei ole üksnes toiduallikaks kariloomadele, vaid pakuvad meile palju enam tooteid ja teenuseid.

  • Projektist

    LIFE Viva Grass projekti eesmärk on ennetada kõrge loodusväärtusega rohumaade kadumist, luues tervikliku planeerimisvahendi, mis võtab arvesse ka looduskaitset mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid. Sihiks on välja töötada planeerimisvahend, mis võimaldab luua majanduslikult jätkusuutlikke rohumaade elurikkuse majandamise mudeleid, mis on rakendatavad kogu Euroopas ja eelkõige ääremaade puhul, kus on probleemiks elanike arvu vähenemine, maa kasutusest välja langemine ja sellest tulenev põllumajandusmaa elurikkuse vähenemine. Boreaalse biogeograafilise regiooni rohumaad on enamuses moodustunud inimtegevuse (talupidamine)...
  • Eesti looduse hüvede väärtust hakatakse hindama

    Keskkonnaagentuuri tellimusel hakatakse hindama Eesti looduse hüvede väärtust ja seda inimtegevust planeerides arvesse võtma. Bioloogiline mitmekesisus: ökosüsteemide, liikide ja geenide rohkus, on küll ka väärtus omaette, kuid lisaks pakub meile ka hulgaliselt ökosüsteemiteenuseid, näiteks toitu, magevett, kaitset üleujutuste eest. Euroopas on ligikaudu veerand looduslikest liikidest väljasuremisohus ning suurem osa ökosüsteeme niivõrd kahjustatud, et nad ei suuda enam väärtuslikke teenuseid pakkuda. Selline häving tähendab ELi jaoks tohutut sotsiaalset ja majanduslikku kahju. Seetõttu...
  • Kas poollooduslikud kooslused hääbuvad koos maaeluga?

    Poollooduslikud kooslused – ranna- ja puisniidud, luhad, looduslikud karjamaad ja muud sarnased paigad – on looduse mitmekesisuse hoidjad. Paraku on neist viimase saja aasta jooksul hävinud 92 protsenti. Maapiirkondade elanikkond vananeb ja väheneb. Selle tõttu jääb vähemaks ka maakohtadele tüüpilisi tegevusalasid. See toob ajapikku kaasa muudatused maastiku­pildis. Enamikul juhtudest peab paika ütlus “kus rahvast vähem, seal võsa rohkem”. Võsastumine tähendab aga ka poollooduslike elupaigatüüpide hävimist. Miks on poollooduslikud kooslused väärtuslikud?...